Skärpta regler mellan 6 mars och 11 april

Förtydligande undantag för verksamhetslokaler som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

  • Vad innebär kravet på dokumentation?

    Dokumentationen av maxantal, hur beräkningen har gjorts samt vidtagna smittskyddsåtgärder behöver inte ha någon särskild form utöver att den ska vara skriftlig. Den ska också hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheterna.

    Uppdaterad: 2021-01-11 15:21

Beräkning av maxantal

Information till besökare