Information till arbetsgivare om covid-19

Lyssna

På den här sidan finns information om hur du som arbetsgivare kan underlätta för de anställda att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till enskilda och därmed minska risken för spridning av covid-19.

Arbetsgivare har ett ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen. För vård- och omsorg finns särskilda rekommendationer.

Vaccin är bästa skyddet

Det är viktigt att alla som har möjlighet vaccinerar sig enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Att godkänna att en anställd vid behov kan vaccinera sig under arbetstid kan vara ett sätt för en arbetsgivare att underlätta för anställda att följa rekommendationerna.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Särskilda rekommendationer om vaccination av personal inom vård och omsorg

Bevara lärdomar från ett gott förebyggande arbete

Ta vara på erfarenheterna från det förebyggande arbete som redan har gjorts under pandemin, t.ex. goda hygienrutiner. Förebyggande åtgärder kan motverka inte bara spridningen av covid-19, utan även andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret.

Det är upp till en arbetsgivare att avgöra vilka förebyggande åtgärder som kan vara kvar och vilka som bör fasas ut. Det kan bland annat bero på hur verksamheten är utformad och storleken på lokaler.

Arbetsmiljön

Arbetsplatser kommer även fortsättningsvis behöva genomföra riskbedömningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv när det gäller risken för att utsättas för smitta. Detta är något som bedöms och hanteras i varje enskild verksamhet och regleras i arbetsmiljölagstiftningen.

För ytterligare information: Förebygg smittrisker på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket)

Åtgärder på arbetsplatsen kan bli aktuella efter dialog med regionernas smittskydd i samband med utbrott av covid-19.

Förslag på allmänt förebyggande åtgärder

Nedan följer förslag på åtgärder som en arbetsgivare kan vidta för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar:

  • Erbjud digitala alternativ och möjlighet till arbete hemifrån när någon är sjuk med symtom på covid-19.
  • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien: Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
  • Sätt upp affischer om handtvätt.
  • Se till att ventilationssystemen fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna.

Ventilation, städning och hygien är faktorer som alltid är viktiga för att förebygga risken för sjukdom.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning till miljö- och hälsoskyddsnämnderna.