Närundervisning på plats i skolans lokaler innebär att skolans huvudmän kontinuerligt behöver göra proportionerliga avvägningar mellan å ena sidan barnens rätt till undervisning och socialt sammanhang i skolan, och å andra sidan verksamhetens ansvar för att förhindra och förebygga smittspridning.

Skolornas huvudmän behöver fortsatt ha en beredskap för att hantera fall och utbrott i skolmiljöer, och regionerna behöver upprätthålla en god kapacitet för testning och smittspårning.

Här nedanför beskrivs undantagssituationer från huvudprincipen om närundervisning på plats i skolans lokaler.

Hur bestämmelserna i förordningen förhåller sig till situationerna i tabellen längre ner

Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta reglerar inte huvudmannens befogenhet att stänga skolan. Huvudmannens beslut om att exempelvis skicka hem elever eller stänga/delvis stänga verksamheten sker därför utanför förordningen. Huvudmannen kan fatta sådana beslut utifrån sitt verksamhetsansvar för att motverka smittspridning (se prop. 2003/04:158, sid. 85).

Ett av förordningens huvudsakliga syften är att främja elevernas rätt till utbildning, till exempel genom att göra det möjligt för skolans huvudman att besluta om fjärr- och distansundervisning om skolan stängs helt eller delvis för att förhindra smittspridning. Det innebär att verksamheten kan fortsätta bedrivas trots att skolans lokaler är stängda.

Handläggning av smittskyddsläkaren och skolan enligt Situation 1 i tabellen nedan hanteras utanför förordningen. Utifrån ett epidemiologiskt perspektiv är det i den situationen fråga om ett lindrigare läge där det handlar om frånvaro i några dagar och berör sporadiska fall hos enskilda elever eller några klasser.

Skollokalerna bör hållas öppna i så stor utsträckning som möjligt

I förordningen utgör bestämmelserna i 2 § respektive i 11 b § de mest aktuella att använda för möjligheten att bedriva fjärr- och distansundervisning. 11 b § är tillämplig när skollokalerna är öppna medan 2 § är tillämplig när skollokalerna är delvis stängda eller helt stängda. Som framgår av tabellen nedan bör skollokalerna hållas öppna i så stor utsträckning som möjligt. Av det följer därför att beslut om fjärr- och distansundervisning i första hand bör hanteras enligt 11 b § och i andra hand enligt 2 §.

Bestämmelserna i 11 b § är tillämpliga i situation 2.

Ur förordningen (om öppna skolor)

”11 b § Utöver vad som följer av 11 a § får en huvudman som håller en skolenhet öppen tillämpa 7 § på utbildning i gymnasieskolan och på utbildning i grundskolans högstadium, om det behövs för att huvudmannen följer en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att en del av eleverna ska ges undervisning där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i både rum och tid, och rekommendationen har meddelats

1. på förslag av smittskyddsläkare för att tillfälligt motverka lokal eller regional spridning av covid-19, eller

2. annars för att motverka spridning av covid-19.”

Prioritetsordningen styrs också av det epidemiologiska läget där utgångspunkten med stängda eller delvis stängda skollokaler enligt 2 § endast är aktuell om smittläget är så allvarligt att sådana åtgärder är befogade.

Ur förordningen (om stängda eller delvis stängda skolor)

”2 § Bestämmelserna i 3–10 §§ får tillämpas om det behövs för att elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen (2010:800) om

– – –

2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en skolenhet stängd eller delvis stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19, [...]”

Som framgår av bestämmelsen ovan ger förordningen möjligheter att vidta vissa åtgärder (exempelvis fjärr- och distansundervisning) om en skolenhet stängts under de förutsättningar som nämns i 2 §. Punkt 2 bedöms vara mest aktuell.

Proportionalitetsbedömning

I smittskyddsläkarens samråd med skolhuvudmannen bör det alltid beaktas att rekommendationer och råd indirekt kan påverka elevernas rätt till utbildning. Utifrån huvudregeln om närundervisning på plats i skolan bör samrådet, utöver självklar smittskyddshänsyn, även syfta till att smittskyddsläkarens råd i så liten utsträckning som möjligt påverkar elevernas rätt till utbildning.

Det innebär självklart ett smittskyddsperspektiv, men även att ett bredare folkhälso-, barn- och utbildningsperspektiv måste beaktas. När det gäller Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren framgår det av smittskyddslagen (2004:168) att när åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. För huvudmännen i berörda skolformer gäller, liksom i all annan verksamhet enligt skollagen, att barnets bästa ska vara utgångspunkten.

Tabell. Olika situationer när elever kan behöva stanna hemma av smittskyddsskäl.
FrågeställningarSituation 1. Utgår från att skollokalerna är öppna för elevernaSituation 2. Utgår från att skollokalerna är öppna för elevernaSituation 3. Utgår från att skollokalerna är helt eller delvis stängda för eleverna
Prioritetsordning utifrån situation

a) Hantering av fall och utbrott enligt Folkhälsomyndighetens vägledning om smittspårning. Bred testning bör användas som strategi framför att skicka hem elever från skolan. I normalläget kan elever utan symtom vara i skolan i väntan på provsvar.

b) Smittskyddsläkaren kan rekommendera skolan att grupper/klasser ska vara hemma från skolan under utredningstiden.

Skolans huvudman fattar beslut om fjärr- och distansundervisning för att följa lokala, regionala eller nationella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Skolans huvudman fattar beslut om att helt eller delvis stänga verksamheten av olika smittskyddsskäl. Beslutet tas efter samråd med smittskyddsläkare. Fjärr- och distansundervisning ges.

Exempel på epidemiologiska förutsättningar, inte uttömmande

a) Enstaka sporadiska fall och/eller flertal fall eller kluster i samma verksamhet.

b) Under särskilda omständigheter, exempelvis där förloppet är utdraget eller där smittspridningen är svår att få kontroll över, kan det vara motiverat att även symtomfria elever i en klass eller grupp, där en smittspridning har konstaterats, stannar hemma under utredningstiden.

När det till exempel är fråga om smittspridning i en och samma åldersgrupp i en kommun eller i en region under längre tid.

Många fall över en längre tid där ett flertal fall inte har klar koppling till ett känt indexfall. Eller om smittspridningen av annan anledning är okontrollerad och omfattande.

Vem beslutar?

Skolans huvudman när det gäller att skicka hem elever.

Folkhälsomyndigheten beslutar när det gäller rekommendation om fjärr- och distansundervisning. Skolans huvudman när det gäller fjärr- och distansundervisning.

Skolans huvudman.

Smittskyddsläkarens roll

Smittskyddsläkaren ger råd och stöd till skolans huvudman.

Smittskyddsläkaren kan föreslå att Folkhälsomyndigheten, på lokal eller regional nivå, tar fram en rekommendation om fjärr- och distansundervisning.

Smittskyddsläkaren ger råd och stöd till skolans huvudman inför ett sådant beslut.

Rättslig grund

Beslut att skicka hem elever: Skolans huvudman har utifrån sitt verksamhetsansvar befogenhet att styra över sin verksamhet för att motverka smittspridning. Det kan exempelvis handla om att skicka hem elever eller stänga/delvis stänga verksamheten. prop. 2003/04:158, sid. 85.

11 b § Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Beslut att helt eller delvis stänga skolan: Skolans huvudman har utifrån sitt verksamhetsansvar befogenhet att styra över verksamheten för att motverka smittspridning. Det kan exempelvis handla om att skicka hem elever eller stänga/delvis stänga verksamheten. (prop. 2003/04:158, sid. 85). Beslut om fjärr- och distansundervisning: 7 § i kombination med 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Vilka skolformer omfattas?

Alla skolformer

11 b §: Grundskolans högstadium och gymnasieskolan

Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola

Kommentar

Se vidare Folkhälsomyndighetens vägledning om smittspårning

Se vidare vägledning från Skolverket

Stängning och delvis stängning bör endast tillämpas i yttersta undantagsfall och kan vidtas om smittläget är så allvarligt att sådana åtgärder är befogade. Se vidare vägledning från Skolverket

Läs mer