Ebola (Demokratiska Republiken Kongo, maj–juli 2018)

Lyssna

Detta utbrott av ebola är över.

Tisdagen den 8 maj 2018 tillkännagav WHO att det pågår ett utbrott av blödarfeber i provinsen Equateur i västra delen av Demokratiska Republiken Kongo (DRC).

Uppdatering 25 juli 2018

Hälsoministeriet i DRC har nu förklarat utbrottet av ebola i DRC som över. Det har gått 42 dagar (två omgångar av maximal inkubationstid) sedan någon utsatts för smittorisk genom kontakt med ett bekräftat fall och smittspridningen har därmed troligen upphört. Effektivt samarbete kring omfattande smittskyddsåtgärder, aktiv övervakning och smittspårning, samt vaccination av 3 300 personer anges som nyckelfaktorer till att utbrottet kunde stoppas så pass snabbt.

Det senaste bekräftade fallet rapporterades den 6 juni. Av de totalt 54 fall av blödarfeber som rapporterades under utbrottet, kunde 38 fall bekräftas vara smittade av ebolavirus och totalt 33 personer avled.

Uppdatering 5 juni 2018

Enligt de dagliga rapporterna från hälsoministeriet i DRC har inga nya bekräftade fall tillkommit sedan den 30 maj då ett fall rapporterades från regionen Iboko. Inga nya dödsfall har heller rapporterats efter den 25 maj. Utbrottshanteringen fortsätter med uppföljning av kontakter till smittade och vaccinering för att få stopp på smittspridningen. Sedan vaccinationsarbetet inleddes har nu över 1000 personer vaccinerats i de drabbade områdena inklusive regionhuvudstaden Mbandaka. Folkhälsomyndigheten bedömer fortfarande risken för importfall till Sverige som mycket liten, men fortsätter att bevaka utbrottet. Denna sida uppdateras vid större förändringar i smittspridningen. Aktuella uppgifter om antalet fall publiceras regelbundet via WHO och hälsoministeriet i DRC.

Uppdatering 25 maj 2018

Antalet fall uppdateras i takt med att laboratorieanalyser blir klara och några misstänkta fall har kunnat avskrivas efter att analyserna varit negativa för ebolavirus. I den senaste rapporten från hälsoministeriet i DRC rapporteras 52 utbrottsfall (31 bekräftade, 13 sannolika och 8 misstänkta). Hälsoministeriet i DRC uppger att hittills 22 fall har avlidit. Det är fortfarande samma tre regioner i DRC som är drabbade: Bikoro (23 fall), Iboko (24 fall) och regionhuvudstaden Wangata/Mbandaka (5 fall).

Vaccinationskampanjen påbörjades den 21 maj och WHO förväntar sig att kunna vaccinera 1 000 personer under veckan. De första som får vaccin är sjukvårdspersonal samt personer som identifierats genom smittspårning kring fall.

ECDC har nyligen publicerat en uppdaterad snabb riskbedömning och risken för smittspridning i Europa bedöms även fortsättningsvis vara mycket liten. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen i DRC kontinuerligt och bedömer fortfarande risken för importfall till Sverige som mycket liten.

ECDC uppdaterad riskbedömning (25 maj 2018)

Utbrottsrapportering från hälsoministeriet i DRC (24 maj 2018)

WHO situation reports (20 maj 2018)

Uppdatering 18 maj 2018

Enligt hälsoministeriet i DRC har totalt 45 fall rapporterats, varav 14 är laboratorieverifierade. Hittills har 25 personer avlidit till följd av sjukdomen. Tidigare var två relativt otillgängliga landsbygdsområden berörda (Bikoro och Iboko). Under de senaste dagarna har även 4 fall rapporterats från provinshuvudstaden Mbandaka, vilket ses som allvarligt då detta ökar risken för fortsatt smittspridning inom DRC och till omgivande länder. WHO har därför höjt riskbedömningen i landet från hög till mycket hög och riskbedömningen på regional nivå har höjts från måttlig till hög. Risken för importfall till Sverige bedöms dock fortfarande vara mycket liten.

Pågående insatser i DRC

Läkare Utan Gränser har satt upp behandlingscentra för Ebola i såväl Bikoro som i Mbandaka. Ett mobilt laboratorium för analys av patientprover är nu operativt i Bikoro och de första provresultaten blev klara under torsdagen 17 maj vilket återspeglas i ovanstående utbrottsrapportering. De första 4 300 doserna av vaccinet rVSV-EBOV har anlänt till Kinshasa för fortsatt transport till berörda regioner. WHO kommer att skicka ytterligare ca 4 000 vaccindoser till DRC så snart som möjligt.

Länkar

Lägesrapport 9 maj 2018

Tisdagen 8 maj kom information från WHO om ett utbrott av blödarfebersjukdom (viral hemorragisk feber) i DRC orsakad av ebolavirus. Enligt den information som nu finns att tillgå har man under de senaste 5 veckorna, dvs. under april 2018, registrerat 21 misstänkta fall av blödarfeber varav 17 dödsfall. Från fem patienter under vård har blodprover skickats till landets nationella biomedicinska laboratorium där man kunnat påvisa förekomst av ebolavirus i två av dessa prover. Utbrottet anges vara koncentrerat till området Bikoro i provinsen Equateur i västra DRC, nära gränsen till Republiken Kongo (Kongo-Brazzaville). Området Bikoro beskrivs som relativt isolerat med dålig infrastruktur vad gäller hälso- och sjukvård.

Insatser mot ebola i DRC

DRC har sedan mitten av 70-talet drabbats av flera ebolautbrott, oftast i landsbygdsmiljö såsom är fallet även i detta utbrott. Senast för ett år sedan drabbades en nordlig provins i landet av ett utbrott där snabba och omfattande insatser från WHO och många andra aktörer till stöd för den lokala sjukvården och utbrottsbekämpningen bidrog till att utbrottet snabbt kunde begränsas. Under utbrottet 2017 gjordes förberedelser för att eventuellt använda det vaccin mot ebola som tidigare genomgått en kontrollerad prövning i Guinea under det stora utbrottet där 2015. Under utbrottet i norra DRC 2017 bedömdes till slut att vaccinet inte behövde sättas in eftersom utbrottet redan bringats under kontroll med redan pågående smittskyddsåtgärder.

Enligt WHO:s pressinformation har man nu skickat iväg experter från såväl WHO, Läkare utan gränser och nationella hälsovårdsmyndigheter till området för att samverka kring utbrottsbekämpningen. WHO har bidragit med en miljon USD från dess katastroffond (Contingency Fund for Emergencies), bland annat för att hjälpa till att få fram personlig skyddsutrustning (PPE) till den lokala sjukvården. Det är i nuläget oklart om det ovan nämnda vaccinet mot ebola kommer att användas i utbrottsbekämpningen.

Folkhälsomyndighetens bedömning

Risken för importfall till Sverige måste i nuläget bedömas som mycket liten, men om sjukdomsfall uppträder i andra delar av DRC eller i grannländer måste en sådan bedömning ändras. Det bör påpekas att det krävs en observationstid om 42 dagar efter det senast konstaterade fallet i utbrottsregionen innan utbrottet kan förklaras avslutat.

Övervakning

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen i DRC kontinuerligt.

Länkar

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om ebola

Utbrottssammanfattning juli 2017 från WHO:s regionkontor för Afrika