Sträva efter att hålla skolor öppna genom förebyggande åtgärder

Utgångspunkten är att skolor ska bedriva skolförlagd undervisning/närundervisning eftersom det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. I möjligaste mån bör fokus vara att hålla skolan öppen genom att vidta förebyggande åtgärder.

Se Folkhälsomyndighetens information om vilka åtgärder som kan vidtas i förskola och grundskola respektive gymnasium.

Se även vidare information på Skolverkets webbplats om åtgärder som kan vidtas när skolan hålls öppen.

Ha dialog med smittskyddsläkare

Efter samråd med smittskyddsläkare kan huvudmannen besluta om att hålla en skolenhet stängd eller delvis stängd som en åtgärd för att motverka fortsatt spridning av covid-19. Beslut om skolstängning på grund av smittspridning bör alltid ha föregåtts av en utbrottsutredning och kontakt med regionens smittskyddsenhet, se Hantering av covid-19 i skolmiljö.

Det är en skillnad mellan stängda och delvis stängda skolor

Att en skola är stängd innebär att skolans lokaler är stängda för eleverna, men att elever får undervisning i form av fjärr- eller distansundervisning. Det kan också innebära att skolan tillfälligt inte bedriver någon verksamhet alls.

Om skolan är helt stängd går det inte att samla mindre grupper av elever i skolan. Skolans lokaler är då stängda för alla elever.

Att en skola är delvis stängd innebär att en mindre andel elever är närvarande i skolans lokaler och att resten av undervisningen bedrivs som fjärr- eller distansundervisning. Det kan också innebära att viss verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs.

Se information om fjärr- och distansundervisning på Skolverkets webbplats.

Det finns dock en samsyn om att närundervisning är det bästa för eleverna, vilket gör att noggranna övervägningar alltid behövs vid beslut om att helt eller delvis stänga skolor. I samband med en konstaterad pågående smittspridning i skolmiljö bör skolan vara helt eller delvis stängd endast under den tid som utredningen konstaterar krävs.

Testning i samband med smittspårning

Möjligheten att konstatera fall är beroende av att elever har testats för pågående infektion med covid-19. Enligt Folkhälsomyndighetens vägledning ska alla barn från förskoleklass som har symtom testa sig.

Det är regionen som ansvarar för smittspårningen och testningen som görs i samband med en smittspårning. Elever från högstadieålder som identifieras som nära kontakter i samband med en smittspårning rekommenderas att testa sig även om de inte har symtom. Rekommendationer om testning som en del av smittspårningsarbetet har förändrats över tid. Hur den eventuella testningen går till varierar dessutom mellan regionerna.

Läs om testning och screening i skolmiljö

Tillgång till elevhälsa, skolbibliotek, skolmåltider och andra delar i utbildningen

När det gäller delvis stängning av en skola innebär det att de flesta skyldigheter för huvudmannen kvarstår, exempelvis att eleverna ska ha tillgång till elevhälsa, skolbibliotek och skolmåltider med mera. Se mer information på Skolverkets webbplats.

Delvis stängning av skola

Skäl för delvis stängning vid smittspridning på en skola

Utgångspunkten för en delvis stängning av skolan är att fallen av covid-19 finns i en tydligt avgränsad grupp eller kan härledas till ett specifikt tillfälle eller aktivitet, exempelvis:

  • Fall finns endast konstaterade i en och samma klass.
  • Fall finns endast konstaterade i en specifik byggnad eller avgränsad del av skolan.
  • Enstaka fall hos lärare, inom ett och samma lärarlag, eller motsvarande mindre grupp.
  • Endast tecken på tillfällig ökning av antalet fall.

Bedömningsstöd

Vid bedömning av vilka delar som ska stängas respektive hållas öppna är det viktigt att beakta dels smittskyddsaspekter, dels pedagogiska aspekter. Stängning av delar av verksamheten och medföljande negativa konsekvenser i form av pedagogiska utmaningar måste alltid vägas mot och möjliga fördelar utifrån smittskyddssynpunkt. I samband med beslut om vilka delar av verksamheten som ska omfattas av fjärr- och distansundervisning bör kontakt alltid tas med regionens smittskyddsenhet. Innan du tar kontakt med smittskyddet i din region är det önskvärt att du har en så detaljerad bild av situationen som möjligt. Förbered därför svar på frågorna i följande dokument: Frågor att ta ställning till inför kontakt med regionens smittskyddsenhet (PDF, 231 kB).

Vad gäller pedagogiska aspekter kan vissa elever ha särskilda behov av skolförlagd undervisning för att genomföra vissa praktiska moment eller för att genomgå prov. Vid beslut om att erbjuda fjärr- eller distansundervisning är det viktigt att huvudmannen tar hänsyn till elevernas ålder, mognad, olika förutsättningar och behov. Huvudmannen bör särskilt överväga om det är lämpligt att erbjuda sådan undervisning för elever i specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Fjärr- eller distansundervisning kan också vara olämplig för exempelvis elever i en socialt utsatt situation, elever som har behov av särskilt stöd i utbildningen som endast kan ges i lokalerna och vissa nyanlända elever. När det gäller överväganden gällande vilka elever som bör ges fjärr-och distansundervisning finns information på Skolverkets webbplats.

Hel stängning av skola

Skäl för hel skolstängning vid smittspridning på en skola

Utgångspunkten för en hel skolstängning är att det finns många fall av covid-19 på skolan som saknar koppling till varandra och smittspridningen bedöms därmed vara okontrollerad, exempelvis vid:

  • Omfattande smittspridning av covid-19 bland elever där smittan inte går att avgränsa till en specifik grupp, klass byggnad eller liknande.
  • Ett utbrott med smitta mellan elever finns konstaterat och man saknar överblick över vilka som kan ha smittats.
  • Väsentligt högre sjukfrånvaro än normalt bland elever i ett flertal klasser.
  • Antalet fall har under en längre tid varit högt.
  • Avsaknad av fungerande förebyggande åtgärder för att minska smittspridning på skolan vilket riskerar att eskalera utbrottet.
  • Hel stängning av skolor kan även föranledas av andra orsaker så som en generellt hög smittspridning i samhället.

Bedömningsstöd

Förebyggande åtgärder eller delvis stängning av skola bör oftast vara tillräckligt för att motverka smittspridning av covid-19. Om sådana åtgärder inte skulle visa sig vara tillräckliga kan huvudmannen genomföra hel stängning av skolan. Mot bakgrund av att utgångspunkten alltid bör vara att ha skolförlagd undervisning, bör beslut om hel stängning av en skola vara något som sker i undantagsfall. Inför beslut om att genomföra hel stängning måste dialog och samverkan ske med regionens smittskyddsenhet, se Frågor att ta ställning till inför kontakt med regionens smittskyddsenhet (PDF, 231 kB).

Stängning av hela skolan och möjliga fördelar utifrån smittskyddssynpunkt måste alltid vägas mot negativa konsekvenser i form av pedagogiska utmaningar kopplat till fjärr- och distansundervisning.