Testning och screening för att påvisa covid-19 kan i dagsläget göras med antingen PCR-test eller antigentest. Antigentester ger generellt sett ett mer osäkert resultat men har fördelen att man kan få svar på plats och inom en halvtimme.

Vägledning för användning av antigentester vid covid-19

Det är viktigt att skilja mellan testning, inklusive breddad testning, och screening:

  • Testning görs vid symtom på covid-19 eller i samband med smittspårning.
  • Breddad testning är en utökning av smittspårningen och görs i samband med konstaterad smitta i en miljö.

Testning och breddad testning samordnas av regionen. Screening görs däremot i förebyggande syfte, utan indikation på smitta, och kan initieras av skolans huvudman, rektor eller annan verksamhetsansvarig.

Screening ersätter inte den testning som görs när någon är sjuk och redan har symtom, eller vid smittspårning. Skolelever och personal kan uppmanas att testa sig av olika anledningar. Deltagande i screening är alltid frivilligt.

Testning i samband med smittspårning

Smittspårning innebär att utreda eventuella smittkedjor utifrån en konstaterat smittad person för att förhindra ytterligare smittspridning. Smittspårning initieras av smittspårningsenheten eller smittskyddsenheten i regionen. I skolmiljöer har rektorn eller skolchefen också en central roll i att hjälpa till med att definiera så kallade nära kontakter till en smittad elev eller skolpersonal. I samband med smittspårningar används framförallt den etablerade testningen där elever och personal beställer ett test via tidsbokning på 1177.se.

Breddad testning

I vissa regioner har en bredare testning införts som en rutin för att hantera smittspridning i skolmiljöer. Det kan till exempel innebära att en hel klass uppmanas att testa sig i samband med konstaterade fall i klassen.

I en sådan bred testning kan antigentester användas som ett komplement till PCR-tester för att få snabbare svar. En sådan bred testning samordnas av den regionala smittskyddsenheten eller den regionala smittspårningsenheten.

Screening av skolelever som en förebyggande åtgärd

Screening innebär att grupper av elever testas för covid-19 utan att det finns någon indikation på att det pågår smittspridning i gruppen eller på skolan. I sådana sammanhang skulle framförallt antigentester vara relevanta att använda. Regelbunden screening ökar möjligheten att identifiera potentiellt smittsamma personer som inte upplever sig ha några symtom. Men det vetenskapliga underlaget ger inget tydligt stöd för att införa screening av i synnerhet yngre skolelever.

Efter dialog med Skolverket bedömer Folkhälsomyndigheten att riskerna och osäkerheterna kring nyttan av regelbunden screening bland i synnerhet yngre elever överväger eventuella fördelar.

För att införa screening som ett möjligt framtida komplement till andra lokala förebyggande åtgärder behöver man ta hänsyn till flera olika delar, så som de juridiska aspekterna kring screening och informationsdelning, rutiner för att använda testerna och vem som är ansvarig för olika delar i screeningen. Särskild hänsyn behöver tas till barnperspektivet eftersom varje screeningtillfälle kan innebära anspänning och oro, och provtagningen kan upplevas som obehaglig. Screening är framförallt relevant i samband med omfattande smittspridning i samhället.

Då screening sker i hälso- och sjukvårdens regi krävs enligt hälso- och sjukvårdslagen en ansvarig läkare som ordinerar testning och hanterar resultaten. Det här kravet gäller inte användning av antigentester i form av självtester eftersom de inte omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. Rektorn eller någon annan verksamhetsansvarig bör ha etablerat rutiner som gör det möjligt för den testade personen att snabbt få kontakt med en läkare för rådgivning om hur positiva testresultat från självtest ska hanteras. Ett positivt testsvar från en screening med ett antigentest kan behöva bekräftas med ett PCR-test. Oavsett om kompletterande test görs eller inte, så ska personen utgå från att den har covid-19 och stanna hemma enligt gällande rekommendationer.

Läs mer

Screening på arbetsplatser och skolor