Folkhälsomyndighetens roll i arbetet med diagnostik av ebola

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har ständig beredskap för att utföra mikrobiologiska laboratorieanalyser för högsmittsamma ämnen. Vid myndigheten finns därför ett säkerhetslaboratorium som dygnet runt, alla dagar i veckan, kan ta emot prov från landstingen för analys av bland annat ebola. Prover kan också komma från andra länder. Bland annat finns avtal med flera av de nordiska och baltiska länderna.

Hur många prover kommer in?

Beroende på situationen runt om i världen inkommer ett varierande antal prover för analys på Folkhälsomyndigheten. Under de senaste åren har Säkerhetslaboratoriet tagit emot cirka 50 prover per år för analys av virala smittämnen från landets olika landsting. De flesta av dessa prov är med frågeställningen SARS eller MERS (47 prov under 2013). Prov med frågeställning för någon form av blödarfeber var 2011 sju, 2012 två, 2013 fyra. Specifik ebolafrågeställning var under 2011 två, 2012 noll, 2013 två.

Kommunikation kring ett provresultat

Som utförare av diagnostisk från enskilda patienter står Folkhälsomyndigheten under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn i enlighet med patientsäkerhetslagen. Analyserna utförs på uppdrag av sjukvården. Säkerhetsaspekter för den laborerande personalen på myndigheten liksom patientsekretess gör att myndigheten inte kan kommentera ett enskilt prov.

Hur hanteras prov?

När ett prov inkommit till Folkhälsomyndigheten bedöms vilken typ av analys som är mest relevant för den aktuella frågeställningen. Rör det sig om en patient med pågående symtom för blödarfeber där man så snabbt som möjligt vill fastställa diagnosen för den fortsatta vården av patienten görs i regel olika typer av molekylärbiologiska analyser. Detsamma gäller i de fall där patienten inte har typiska symtom men där förekomst av feber och omständigheter i övrigt, exempelvis tidigare vistelse i eboladrabbat område, gör att ett provsvar ändå behövs för att utesluta högsmittsam allvarlig sjukdom. En analys bygger på påvisning av ebolavirus arvsmassa som utgörs av RNA. Först omvandlas därför RNA till DNA. PCR-system som detekterar specifika nukleinsyresekvenser används sedan. Efter den akuta hanteringen av provet utförs sedan på ordinarie arbetstid en serie olika analyser för att bekräfta eller komplettera utfallet av den molekylärbiologiska påvisningen av smittämnet. För detta används metodik som virusodling, elektronmikroskopi och olika typer av immunologiska metoder.