Definitioner och övergripande frågor

Handelsplatser

  • Vilka möjligheter/skyldigheter har en butik att avhysa besökare?

    Den som bedriver butiksverksamhet har varken skyldighet eller befogenhet enligt pandemilagstiftningen att avhysa besökare som inte följer butikens vidtagna restriktioner såsom maxantal och kösystem. Skulle det bli fråga om ordningsstörning bör kontakt tas med polis.

    Utanför pandemilagstiftningen finns reglering om verksamheters rätt att styra över exempelvis kunders tillträde till lokal. Närmare information om detta finns i bland annat Regeringens proposition 2020/21:52, sid 17-18 Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet.

    Uppdaterad: 2021-01-26 14:28

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare