Skärpta regler fram till och med 16 maj

  • Även fortsättningsvis gäller att maxantalet ska beräknas på så sätt att varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Det som tillkommer är att maxantalet, oavsett storlek på verksamheten, får högst uppgå till 500 personer. Detta avser verksamhetens totala yta. Av föreskriftens 3 § första stycke framgår att det är den tillgängliga ytan som avses. Mer information om vad som är tillgänglig yta finns under rubriken Beräkning av maxantal. Observera att gallerior och köpcentrum är undantagna från bestämmelserna om maxantal. Detta gäller även bestämmelsen om att maxantalet högst får uppgå till 500 personer.

    Uppdaterad: 2021-03-05 16:18

    Direktlänk till frågan

Förtydligande undantag för verksamhetslokaler kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

Museer och konsthallar

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare