Barn och unga drabbas i lägre utsträckning av covid-19

Få barn och unga drabbas allvarligt av covid-19. Barn och unga får ofta mildare symtom än vuxna och har mycket liten risk att behöva vårdas på sjukhus till följd av covid-19. Då de får mildare symtom smittar de sannolikt i lägre utsträckning än vuxna. Skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. Personal som arbetar inom skolverksamheter har inte diagnosticerats med covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper.

Läs mer

Bekräftade fall i Sverige – daglig uppdatering (ålder och region)

Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (version 2)

Covid-19 hos förskole- och skolbarn – En jämförelse mellan Finland och Sverige

Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper inom skolan

Förskolor

Förskolan är viktig för små barns utveckling och välbefinnande.

Därför är det viktigt att hitta en balans mellan barns behov av förskolan och de smittskyddsåtgärder som vidtas.

Skolverksamheterna har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. Personal som arbetar på förskolor har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Således väger barnens behov av, samt möjlighet till, att vara i förskolan tungt. Därför bör den generella regeln vara att barn går i förskolan under pandemin.

Små barn i förskolan bygger upp sitt immunsystem genom att ha förkylningsepisoder oftare än vuxna. Det kan därmed vara svårt att skilja covid-19 från andra infektioner med liknande symtom hos förskolebarn.

Barn i förskoleåldern har ofta lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på covid-19. Då behöver barnet inte vara hemma från förskolan eller från annan pedagogisk omsorg. Det kan till exempel handla om enstaka hostningar eller att näsan rinner efter att barnet har varit ute. I sådana situationer kan man som personal avvakta och se om besvären försvinner innan man skickar hem barnet. Det är också viktigt att barn som har till exempel allergi och astma inte drabbas av frånvaro mer än andra barn.

När barn är sjuka den allmänna rekommendationen att barn i förskoleålder stannar hemma utan att testa för covid-19. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller ordinarie vårdcentral.

Barn som har syskon, eller andra familjemedlemmar som är sjuka i covid-19, kan fortsätta gå till förskolan. Det är dock i denna situation extra viktigt att vara uppmärksam på symtom. Om en vårdnadshavare har konstaterad eller misstänkt covid-19, kan vårdnadshavaren transportera, hämta och lämna sina barn i förskolan, om det kan ske utan nära kontakter med andra. Det kan finnas regionala variationer kring vad som gäller i denna situation, gå in på 1177.se för att se vad som gäller i din region.

Läs mer om vad som gäller om någon i familjen är sjuk i covid-19

Läs mer om smittspårning

Det är viktigt att verksamheter följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer i så stor utsträckning som möjligt för att minska riskerna för smittspridning. Detta gäller särskilt smittspridning bland personalen.

Läs mer

Folkhälsomyndigheten allmänna råd

Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (version 2)

Skolverkets webbplats

Om testning och smittspårning

Förebyggande åtgärder i förskola och grundskola

Grundskolor och övriga obligatoriska skolformer

Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer är viktiga för barn och ungas hälsa. Därför är det viktigt att hitta en balans mellan barns och ungas behov av, och rätt till, utbildning och de smittskyddsåtgärder som vidtas. Den aktuella kunskapen visar att barn oftast får milda symtom av covid-19 och att skolverksamheter inte har visat sig vara drivande i smittspridningen.

Den personal som arbetar inom skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Därför är vår bedömning att grundskolan och övriga obligatoriska skolformer bör vara öppna under pandemin.

Regeringen har beslutat att skolor har möjlighet till mer flexibla lösningar när det behövs. De kan till exempel erbjuda distansundervisning eller förlänga terminen. Läs mer på Skolverket.se. Den som ansvarar för skolan ska se till att Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer följs i så stor utsträckning som möjligt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever med symtom på covid-19 testas om det bedöms vara ändamålsenligt utifrån den prioritering av provtagning som är aktuell i regionen. Syftet med provtagningen är att barn snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod. Om ett barn blir sjukt och kan antas ha covid-19 finns mer information om testning på 1177.se.

Om en elev bor med någon som har covid-19 kan eleven fortsatt gå till skola och fritidshem, om hen är frisk, men utanför skolan bör barnet undvika att delta i fritidsaktiviteter. Det är i en sådan situation extra viktigt att vara uppmärksam på symtom.

Läs mer om vad som gäller om någon i familjen är sjuk i covid-19

Om en vårdnadshavare har konstaterad eller misstänkt covid-19, kan vårdnadshavaren transportera, hämta och lämna sina barn i skolan, om det kan ske utan nära kontakter med andra. Det kan finnas regionala variationer kring vad som gäller i denna situation, gå in på 1177.se för att se vad som gäller i din region.

Det viktigt att huvudmannen följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer i så stor utsträckning som möjligt för att minska riskerna för smittspridning, och då särskilt bland personalen.

Läs mer om smittspårning

Folkhälsomyndigheten allmänna råd

Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (version 2)

Skolverkets webbplats

Om testning och smittspårning

Förebyggande åtgärder i förskola och grundskola

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan är viktig för ungas hälsa. Det är därför viktigt att hitta en balans mellan ungas behov av, samt rätt till, utbildning och de smittskyddsåtgärder som vidtas. Den aktuella kunskapen visar att ungdomar oftast får milda symtom samt att olika skolverksamheter inte har visat sig vara drivande i smittspridningen. Därför är vår bedömning att gymnasieskolan bör vara öppen under pandemin, men att åtgärder bör vidtas för att minska risken för smittspridning.

Under våren 2020 bedrev gymnasieskolan undervisning på distans. Åtgärden sattes in tidigt för att förhindra smittspridning. Bedömningen var att elever på gymnasiet generellt sett hade goda förutsättningar att tillgodogöra sig undervisning på distans. Erfarenheter från perioden av distansundervisning visar att omställningen till distansundervisning fungerat i huvudsak väl. Den epidemiologiska utvecklingen tillsammans med den växande kunskapen om covid-19 gjorde att gymnasieskolor kunde återgå till närundervisning vid höstterminsstarten 2020. Regeringen har gett gymnasieskolan en ökad flexibilitet för att man ska kunna genomföra de åtgärder för att minska risken för smittspridning som anses lämpliga. Läs mer på Skolverket.se

Vi ser ett ökande antal fall av covid-19 bland elever i gymnasieålder. Det kan ha fler orsaker så som att fler testas, skolorna öppnar samt att följsamheten kring de allmänna råden inte följs med samma noggrannhet. Det är därför viktigt att noga följa utvecklingen och vidta åtgärder som kan bromsa smittspridningen. Ett sätt är att genom smittspårning identifiera personer som har varit i nära kontakt med någon som har covid-19 och ge dem förhållningsregler. Detta innebär att gymnasielever som bor tillsammans med någon som har covid-19 kommer att behöva studera på distans under begränsad en tid. Anledningen till att gymnasieelever som är del av en smittspårning får förhållningsregler är att de bedöms ha möjligheter att ta del av undervisningen på distans.

I en situation där en elev i gymnasieskolan har fått förhållningsregler kan hen i de flesta fall följa undervisningen på distans. Skolan har dock ingen skyldighet att ge distansundervisning, och i de fall en skola inte erbjuder distansundervisning kan giltig frånvaro bli aktuellt.

Läs mer om smittspårning

Det är också viktigt att skolans huvudman följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att minska riskerna för smittspridning bland elever och personal.

Läs mer

Om du eller någon i familjen blivit sjuk

Läs mer om smittspårning här.

Folkhälsomyndigheten allmänna råd

Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (version 2)

Skolverkets webbplats

Om testning och smittspårning

Förebyggande åtgärder i gymnasieskola

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är viktig för ungas hälsa. Det är därför viktigt att hitta en balans mellan ungas behov av, och rätt till, utbildning och de smittskyddsåtgärder som vidtas. Den aktuella kunskapen visar att unga oftast får milda symtom samt att olika skolverksamheter inte har visat sig vara drivande i smittspridningen. Den personal som arbetar inom skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper.

Att vara i gymnasiesärskolan är viktigt för elevernas utbildning och vardag. Det är samtidigt svårt för gymnasiesärskolans elever att tillgodogöra sig distansundervisning. Därför bör elever i gymnasiesärskolan fortsatt gå i skolan även om någon i familjen har covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar alltså inte att elever i gymnasiesärskolan ges förhållningsregler som avser närvaro i skolan. Eleverna kan dock få förhållningsregler som innebär att de ska avstå från t.ex. fritidsaktiviteter.

Läs mer om vad som gäller om någon i familjen är sjuk i covid-19

Det är viktigt att komma ihåg att om eleven själv har symtom ska hen stanna hemma från gymnasiesärskolan.