Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 11 april 2021

Förkortad serveringstid mellan 1 mars och 11 april

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

  • Ska hotell och övriga serveringsställen där andra än serveringsgäster vistas, också utrymma sina serveringsytor?

    Ja, det utrymme på hotellet eller på serveringsstället som är avgränsat för servering, ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens slut, se 8 kap. 19 § 3 st. alkohollagen (2010:1622).

    Tillstånd till servering ska vara knutet till ett visst serveringsställe som disponeras av tillståndshavaren, se 8 kap. 14 § alkohollagen (2010:1622). ). Av förarbetena till alkohollagen (2010:1622) framgår att bestämmelsen motsvarar 7 kap. 10 § gamla alkohollagen (1994:1738). Där framgår att serveringstillståndet ska avse viss lokal eller annat avgränsat utrymme.

    Med lokal avses den del av serveringsstället, inomhus, där alkoholservering är tillåten och med annat avgränsat utrymme avses den del som ligger utomhus tex. en terrass eller uteservering, se prop. (1976/77:108 s. 75.

    Uppdaterad: 2020-12-17 17:12

Avstånd och trängsel

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen