Många regler kvarstår, men lättnader av vissa restriktioner från den 1 juni

  • Förutsättningarna för de olika motionsloppen är väldigt olika, både i förhållande till vilken idrott det rör sig om och var loppet äger rum. Det går därför inte att ange en fast siffra för vad som kan anses utgöra en mindre startgrupp. Det är viktigt att ha i åtanke att syftet med bestämmelsen är att det inte ska uppstå trängsel. Faktorer som kan vara av betydelse att ta med i bedömningen är exempelvis storleken på startområdet, hur täta starttiderna är, antal funktionärer i området, eventuell annan utrustning i startområdet och om idrottsutövarna har med sig någon form av färdmedel. Notera att denna lista inte är uttömmande utan exempel på faktorer som kan påverka bedömningen av vad som kan anses vara en mindre startgrupp. Den som anordnar ett motionslopp ska bland annat skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som har vidtagits se Folkhälsomyndighetens föreskrifter 8 § punkt 4 HSLF-FS 2021:2. I det ingår att dokumentera de överväganden som gjorts avseende storleken på startgrupperna så att det kan redovisas för länsstyrelsen vid en eventuell tillsyn.

    Uppdaterad: 2021-06-01 09:13

    Direktlänk till frågan

Förtydligande undantag för kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

Museer och konsthallar

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare