Skärpta regler fram till och med 16 maj

Förtydligande undantag för verksamhetslokaler kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

Museer och konsthallar

  • Med museum avses en institution som är öppen för allmänheten och som ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld (2 § museilagen (2017:563). För att en institution ska betraktas som ett museum krävs någon form av öppen, publik verksamhet som innefattar förmedling och även ett arbete med samlingar av något slag som bl.a. förvärvas och bevaras

    Konsthallar är en plats för fritids- eller kulturverksamhet och omfattas därför av både begränsningsförordningen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Konsthallar är på samma sätt som museer platser där det kan uppstå trängsel mellan människor. Av förarbetena till begränsningsförordningen framgår ingen närmare definition av vad som bör ingå i begreppet konsthall. Enligt allmänt språkbruk får det dock anses att det avser en lokal alternativt ett område utomhus där konst visas.

    Se Regeringens promemoria Ändringar i begränsningsförordningen Socialdepartementet S2021/01524, sid. 15.

    Uppdaterad: 2021-03-26 16:03

    Direktlänk till frågan

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare