Testning och screening för påvisande av infektion med covid-19 kan i dagsläget göras med antingen PCR-test eller antigentest (så kallat snabbtest). Antigentester ger generellt sett ett mer osäkert resultat men har fördelen att svar kan erhållas på plats och inom en halvtimme. Positivt svar på antigentest behöver skyndsamt bekräftas med PCR-test.

Vägledning för användning av antigentester vid covid-19

Det är viktigt att särskilja mellan testning, inklusive breddad testning, och screening. Testning görs vid symtom på covid-19 eller i samband med smittspårning. Breddad testning är en utökning av smittspårningen och görs i samband med konstaterad smitta i en miljö. Testning och breddad testning samordnas av regionen. Screening görs däremot i förebyggande syfte, utan indikation på smitta, och kan initieras av skolans huvudman, rektor eller annan verksamhetsansvarig. Screening ersätter inte den testning som görs när någon är sjuk och redan har symtom, eller vid smittspårning. Skolelever och personal kan uppmanas att testa sig av olika anledningar. Deltagande i screening är alltid frivilligt.

Testning i samband med smittspårning

Smittspårning innebär att utreda eventuella smittkedjor utifrån en konstaterat smittad person för att förhindra ytterligare smittspridning. Smittspårning initieras av smittspårningsenheten eller smittskyddsenheten i regionen. I skolmiljö har rektor eller skolchef också en central roll i att vara behjälplig med att definiera så kallade nära kontakter till en smittad elev eller skolpersonal. Folkhälsomyndigheten rekommenderar testning av nära kontakter från högstadieålder, även om de inte har symtom. Även yngre barn utan symtom kan i specifika smittspårningar uppmanas att testa sig. I samband med smittspårningar är det framförallt den etablerade testningen där elever och personal beställer ett test via tidsbokning på 1177 som används.

Breddad testning

I vissa regioner har en bredare testning införts som en rutin för att hantera smittspridning i skolmiljö. Detta kan till exempel innebära att en hel klass uppmanas att testa sig i samband med konstaterade fall i klassen. I en sådan bred testning kan antigentester användas som ett komplement till PCR-tester för att få snabbare svar. En sådan bred testning samordnas av den regionala smittskyddsenheten eller den regionala smittspårningsenheten.

Screening av skolelever som en förebyggande åtgärd

Screening innebär att grupper av elever testas för pågående infektion med covid-19 utan att det finns indikation på att smittspridning pågår i gruppen eller på skolan. I sådana sammanhang är det framförallt antigentester som skulle vara relevanta att använda. Regelbunden screening ökar möjligheten att identifiera potentiellt smittsamma personer som inte upplever sig ha några symtom. Under 2021 har några länder infört screening av skolelever. Screeningen har införts som ett komplement till andra åtgärder, så som munskydd och fysisk distansering, vilket gör det svårt att dra slutsatser om screeningens relativa betydelse för att förhindra smittspridning och minska sjukfrånvaro i skolan. Det vetenskapliga underlaget ger inget tydligt stöd för att implementera screening av i synnerhet yngre skolelever.

I nuläget bedömer Folkhälsomyndigheten efter dialog med Skolverket att riskerna och osäkerheterna kring nyttan av regelbunden screening bland i synnerhet yngre elever överväger eventuella fördelar.

För att införa screening som ett möjligt framtida komplement till andra lokala förebyggande åtgärder behöver flera olika delar beaktas, så som de juridiska aspekterna kring screening och informationsdelning, rutiner för handhavande av testerna och vem som är ansvarig för olika delar i screeningen. Barnperspektivet behöver särskilt beaktas då varje screeningtillfälle kan innebära anspänning och oro, och provtagningen kan upplevas som obehaglig. Screening är framförallt relevant i samband med omfattande smittspridning i samhället.

Då screening sker i hälso- och sjukvårdens regi krävs enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvarig läkare för ordination och för hantering av resultat. Det här kravet gäller inte användning av så kallade självtester eftersom de inte omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. Rektor eller annan verksamhetsansvarig bör ha etablerat rutiner som möjliggör att den testade snabbt får kontakt med läkare för rådgivning kring hur positiva testresultat från självtest ska hanteras. Eleven, eller vårdnadshavare, ansvarar själv för att utan dröjsmål ta kontakt med läkare.

Läs mer

Screening på arbetsplatser och skolor