Många regler kvarstår, men lättnader av vissa restriktioner från den 1 juni

  • Trängsel är den enskilt största risken för smittspridning av covid-19. Alla reglers huvudsakliga syfte är därför att trängsel ska undvikas. Anledningen till att maxtaken i begränsningsförordningen är högre om arrangemanget har anvisad sittplats jämfört med om arrangemanget inte har anvisad sittplats är att det bedöms som att arrangörerna har större möjligheter att se till att det inte uppstår trängsel om deltagarna sitter ner. Deltagarna måste givetvis kunna ta sig till och från sina sittplatser samt ha möjlighet att exempelvis besöka toaletten eller inhandla dryck eller förtäring om det finns möjlighet till det på arrangemanget. Vid sådan rörelse åligger det arrangören att se till att risk för trängsel undviks.

    Bortsett från den typen av rörelse bör det anses falla inom syftet och definitionen av bestämmelsen att deltagarna under arrangemanget ska sitta på sina anvisade platser för att falla inom maxtaket för ”anvisad sittplats”. Annars är arrangemanget att se som ett ”utan anvisad sittplats” och de maxtak som gäller då. Det ankommer även på arrangören att se till att deltagarna inte flyttar på sina anvisade sittplatser eller mellan olika anvisade sittplatser. Oaktat bestämmelserna om maxtak för antal deltagare har arrangören alltid att förhålla sig även till 3 kap. 2 § begränsningsförordningen.

    Uppdaterad: 2021-06-01 09:05

    Direktlänk till frågan

Förtydligande undantag för kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

Museer och konsthallar

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare