Shigella (internationellt 2023–)

Lyssna

En ökning av multiresistent Shigella sonnei har rapporterats internationellt och i Sverige under senare år och flera stammar har orsakat internationellt spridda utbrott, framför allt bland män som har sex med män (MSM).

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och har genom epidemiologisk typning med helgenomsekvensering identifierat fall i Sverige med isolat som är genetiskt besläktade med en ny multiresistent stam av Shigella sonnei som rapporterades av Nederländerna och Storbritannien under 2023.

Stammen är resistent mot tredje generationens cefalosporiner (CTX-M-15), aminoglykosider, trimetoprim-sulfa, fluorokinoloner och azitromycin, vilket ger mycket begränsade behandlingsalternativ vid svåra infektioner.

2024-07-04

Sedan slutet av oktober 2023 har totalt 19 shigellaisolat (bekräftade fall) som är genetiskt besläktade med den aktuella stammen rapporterats i Sverige. Majoriteten av fallen var män (n=18) i åldrarna 28–67 år (medianålder 39 år) hemmahörande i fem olika regioner. Drygt hälften av fallen (n=9) har rapporterats blivit smittade i Sverige.

Det senaste fallet insjuknade i början av juni 2024.