Avstånd och trängsel

  • Vad betyder trängsel?

    Det finns ingen exakt definition av begreppet trängsel. Besökare i ett sällskap bör kunna hålla minst en meters avstånd till besökare i andra sällskap. Detta gäller i första hand när besökare sitter ned vid ett bord eller en bardisk. Även när besökare rör sig i lokalen bör de kunna hålla detta avstånd till varandra, men då bedöms smittrisken vara något mindre i jämförelse med om besökarna sitter ner intill varandra under en längre tid.

    Placeringen av möbler och annan inredning kan påverka möjligheten för besökarna att hålla en meters avstånd till varandra. Detta framgår av förarbeten till lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder (prop. 2019/20:172, sid 20). Det innebär att möbler och annan inredning bör placeras på ett sätt som underlättar för besökarna att hålla avstånd till varandra och så att framkomligheten på serveringsstället inte begränsas, med risk för trängsel som följd. För att besökare på ett serveringsställe ska kunna hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra måste bord och stolar placeras på lämpliga avstånd från varandra och kan behöva minskas i antal. Även annan inredning kan behöva tas bort. Åtgärderna i förarbeten till lagen är exempel och är inte uttömmande.

    Uppdaterad: 2020-07-06 16:17

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen