Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

Här presenteras information och rekommendationer som rör förskolan, grundskolan och motsvarande skolformer, samt gymnasieskolan och motsvarande skolformer, med koppling till covid-19. Folkhälsomyndigheten ger förslag på åtgärder som verksamheter kan vidta för att minska risken för smittspridning.

Barn och unga drabbas i lägre utsträckning av covid-19

Folkhälsomyndigheten har sammanställt befintlig kunskap om barn, unga och covid-19. Det nuvarande kunskapsläget visar att få barn och ungdomar drabbas av covid-19. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. I de flesta fall där barn smittats av covid-19 har de smittats av en vuxen och symtomen är milda.

Den personal som arbetar inom skolverksamheter har inte diagnosticerats i för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Det gäller barnskötare, förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger, gymnasielärare, övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens och elevassistenter.

Förskolor och grundskolor

Förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan har hållits öppna under vårterminen 2020 och åtgärder för att minska eventuell smittspridning inom verksamheten har vidtagits.

Regeringen har beslutat om att skolor som är öppna som vanligt ska få möjlighet till mer flexibla lösningar när det behövs. Skolor kan till exempel erbjuda distansundervisning eller förlänga terminen. Läs mer på Skolverkets webbplats.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan, med undantag för gymnasiesärskolan, har sedan mars 2020 i huvudsak bedrivit undervisning på distans med några givna undantag. Mot bakgrund av epidemiologin och det aktuella kunskapsläget ser Folkhälsomyndigheten att rekommendationen om distansundervisning kan tas bort och att gymnasieskolor från den 15 juni kan återgå till ordinarie verksamhet. Dock gäller fortfarande de allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning och lämpliga åtgärder kan behöva vidtas.

Råd för att minska risken för smittspridningen

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Barn och elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola, grundskola eller gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola.

Förebyggande åtgärder i för- och grundskola

Förebyggande åtgärder för gymnasieskolan

Kontaktvägar för mer information

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala förskolor och skolor och styrelsen för fristående förskolor och skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret för sina förskolor och skolor.

Elevhälsan på skolan samverkar med skolledningen kring smittskydd och hygien i skolan. De följer råden från oss på Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsenheten.

Vid oro och frågor från elever och vårdnadshavare om en specifik skolas situation hänvisar vi därför till de ordinarie kontaktvägarna till förskolan eller skolan.

När det gäller frågor kring arbetsmiljöansvar hänvisar vi till Arbetsmiljöverket.

För att ställa frågor om covid-19 kan man också ringa till det nationella informationsnumret 113 13.

Informationsmaterial

Här har vi samlat informationsmaterial som kan laddas ner eller skrivas ut och användas i verksamheten.

Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning

Skydda dig och andra från smittspridning på olika språk

Informationsblad på olika språk

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar (nyhet 1 april 2020)

Undvik att bli smittad och att smitta andra - affisch
Affischer om god handhygien och affischen finns på olika språk

Informationsmaterial till barn och unga
Affischer riktade till barn och unga med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning samt tips på vad du kan göra för att må bra under den här tiden.

Frågor och svar

Frågor och svar om covid-19

FAQ About COVID-19

Coronaviruset (covid-19) – information till skolor och förskolor (Skolverket)

Gå till toppen av sidan