Skärpta regler fram till och med 31 maj

Förtydligande undantag för verksamhetslokaler kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

Museer och konsthallar

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

 • 3 och 4 §§ i föreskrifterna innehåller inte några specifika bestämmelser om hur trängsel ska undvikas. Det framgår redan av 4 kap. 1 § och 5 kap. 1 § förordning (2021:8) att den som bedriver verksamhet som föreskrifterna omfattar ska utforma lokaler och tillhörande områden utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att kunder/besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och utforma in- och utpassage till lokalen och tillhörande områden utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks.

  Folkhälsomyndigheten har därför beslutat allmänna råd till 3 § som avser trängsel (se tredje stycket). Dessa allmänna råd knyter an till den skyldighet som verksamheterna har enligt förordningen (2021:8).

  Trängsel kan undvikas genom att:

  1. anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång,
  2. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
  3. anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra samt hur de bör förflytta sig i en lokal, och
  4. informera kunder eller besökare om att handla ensamma och på tider med mindre beläggning.

  De allmänna råden är förslag på hur man kan uppfylla de tvingande reglerna i förordningen.

  Uppdaterad: 2021-01-11 15:22

  Direktlänk till frågan

Beräkning av maxantal

Information till besökare