Avstånd och trängsel

  • Vad gäller för serveringsställen som använder avskiljare som exempelvis plexiglas?

    Plexiglas eller avskiljare kan skydda mot rena stänk och på det sättet hindra viss smittspridning. Användning av avskiljare kan därför vara en av flera komponenter att beakta vid bedömningen av om besökare kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Ju högre och bredare avskiljaren är desto mer kan detta beaktas.

    Den viktigaste åtgärden för att minska risken för smittspridning är dock att hålla avstånd mellan sällskapen.

    Det främsta syftet med det nya regelverket är att undvika trängsel (3 § i lagen och 1 § i föreskrifterna). Om avskiljare används för att ha lika många gäster på serveringsstället som annars, finns det risk för att avstånd inte kan hållas mellan besökare i direkt anslutning till borden eller på andra håll i lokalerna. Därför finns angivelsen om en meter som en utgångspunkt i det allmänna rådet till lagens 3 §. I samma råd anges att vad som utgör ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd bedöms utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället.

    Uppdaterad: 2020-07-30 15:48

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen