• WHO rekommenderar ingen särskild behandling av avföring och urin från ebolainfekterade patienter, utan detta kan spolas ut direkt i avloppet utan vidare behandling. För en svårt sjuk patient som vårdas på sjukhus (sängliggande, i behov av mer omfattande vård eller intensivvård) bör avföring och urin samlas upp och skickas till destruktion, om det har hamnat utanför avloppet. Hantering och överlämnande av avfall ska följa nationella föreskrifter från Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket samt Miljöbalken och ska ske enligt på förhand uppgjorda rutiner för att undvika hälsorisker.
    Enligt WHO:s riskbedömning är det alltså mycket låg risk för smittöverföring av ebolavirus till människor via avloppsvattnet, inklusive personer som arbetar med avloppsvatten. WHO rekommenderar inga extra skyddsåtgärder utöver ordinarie personlig skyddsutrustning vid arbete i avloppsystem och vid reningsverk. Personer som i sitt arbete kan komma i direkt kontakt med avloppsvatten skall använda sedvanlig personlig skyddsutrustning för att skydda mot smitta från sjukdomsframkallande mikroorganismer som kan förekomma i avloppsvatten.

    Uppdaterad: 2019-04-09 16:17

    Direktlänk till frågan