Skärpta regler fram till och med 2 maj

Förtydligande undantag för verksamhetslokaler kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

Museer och konsthallar

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

 • Vissa stationshus inrymmer, utöver vänthall och liknande, även butiker och serviceinrättningar och kan därmed liknas vid ett köpcentrum eller en galleria. Här bör tillsynsmyndigheten ta fasta på resonemanget om att det är den huvudsakliga verksamheten som bör styra definitionen av tillsynsobjektet (prop. 2020/21:79 sid. 94). Denna bedömning har sedan betydelse för regeln om en person per sällskap på serveringsställen som endast har ingång till en handelsplats.

  Även om ett stationshus inrymmer ett flertal butiker eller serviceinrättningar bör det i första hand inte betraktas som ett köpcentrum eller galleria, utan istället bedömas utifrån dess huvudsakliga funktion som resecenter, vänthall etc. Det innebär att serveringsställen som endast har entré till sådana stationshus inte omfattas av regeln om en person per sällskap.

  I vissa större stationshus med tillhörande butiker kan det vara en utmaning att bedöma gränsdragning mellan själva stationshuset och köpcentret eller gallerian. Här saknas möjlighet att ge en närmare definition och tillsynsmyndigheten får göra en bedömning i det enskilda fallet.

  Däremot ska de enskilda butikerna eller serviceinrättningarna betraktas som handelsplatser, oavsett om de bedöms inrymmas i ett stationshus eller i ett köpcentrum/galleria.

  Uppdaterad: 2021-03-26 16:15

  Direktlänk till frågan

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare