Fjärr- och distansundervisning vid hög frånvaro

Pandemin har nu gått in i ett nytt läge med en smittspridning som påverkar alla delar av samhället, med hög frånvaro på grund av covid-19, till följd av till exempel sjukdom eller hemkarantän. Huvudprincipen om närundervisning i skolan gäller fortfarande. Men i ett läge där en stor andel av elever och/eller personal inte har möjlighet till undervisning på plats i skolans lokaler – på grund av till exempel luftvägssymtom eller så kallad hemkarantän – kan fjärr- eller distansundervisning i en del fall vara nödvändig för att möjliggöra att undervisning alls sker. Detta gäller samtliga årskurser i grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Lärare kan till exempel undervisa hemifrån, både de elever som själva är hemma och de elever som är på plats i skolans lokaler. Fjärr- eller distansundervisning är i detta skede inte tänkt att användas som en förebyggande smittskyddsåtgärd utan för att hantera en besvärlig situation med hög frånvaro av elever och lärare. I dessa fall krävs inte samråd med regionens smittskydd och det är alltid skolans huvudman som beslutar om övergång till fjärr- eller distansundervisning.

När det gäller beslut om övergång till fjärr- och distansundervisning som en förebyggande smittskyddsåtgärd krävs även fortsättningsvis samråd med regionens smittskydd samt en rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Denna möjlighet avser enbart högstadie- och gymnasieskolor. I nuläget med hög samhällsspridning bedöms inte detta vara en effektiv åtgärd.

I varje fall där fjärr- eller distansundervisning övervägs ska barnets bästa beaktas. Hänsyn ska tas till elever med särskilda behov av närundervisning, elevernas ålder samt barns och elevers behov av att kunna vistas i sociala sammanhang och att ha en trygg och stabil vardag.

Fjärr- och distansundervisning vid hög frånvaro av personal och/eller elever

Skolhuvudmannen bör inför beslut om fjärr- och distansundervisning utgå från:

  1. Att närundervisning bör ske i så stor utsträckning som möjligt.
  2. Möjligheten att kombinera fjärr- och distansundervisning med närundervisning. Skolhuvudmannen kan fatta beslut om fjärr- och distansundervisning i en situation där lärare och elever är hemma för att de följer föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19, till exempel om att stanna hemma när du är sjuk. Kontakt behöver inte tas med det regionala smittskyddet inför detta beslut. I första hand ska fjärr- och distansundervisning avse de lärare och elever som behöver vara hemma från skolan. Vid beslut om fjärr- eller distansundervisning för friska elever måste alltid elevernas bästa beaktas samt deras individuella omsorgsbehov.
  3. I ett mycket allvarligt läge kan större delen av skolans elever behöva ges fjärr- och distansundervisning alternativt att skolan behöver stängas. Denna möjlighet bör tillämpas i liten utsträckning och i praktiken när endast en mycket begränsad andel av eleverna och/eller lärarna kan vara på plats i skolan.

Fjärr- och distansundervisning är inte lämplig för alla

Elever som är i särskilt behov av stöd i undervisningen och de som inte har fullgoda förutsättningar för studiero, stöd från en vuxen eller de digitala redskap som krävs i sin hemmiljö bör prioriteras att ges närundervisning i så stor utsträckning som möjligt. Det bör även övervägas om det är lämpligt att bedriva fjärr- och distansundervisning med hänsyn till elevernas ålder och övriga förutsättningar. Särskilda överväganden bör göras när det gäller t.ex. elever i specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Fjärr- och distansundervisning kan även innebära en ökad risk för barn i utsatta situationer med våld eller missbruk i hemmet eller andra påfrestande hemförhållanden. Den psykiska hälsan kan dessutom påverkas vid avsaknad av det sociala sammanhang och stödstruktur som skolan innebär, och förvärras för de barn som redan lider av psykisk ohälsa.

Skolverkets webbplats finns mer information om när fjärr- och distansundervisning kan behöva införas. Där beskrivs även vikten av kontinuitetsplanering i verksamheten liksom kravet att säkerställa omsorg för barn till vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

Rekommendationer från 23 december

Barn och unga behöver i så stor utsträckning som möjligt få vistas i sociala sammanhang samt att ha en trygg och stabil vardag.

Förskolors och skolors pedagogiska verksamhet omfattas inte av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att göra det möjligt för anställda att arbeta hemifrån. Det innebär att undervisning kan bedrivas som närundervisning på plats, när inte hög frånvaro kräver andra åtgärder. Verksamhetsansvariga bör också göra det möjligt för anställda att arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

Det allmänna rådet att undvika trängsel i kollektivtrafiken ska inte heller ses som ett hinder för barn och elever (även vuxna elever) att åka i kollektivtrafiken till och från sin skola.

Verksamhetsansvariga bör göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra, till exempel på möten, i personalutrymmen och omklädningsrum. Större samlingar inomhus bör undvikas i möjligaste mån.

Verksamheterna har ett generellt ansvar för att motverka att smittsamma sjukdomar sprids i förskole- och skolmiljöer, till exempel genom förebyggande åtgärder.

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan

Förskolans och skolans ordinarie pedagogiska verksamhet omfattas normalt inte av de föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Mer information om vad som betraktas som en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, som öppet hus och avslutningar, finns på polisens webbplats.

Screening av skolelever bör inte tillämpas

Screening innebär att grupper av elever testas för pågående infektion med covid-19 utan att det finns indikation på att smittspridning pågår i gruppen eller på skolan

Folkhälsomyndigheten bedömer efter dialog med Skolverket att riskerna och osäkerheterna kring nyttan av regelbunden screening bland i synnerhet yngre elever överväger eventuella fördelar.

Notera också att utifrån barnperspektivet att screening kan innebära anspänning och oro, och provtagningen kan upplevas som obehaglig för barnet.

Testning och screening i skolmiljö

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning

I de allmänna råden som riktar sig till enskilda, det vill säga till var och en av oss, ges rekommendationer för att förhindra spridning av covid-19. De allmänna råden utgår från bestämmelser i smittskyddslagen (2004:168). De innebär till exempel att barn, elever, vårdnadshavare och personal ska stanna hemma när de är sjuka med symtom på covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som får symtom på covid-19 testar sig. Rekommendationen gäller för barn från förskoleklass och äldre. Läs mer om hur var och en bör bete sig för att motverka smittspridning: Så skyddar du dig själv och andra mot att smittas av covid-19

Vaccination av vuxna bidrar till att minska risken att ovaccinerade barn smittas. I de allmänna råden finns en särskild del som riktar sig till vuxna som är ovaccinerade mot covid-19. Råden innebär att hålla avstånd till andra människor när det är möjligt samt att undvika nära fysiska kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Råden till personer som är ovaccinerade gäller inte personer som är under 18 år eller som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19. Verksamhetsansvariga har ingen skyldighet att anpassa sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för vuxna som inte har vaccinerat sig.

Verksamheter har ett generellt ansvar att förebygga smittspridning

Förskole- och skolverksamheterna har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar, till exempel genom förebyggande åtgärder. Förskolans och skolans förebyggande arbete bör ses utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Förebyggande åtgärder ska stå i proportion till att barn, utifrån dagens kunskapsläge, sällan blir allvarligt sjuka av covid-19 samt till den höga vaccinationstäckningen i befolkningen.

Barn och ungdomar har varit med om stora omställningar av sina liv under pandemin. Därför behöver de förebyggande åtgärder som genomförs vara proportionerliga i förhållande till riskerna med smittspridningen. Åtgärderna bör inte påverka barns och ungdomars välbefinnande eller den pedagogiska verksamheten mer än nödvändigt.

Förslag till allmänt förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan

Bevara lärdomar från ett gott förebyggande arbete

Det är bra att ta vara på erfarenheterna från det förebyggande arbete som redan har gjorts under pandemin, så som goda hygienrutiner. Förebyggande åtgärder kan även motverka spridningen av andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret.

Det är upp till de verksamhetsansvariga att avgöra vilka anpassningar av verksamheten som är lämpliga och som inte har så stor påverkan på barns och ungdomars välbefinnande, eller på den pedagogiska verksamheten. Anpassningar kan bland annat utgå från hur verksamheten är utformad, storleken på lokaler och verksamhet samt ålder på eleverna. Om verksamheter har en pågående smittspridning kan ytterligare åtgärder och anpassningar vara motiverade.

Förskolan och skolan är också arbetsplatser

Arbetsplatser behöver även fortsättningsvis genomföra riskbedömningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv när det gäller risken att utsättas för smitta. Det är något som bedöms och hanteras i varje enskild verksamhet och regleras i arbetsmiljölagstiftningen.

Förebygg smittspridning i skolan (Arbetsmiljöverket)

Fortsatt beredskap behövs för att hantera fall och utbrott av covid-19

Förskolans och skolans huvudmän behöver även fortsättningsvis ha en beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19 i sina verksamheter. Regionerna bör upprätthålla en god kapacitet för testning och smittspårning. Smittskyddsåtgärder i förskolan och skolan kan bli aktuella efter dialog med regionernas smittskydd i samband med utbrott av covid-19.

Om ett barn, en elev eller någon i förskolan eller skolans personal har symtom på luftvägsinfektion, som kan orsakas av till exempel covid-19, ska hen stanna hemma. Det finns ingen skyldighet att informera förskolan eller skolan om att någon i familjen har covid-19. Om den som har covid-19 har haft nära kontakt med personer på förskolan eller skolan kommer dessa att kontaktas av smittskyddsansvariga i regionen och kan komma att ingå i en smittspårning. Om någon i förskolan, skolans personal eller en elev blir sjuk i covid-19, och har vistats i förskolan eller skolans lokaler under den fas då hen varit smittsam, kan det dock underlätta för rektor/huvudman att känna till detta för att i sin tur kunna hjälpa till vid smittspårningen.

Läs mer

Mer information om hantering av fall av covid-19 i skolmiljö samt om testning och screening finns på nedanstående sidor:

Aktuella kunskapssammanställningar om barn, unga och covid-19

Ansvarsfördelning

Det är förskolans eller skolans huvudman som är ytterst ansvarig för att verksamheten följer lagar, regler och rekommendationer från myndigheter. Huvudmannen har ansvaret att vidta förebyggande åtgärder i förskolan eller skolan samt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret för sina förskolor och skolor. Rektorn leder det pedagogiska arbetet och beslutar om den inre organisationen, men det yttersta ansvaret för att exempelvis organisera formerna för delvis fjärr- eller distansundervisning när detta är aktuellt ligger hos huvudmannen.

Smittskyddsläkaren kan bidra med en bedömning av smittskyddsläget i regionen. De regionala smittskyddsenheterna ansvarar för det operativa smittskyddet i regionen genom att genomföra regionala och lokala smittskyddsåtgärder. Regionerna ansvarar även för att genomföra smittspårning.

Elevhälsan samverkar med skolledningen kring smittskydd och hygien. De följer råd från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsenheten. Vid oro och frågor från barn, elever och vårdnadshavare om en specifik skolas situation hänvisar vi därför till förskolans och skolans ordinarie kontaktvägar.

Skolverket

Skolverket har ansvar för att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen: Regler för förskolor och skolor under coronapandemin (Skolverket.se)

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket hanterar frågor kring arbetsmiljöansvar: Förebygg smittspridning i skolan (Arbetsmiljöverket.se)

Skolinspektionen

Skolinspektionen har tillsynsansvar för skolan och granskar bland annat att alla elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö: Skolinspektionen.se

Läs mer

Riskbedömning av sammankomster och evenemang