Skärpta regler fram till och med 31 maj

Förtydligande undantag för verksamhetslokaler kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

Museer och konsthallar

  • Museer och konsthallar som disponerar områden och utrymmen utomhus behöver inte beräkna något maxantal för besökare i utomhusmiljön så som gäller för verksamhetslokaler inomhus. Däremot gäller fortfarande bl.a. att områden och utrymmen utomhus ska utformas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. För blandade verksamheter så som t.ex. ett friluftsmuseum med djurparksdel måste dock verksamhetsutövaren beakta om de olika delarna går att hålla separerade för besökare så att verksamhetsutövaren kan vara säker på att maxantalet i djurparksdelen inte överskrids. Ett alternativ är att verksamhetsutövaren får förhålla sig till beräkningsregeln för hela sin utomhusyta för att vara säker på att maxantalet för djurparksdelen inte överskrids.

    Mot bakgrund av verksamheters skiftande utseende och individuella förutsättningar kommer det ibland även att uppstå gränsdragningsfrågor vad som utgör utomhus- respektive inomhusyta. I sådana gränsfall saknas ofta förutsättningar att ge närmare vägledning och tillsynsmyndigheten får göra en bedömning i varje enskilt fall.

    Uppdaterad: 2021-03-26 16:11

    Direktlänk till frågan

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare