Läs om prioritetsordningen på andra språk på krisinformation.se

Alla som bor i Sverige och som fyller 12 år i år eller är äldre rekommenderas vaccination mot covid-19.

Barn som är mellan 12 och 15 år erbjuds vaccination i november 2021. Barn från 12 år med vissa medicinska tillstånd kan redan idag erbjudas vaccin efter behandlande läkares ordination. Läget kan ändras allt eftersom kunskapen om covid-19 och vaccinernas effekt ökar.

Barn och ungdomar – om vaccination mot covid-19

Risken för att bli allvarligt sjuk avgör prioritetsordningen

Vaccinationsinsatsen i Sverige har en prioritetsordning där den som har störst behov av ett skydd mot covid-19 erbjuds vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder.

Det är utgångspunkten i rekommendationerna till regionerna och kommunerna för deras arbete med att utföra vaccinationerna. Prioritetsordningen är ett underlag för beslut utifrån regionernas olika förutsättningar.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att grupper med störst behov av skydd prioriteras i olika faser. Ålder och socioekonomi ska beaktas i samtliga fyra faser.

Fas 1

I den första fasen, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras följande riskgrupper:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst med personlig omvårdnad enligt socialtjänstlagen.
 • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer.
 • Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten.

Fas 2

Den andra fasen innefattar följande grupper:

 • Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.
 • Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, och deras hushållskontakter.
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
 • Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
 • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära de patienter och omsorgstagare som nämns i ovanstående punkter.
  Förtydligande angående vaccination av personal inom vård och omsorg

Fas 3

Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:

 • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
 • Personer i åldern 60–64 år.
 • Personer i åldern 18–59 år, inklusive gravida, med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan) samt gravida som är över 35 år eller har ett BMI över 30.
 • Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18–59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
 • Downs syndrom.

Fas 4

I den fjärde och sista fasen inkluderas personer som är 18-59 år och som inte prioriterats i de tidigare faserna. I genomförandet av vaccinationer i fas fyra ska ålder fortsatt beaktas, det betyder att de äldsta bör vaccineras först.

Covid-19, liksom många andra sjukdomar, är vanligare bland personer med sämre socioekonomiska förutsättningar. I vaccinationsinsatsen bör särskild hänsyn till grupper med låg socioekonomisk position och andra utsatta grupper. Därför ska även socioekonomi beaktas i vaccinationsinsatsen.

Barn under 18 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn från 12 till 15 år erbjuds vaccination mot covid-19 i två doser, och att vaccinationerna av barn från 12 års ålder inleds samordnat i landet i november 2021. Då hinner hälso- och sjukvårdsregionerna vaccinera fler i befolkningen som är 16 år eller äldre, och samtidigt förbereda inför vaccinationerna av de yngre. Bedömningen är att elevhälsan behöver involveras i det arbetet.

Barn från fyllda 12 år med vissa medicinska tillstånd, erbjuds vaccin mot covid-19 sedan juni 2021. Beroende på det enskilda barnets grundproblematik kan vaccination i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare.

Barn och ungdomar – om vaccination mot covid-19

Läs mer

Delredovisning för nationell plan för vaccinationer mot covid-19