Innan en kommun meddelar föreskrifter ska kommunen ge smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över kommunens förslag till föreskrifter.

Risken för spridning av covid-19 är större inomhus jämfört med utomhus. Det är viktigt att negativa effekter på barn och ungas hälsa undviks när åtgärder mot smittspridning vidtas. En kommun bör även beakta eventuella följdeffekter av ett vistelseförbud eftersom det kan leda till trängsel på andra platser.

Folkhälsomyndigheten anser att beslut om vistelseförbud som huvudregel inte bör gälla under en längre tidsperiod än en månad.

Kommuner som avser att fatta beslut om vistelseförbud på särskilt angivna platser ska inkomma med en begäran om yttrande till följande e-postadress. vistelseforbud@folkhalsomyndigheten.se

Begäran om yttrande måste komma in till Folkhälsomyndigheten minst två arbetsdagar innan föreskriften beslutas för att myndigheten ska hinna yttra sig.

Använd gärna Folkhälsomyndighetens mall vid begäran om yttrande

När kommunen har fattat ett beslut om föreskrift om förbud mot att vistas på en särskilt angiven plats ska en kopia av den beslutade föreskriften skickas till Folkhälsomyndigheten via den ovan angivna e-postadressen. Detta gäller även när kommunen beslutar att upphäva en sådan föreskrift.

Mer information om kommuners möjlighet att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser finns på SKR:s hemsida.