Många regler kvarstår, men lättnader av vissa restriktioner från den 1 juni

Förtydligande undantag för kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

  • För att det ska vara fråga om en plats för fritids- eller kulturverksamhet i lagens mening krävs att platsen är öppen för allmänheten. Med uttrycket öppen för allmänheten avses att den verksamhet som bedrivs vänder sig till allmänheten och inte endast till en begränsad krets. En plats kan vara öppen för allmänheten även om det ställs krav på medlemskap, vilket t.ex. kan vara fallet i fråga om gymanläggningar. Verksamhet på en plats för fritids- eller kulturverksamhet kan bedrivas i såväl privat som offentlig regi. (prop. 2020/21:79 s. 93).

    Det går inte att ge ett generellt svar på när en plats för fritids- eller kulturverksamhet kan anses vara öppen för allmänheten. Här får tillsynsmyndigheten göra en bedömning i det enskilda fallet.

    Pandemilagen, förordningen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter omfattar samtliga verksamheter och platser som anges i dessa författningar, oavsett om de riktar sig till vuxna eller barn.

    Uppdaterad: 2021-06-01 09:39

    Direktlänk till frågan

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

Museer och konsthallar

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare