Det innebär att alla aktörer kontinuerligt behöver göra proportionerliga avvägningar kring barns rätt och behov av skolundervisning och socialt sammanhang i skolan, samtidigt som skolan vidtar anpassningar som förebygger smittspridning och utbrott. Skolhuvudmännen behöver också fortsatt ha beredskap för att hantera fall och utbrott i skolmiljön och regionerna behöver upprätthålla en god kapacitet för testning och smittspårning. Beskrivningen nedan utgör undantagssituationer från huvudprincipen om närundervisning på plats i skolans lokaler.

Hur bestämmelserna i förordningen förhåller sig till de olika situationerna i tabellen

Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta reglerar inte skolhuvudmannens befogenhet att stänga verksamheten. Det är utifrån sitt verksamhetsansvar som skolhuvudmannen har befogenhet att styra över sin verksamhet för att motverka smittspridning, vilket kan exempelvis handla om att skicka hem elever eller stänga/delvis stänga verksamheten (se prop. 2003/04:158, sid 85). Skolhuvudmannens beslut att helt eller delvis stänga sin verksamhet sker alltså utanför förordning 2020:115.

Ett av förordningens huvudsakliga syften är att främja elevernas rätt till utbildning när skolhuvudmannen väljer att stänga eller delvis stänga skolan. Ett exempel är att göra det möjligt för skolhuvudmannen att besluta om fjärr- och distansundervisning när skolan är helt eller delvis stängd, dvs. att verksamheten ska kunna bedrivas trots att skolans lokaler är stängda.

Handläggning av smittskyddsläkaren och skolan enligt kolumn 1 i tabellen nedan hanteras utanför förordningen. Utifrån ett epidemiologiskt perspektiv är det i den situationen fråga om ett lindrigare läge där det handlar om frånvaro i några dagar och berör sporadiska fall hos enskilda elever eller några klasser.

I förordningen utgör bestämmelserna i 2 § respektive 11 b § i förordningen de mest aktuella att använda för möjligheten att bedriva fjärr- och distansundervisning. 11 b § är tillämplig när skollokalerna är öppna medan 2 § är tillämplig när skollokalerna är delvis stängda eller helt stängda. Som framgår av tabellen nedan bör skollokalerna hållas öppna i så stor utsträckning som möjligt. Av det följer därför att beslut om fjärr- och undervisning, i en prioritetsordning, i första hand bör hanteras enligt 11 b § och i andra hand enligt 2 §. Prioritetsordningen styrs också av det epidemiologiska läget där utgångspunkten med stängda eller delvis stängda skollokaler enligt 2 § endast bör bli aktuell om smittläget är så allvarligt att sådana åtgärder är befogade.

Ur förordningen

2 § Bestämmelserna i 3-10 §§ får tillämpas om det behövs för att elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen (2010:800) om…

2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en skolenhet stängd eller delvis stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19…

Som framgår av bestämmelsen ovan ger förordningen möjligheter att vidta vissa åtgärder (exempelvis fjärr/distansundervisning) om en skolenhet stängts under de förutsättningar som nämns i 2 §. Den angivna punkt 2 bedöms vara mest aktuell i nuläget.

Nedan framgår hur 11 b § är utformad och som är tillämplig i situation 2.

Ur förordningen

11 b § Utöver vad som följer av 11 a § får en huvudman som håller en skolenhet öppen tillämpa 7 § på utbildning i gymnasieskolan och på utbildning i grundskolans högstadium, om det behövs för att huvudmannen följer en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att en del av eleverna ska ges undervisning där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i både rum och tid, och rekommendationen har meddelats:

1. på förslag av smittskyddsläkare för att tillfälligt motverka lokal eller regional spridning av covid-19, eller

2. annars för att motverka spridning av covid-19.

Proportionalitetsbedömning

I smittskyddsläkarens samråd med skolhuvudmannen bör det alltid beaktas att rekommendationer och råd indirekt kan påverka elevernas rätt till utbildning. Utifrån huvudregeln om närundervisning på plats i skolan bör samrådet, utöver självklar smittskyddshänsyn, även syfta till att smittskyddsläkarens råd i så liten utsträckning som möjligt påverkar elevernas rätt till utbildning.

Det kan innebära att inte enbart smittskyddshänsyn utan även att bredare folkhälso-, barn- och utbildningsperspektiv måste beaktas. När det gäller Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren framgår det av smittskyddslagen (2004:168) att när åtgärder rör barn ska det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. För huvudmännen i berörda skolformer gäller, liksom i all annan verksamhet enligt skollagen, att barnets bästa ska vara utgångspunkt.

Tabell. Olika situationer när elever kan behöva stanna hemma utifrån smittskyddsskäl.
Situation 1.
Utgår från att skollokalerna är öppna för eleverna.
Situation 2.
Utgår från att skollokalerna är öppna för eleverna.
Situation 3.
Utgår från att skollokalerna är helt eller delvis stängda för eleverna.
Prioritetsordning utifrån situation a) Hantering av fall och utbrott enligt Fohm:s vägledning om smittspårning. Bred testning som strategi bör användas framför att skicka hem elever från skolan, i normalläget kan elever utan symtom vara i skolan i väntan på provsvar.
b) Smittskyddsläkaren kan rekommendera skolan om att grupper/klasser ska vara hemma från skolan under utredningstiden.
Skolhuvudmannen fattar beslut om fjärr- och distansundervisning för att följa lokal, regional eller nationell rekommendation från Fohm. Skolhuvudmannen, efter samråd med smittskyddsläkare, fattar beslut att helt eller delvis stänga sin verksamhet utifrån olika smittskyddsskäl. Fjärr- och distansundervisning ges.
Exempel på epidemiologiska förutsättningar, inte uttömmande a) Enstaka sporadiska fall och/eller flertal fall eller kluster i samma verksamhet.
b) Under särskilda omständigheter, exempelvis där förloppet är utdraget eller där smittspridningen är svår att få kontroll över kan det vara motiverat att även symtomfria elever i en klass eller grupp där smittspridning konstaterats stannar hemma under utredningstiden.
När det till exempel är fråga om smittspridning i en och samma åldersgrupp i en kommun eller i en region under längre tid. Många fall över en längre tid där ett flertal fall inte har klar koppling till ett känt indexfall. Eller om smittspridningen av annan anledning är okontrollerad och omfattande.
Vem beslutar? Skolhuvudmannen när det gäller att skicka hem elever. Fohm när det gäller rekommendation om fjärr- och distansundervisning. Skolhuvudmannen när det gäller fjärr- och distansundervisning. Skolhuvudmannen
Smittskyddsläkarens roll Smittskyddsläkaren ger råd och stöd till skolhuvudmannen. Smittskyddsläkaren kan föreslå att Fohm, på lokal eller regional nivå, tar fram en rekommendation om fjärr- och distansundervisning. Fohm tar fram process/rutin för det här. Smittskyddsläkaren ger råd och stöd till skolhuvudmannen inför ett sådant beslut.
Rättslig grund Beslut att skicka hem elever: Skolhuvudmannen har utifrån sitt verksamhetsansvar befogenhet att styra över sin verksamhet för att motverka smittspridning. Det kan exempelvis handla om att skicka hem elever eller stänga/delvis stänga verksamheten. prop. 2003/04:158, sid 85 11 b §§ Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta Beslut att helt eller delvis stänga skolan: Skolhuvudmannen har utifrån sitt verksamhetsansvar befogenhet att styra över sin verksamhet för att motverka smittspridning. Det kan exempelvis handla om att skicka hem elever eller stänga/delvis stänga verksamheten. (prop. 2003/04:158, sid 85 ) Beslut om fjärr- och distansundervisning: 7 § i kombination med 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta
Vilka skolformer omfattas? Alla skolformer 11 b §: Grundskolans högstadium och gymnasieskolan Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola
Kommentar Se vidare Folkhälsomyndighetens vägledning om smittspårning Se vidare vägledning från Skolverket Stängning och delvis stängning bör endast tillämpas i yttersta undantagsfall och kan vidtas om smittläget är så allvarligt att sådana åtgärder är befogade. Se vidare vägledning från Skolverket

Läs mer