Skärpta regler mellan 6 mars och 11 april

Förtydligande undantag för verksamhetslokaler som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Handelsplatser

  • Vem ansvarar för att föreskrivna smittskyddsåtgärder vidtas när en verksamhet är belägen i en galleria eller ett varuhus?

    När en verksamhet, t.ex. en butik eller serviceinrättning, är belägen i en galleria eller i ett varuhus är det den som driver butiken eller serviceinrättningen som bär ansvaret för att vidta åtgärder inom ramen för sin verksamhet, medan den som driver gallerian eller varuhuset ansvarar för att åtgärder vidtas i övriga miljöer i byggnaden och tillhörande områden utomhus (Promemoria, Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, Socialdepartementet S2020/09963 sid. 15).

    Uppdaterad: 2021-01-26 13:47

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare