Avstånd och trängsel

  • Omfattas dansgolv av den nya lagen?

    Dansgolven omfattas av tillsyn enligt lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. De nämns inte uttryckligen i förarbetena till nya lagen men däremot anges att med ordet serveringsställe avses samma typ av verksamhet som i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Enligt förarbetena till den lagen (prop. 2003/04:65 s. 28) framgår att även biutrymmen hör till serveringsstället, såsom vestibuler, foajéer, separata rum med dansgolv, korridorer, trappor, hissar, toaletter och liknande. Har serveringsstället ett dansgolv som är knutet till verksamheten på det sätt att det ingår i lokalen eller tillhörande områden omfattas det därmed av kommunens tillsyn.

    Notera dock att dans på klubbar, diskotek och liknande är en offentlig tillställning och kräver tillstånd av polisen samt att det endast är tillåtet med sådana med max 50 personer. Fråga om serveringsstället har korrekt tillstånd från polisen och har danstillställningar med max 50 personer omfattas dock inte av kommunens tillsyn enligt lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen utan regleras enligt ordningslagen (1993:1617) och förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Får kommunen indikationer om att serveringsstället inte följt gränsen om 50 max personer gällande danstillställningar, bör de informera polisen om detta.

    Uppdaterad: 2020-07-16 11:40

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen