Handelsplatser

Handelsplats inomhus

Den som bedriver verksamhet på handelsplats inomhus ska, utöver vad som framgår av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19:

 1. informera sina kunder och andra besökare om hur smittspridning kan undvikas,
 2. erbjuda sina kunder och andra besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
 3. skriftligen dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
 4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,
 5. säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta, och
 6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (Riksdagen.se)

Max antal kunder och besökare på handelsplatser inomhus

Den som bedriver verksamhet på en handelsplats inomhus ska också beräkna det maximala antalet kunder och andra besökare som samtidigt får vistas i verksamhetens lokaler inomhus.

Beräkna maxantalet så att varje kund och besökare, inom varje avgränsat område inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Maxantalet och hur beräkningen har gjorts ska dokumenteras skriftligt. Maxantalet ska anslås tydligt och den som är ansvarig för verksamheten ska säkerställa att maxantalet inte överskrids.

Beräkning av maxantal ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalerna där människor uppehåller sig.

Bestämmelserna om maxantal gäller inte för gallerior och köpcentrum.

Ett sätt att säkerställa att antalet personer i lokalen inte överskrids är att räkna antalet in- och utpasserande kunder eller andra besökare.

Marknader

Marknader inomhus

Den som ansvarar för att en marknad hålls inomhus ska, utöver vad som framgår av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19:

 1. informera sina kunder och andra besökare om hur smittspridning kan undvikas,
 2. utforma gångar mellan försäljningsplatserna så att trängsel undviks,
 3. erbjuda kunder och andra besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
 4. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som har vidtagits,
 5. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folk-hälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (Riksdagen.se)

Max antal kunder och besökare på marknader inomhus

Den som ansvarar för en marknad inomhus ska också beräkna det maximala antalet kunder eller andra besökare som samtidigt får vistas i en lokal eller annat utrymme inomhus på marknaden.

Beräkna maxantalet så att varje kund och besökare, inom varje avgränsat område inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Maxantalet och hur beräkningen har gjorts ska dokumenteras skriftligt. Maxantalet ska anslås tydligt och den som är ansvarig för verksamheten ska säkerställa att maxantalet inte överskrids.

Beräkning av maxantal ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalerna där människor uppehåller sig.

Ett sätt att säkerställa att antalet personer i lokalen inte överskrids är att räkna antalet in- och utpasserande kunder eller andra besökare.

För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren:

 1. låta marknaden pågå under flera dagar,
 2. anvisa i vilken riktning besökare bör förflytta sig, och
 3. förhindra folksamlingar genom att personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning.

Mässor

Max antal besökare och utställare på mässor inomhus

Den som ansvarar för en mässa ska beräkna det maximala antalet besökare och utställare som samtidigt får vistas i verksamhetens lokaler inomhus. Beräkna maxantalet så att varje besökare och utställare, inom varje avgränsat område inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Maxantalet och hur beräkningen har gjorts ska dokumenteras skriftligt. Maxantalet ska anslås tydligt och den som är ansvarig för verksamheten ska säkerställa att maxantalet inte överskrids.

Beräkning av maxantal ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalerna där människor uppehåller sig.

Ett sätt att säkerställa att antalet personer i lokalen inte överskrids är att räkna antalet in- och utpasserande besökare och utställare.

Vaccinationsbevis på mässor

Den som ansvarar för en mässa får använda vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd. Om antalet besökare och utställare är fler än 50 ska vaccinationsbevis användas.

Anordnaren ska kontrollera besökares och utställares vaccinationsbevis vid inpassage till mässan. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har verktyg för det. Anordnaren ska också kontrollera besökarens och utställarens legitimation eller annan identitetshandling för att förvissa sig om att det är hens vaccinationsbevis.

Vaccinationsbevis verifiering för dig som arrangör (digg.se)

En person som är under 18 år behöver inte uppvisa vaccinationsbevis. Anordnaren ska förvissa sig om personens ålder.

En person som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig mot covid-19 på grund av så kallad kontraindikation eller sådan allvarlig reaktion på tidigare vaccinering mot sjukdomen covid-19 som förhindrar ytterligare vaccination behöver inte uppvisa vaccinationsbevis, men anordnaren ska förvissa sig om att kravet för detta undantag är uppfyllt. Det kan anordnaren göra genom att personen visar upp t.ex. ett intyg utfärdat av en läkare eller en annan handling utfärdad av hälso- och sjukvårdspersonal i vilken det intygas att personen avråds från att vaccineras på grund av medicinska skäl.

En person som åtnjuter immunitet och privilegier i Sverige enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall behöver inte heller uppvisa vaccinationsbevis. Anordnaren ska förvissa sig om att personen uppfyller kravet för undantag.

I Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning finns mer information om vaccinationsbevis.

Tillsynsvägledning gällande smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19

Deltagartak på max 500 besökare

Regeringen har beslutat om deltagartak på 500 besökare för mässor från och med den 19 januari. En arrangör kan dela upp sammankomsten eller tillställningen i sektioner. Då gäller maxtaket varje enskild sektion.

Dessutom finns föreskrifter avseende ytterligare smittskyddsåtgärder som ska vidtas så som att erbjuda möjlighet till handtvätt och informera om hur smittspridning kan undvikas.

Allmänna råd till mässor

När en anordnare av en mässa har besökare eller utställare från andra länder bör anordnaren särskilt informera om Folkhälsomyndighetens rekommendationer till den som reser in till Sverige.

Den som anordnar en mässa inomhus som omfattar särskilda risker ur smittskyddssynpunkt bör göra en riskbedömning och vidta särskilda åtgärder för att minska risken för smittspridning vid de situationer som bedömts innebära en ökad risk. Sådana situationer kan exempelvis vara när besökare uppehåller sig på en och samma plats i mässområdet under en längre tid såsom vid en föreläsning eller ett föredrag.

Riskbedömning av sammankomster och evenemang

Läs mer