Skärpta regler fram till och med 31 maj

Förtydligande undantag för verksamhetslokaler kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

Museer och konsthallar

Handelsplatser

  • Av 5 kap. 2 § i förordningen framgår att den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en galleria eller ett varuhus, ska vidta särskilda smittskyddsåtgärder i syfte att undvika att kunder och andra besökare uppehåller sig på inomhustorg eller på andra liknande områden inomhus.

    Sådana platser är vanligt förekommande i gallerior, men kan även förekomma i varuhus. Det är en vanlig företeelse att åka till handelsplatser för att umgås på sådana inomhustorg och liknande. Risken för spridning av covid-19 bedöms som förhöjd på dessa inomhustorg och liknande platser och det föreslås därför att den som bedriver verksamhet i form av en galleria eller ett varuhus ska vidta särskilda smittskydds-åtgärder i syfte att kunder och andra besökare ska undvika att uppehålla sig i sådana miljöer. Dessa platser omfattas av de allmänna smittskyddsåtgärder som föreslås för handelsplatser, men det finns ett behov av att kunna vidta särskilda smittskyddsåtgärder på platserna. Samma effekt på smittspridningen bedöms inte kunna uppnås med mindre ingripande åtgärder.

    Uppdaterad: 2021-01-26 14:23

    Direktlänk till frågan

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare