Vad gäller i skolan från 29 september?

Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter. Det inkluderar även skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och andra skolformer.

Här finns mer information om vad som gäller för skolverksamheterna framöver

Här presenteras information som rör förskolan samt de olika skolformerna inom grundskolan och gymnasieskolan.

Hantering av covid-19 i skolmiljö

Under hösten 2021 är det Folkhälsomyndighetens bedömning att närundervisning på plats i skolans lokaler är huvudprincipen för grundskola och gymnasium. Idag finns en samstämmighet i världen om att barnens rätt till god skolundervisning ska tillgodoses i största möjliga utsträckning under covid-19-pandemin. Förebyggande åtgärder i skolverksamheter ska stå i proportion till att barn, utifrån dagens kunskapsläge, sällan blir allvarligt sjuka av covid-19 samt till den höga vaccinationstäckningen i befolkningen.

Fall av covid-19 i skolmiljö kan innebära svåra avvägningar för huvudmannen, skolledning, rektor och annan personal. Vi vill med information om smittspårning och testning samt förebyggande åtgärder stödja rektorer och skolchefer i grundskola och gymnasium i hur man kan tänka kring hantering av covid-19 i skolmiljö.

Läs mer

Aktuella kunskapssammanställningar om barn, unga och covid-19