Skärpta regler fram till och med 31 maj

 • Samtliga handelsplatser som omfattas av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska vidta lämpliga åtgärder för att sällskap med fler än 1 person inte besöker handelsplatsen samtidigt. I det allmänna rådet till bestämmelsen anges att sådana åtgärder exempelvis kan vara att verksamheten aktivt informerar och uppmanar besökare och kunder att besöka handelsplatsen ensamma och att verksamheten verkar för att sällskap med fler än 1 person delas upp, när det är möjligt.

  Bestämmelsen ska inte tolkas på så sätt att verksamheten åläggs krav som inte kan efterlevas, såsom att avvisa eller förhindra tillträde för personer som inte följer informationen eller uppmaningarna om att handla ensamma. Verksamheten ska inte heller efterfråga personlig information av besökarna eller kunderna på ett integritetskränkande sätt.

  Utöver exempelvis skriftliga anslag i anslutning till entréer kan det vara lämpligt att använda sig av kundvärdar, högtalarutrop eller åtgärder för in- och utpassering.

  Tillsynen bör fokusera på att kontrollera att verksamheten har vidtagit åtgärder, att dokumentationskraven uppfylls och att åtgärderna följs upp. Vid bedömningen av om åtgärderna är lämpliga får hänsyn tas till verksamheten i det enskilda fallet. Det huvudsakliga syftet med bestämmelserna är att verksamheterna verkar och underlättar för att människor så långt det är möjligt besöker handelsplatsen ensamma. Åtgärderna bör således syfta till att informera, uppmana och underlätta för kunder och besökare att besöka handelsplatsen ensamma, när det är möjligt.

  Det bör även beaktas att vissa typer av inköp kan vara av sådan art att de svårligen kan inhandlas ensamma, såsom tunga och otympliga varor. I sådana situationer kan det innebära att undantag behöver göras antingen med hänsyn till att det inte är möjligt att dela upp sällskapet eller att det handlar om personer i behov av stöd. I dessa fall kan åtgärder som syftar till att underlätta sådana inköp anses lämpliga, såsom åtgärder för varuutlämning och avhämtning av sådana varor. Verksamheten ska dock likväl vidta lämpliga åtgärder för att sällskap med fler än 1 person inte besöker handelsplatsen samtidigt.

  Uppdaterad: 2021-03-05 16:18

  Direktlänk till frågan

Förtydligande undantag för verksamhetslokaler kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

Museer och konsthallar

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare