Ebola (östra Demokratiska Republiken Kongo, 1 augusti 2018-25 juni 2020)

Lyssna

Detta utbrott av ebola är över.

Hälsoministeriet i Demokratiska Republiken Kongo bekräftar sedan den 1 augusti 2018 landets tionde utbrott av ebola som ännu pågår i de östra provinserna Norra Kivu och Ituri.

26 juni 2020

25:e juni 2020 deklarerade hälsoministeriet i Demokratiska Republiken Kongo att ebolautbrottet som pågått i den östra delen av landet (Norr och Syd Kivu och Ituri) sedan 1 augusti 2018 är över. WHO manar dock till fortsatt vaksamhet. Enligt WHO:s rekommendationer krävs att 42 dagar (dubbla maximala virusinkubationstiden) passerat för att smittrisken ska kunna avskrivas.

Totalt 3470 fall har rapporterats och 2287 personer avlidit under utbrottet.

Utbrottet i nordvästra DRC (Équateur) som deklarerades den 1 juni 2020 pågår fortsatt).

För aktuell information se information publicerad av WHO:

2 juni 2020

Den 1:a juni förmedlade Världshälsoorganisationen (WHO) en rapport från Hälsoministeriet i Demokratiska Republiken Kongo om 6 nya Ebola fall varav 4 personer rapporterades avlidna i staden Mbandaka i Équateur provinsen.

Rapporten från DR Kongo följer ett komplext utbrott i östra delen av landet där inga nya fall rapporterades sedan 29:e april.

Ebola (nordvästra Demokratiska Republiken Kongo, juni-november 2020)

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av ECDC och WHO.

För aktuell information se information publicerad av WHO:

Weekly Bulletin of weekly outbreaks and other emergencies (apps.who.int)

15 April 2020

Efter flera veckor utan nya rapporterade fall av Ebola har dessvärre fyra nya fall konstaterats sedan den 10 april i Beni, Demokratiska Republiken Kongo. Enligt WHO:s rekommendationer krävs att 42 dagar (dubbla maximala inkubationstiden) passerat utan nya fall för att ett utbrott av Ebola ska kunna avskrivas. Utbrottet klassificeras fortsatt av WHO som Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).

Fram till 15 april 2020 har 3 459 fall rapporterats till WHO varav 2 277 personer avlidit.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av ECDC och WHO.

För aktuell information se information publicerad av WHO:

Weekly Bulletin on Outbreaks and Other Emergencies – Vecka 15 (apps.who.int)

5 mars 2020

Under perioden 24 februari -1 mars 2020 rapporterades inga nya Ebola fall i DR Kongo. Utbrottet har sedan 10 februari varit begränsat till ett litet geografiskt område (Beni Health Zone, North Kivu Province).

Enligt WHO kan smittrisken mellan människor avskrivas då sista fallet testats negativt för Ebola vid två tillfällen och 42 dagar (dubbla maximala inkubationstiden) passerat efter att det senaste testet genomfördes.

Figur 5 mars 2020.

Bild som visar Ebola utbrott.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av ECDC och WHO.

24 februari 2020

Antal nya fall har fortsatt hållit sig på lägre nivå än tidigare, det fortsätter dock att rapporteras in nya fall. Med tanke på det osäkra säkerhetsläget är utvecklingen svårbedömd.

Figur 24 februari 2020.

bild som visar antalet nya fall över tid och fördelat på område

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av ECDC och WHO.

Den 12e februari återsamlades WHOs expertkommitté där det beslutades att utbrottet fortsatt ska klassas som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). WHO ändrade riskbedömningen för fortsatt smittspridning inom DR Kongo och till närliggande länder från mycket hög till hög. Risken för global spridning bedöms fortsatt vara låg. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för importfall till Sverige som mycket låg.

16 januari 2020

Antal nya fall har fram till och med december 2019 fortsatt hållit sig på lägre nivå än tidigare med enstaka undantag, det fortsätter dock att rapporteras in nya fall. Med tanke på det osäkra säkerhetsläget är utvecklingen svårbedömd.

Figur 16 januari 2020.

Stapeldiagram över antalet fall av ebola fram till 5 januari

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av ECDC och WHO. Risken för fortsatt smittspridning inom DRC och till närliggande länder bedöms fortfarande som mycket hög, men risken för global spridning bedöms vara låg. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för importfall till Sverige som mycket låg.

Uppdatering 25 oktober

Under hösten har incidensen (antal nya fall per vecka) successivt avtagit och sedan en dryg månad tillbaka har den stabiliserats på en relativt låg nivå. Med tanke på den säkerhetspolitiska situationen i området måste dock den relativt låga incidensen under den senaste månaden ses med försiktig optimism.

Figuren från 25 oktober visar antal nya fall per vecka (Källa WHO).

Tabellen nedan visar antal nya fall per vecka (Källa WHO):

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av ECDC och WHO. Risken för fortsatt smittspridning inom DRC och till närliggande länder bedöms fortfarande som mycket hög, men risken för global spridning bedöms vara låg. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för importfall till Sverige som mycket låg.

Uppdatering 23 september

Utbrottet i DRC har officiellt pågått sedan den 1 augusti 2018 och ser ut att fortsätta trots insatser från Hälsoministeriet i DRC, WHO och många andra aktörer.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av ECDC och WHO. Risken för fortsatt smittspridning inom DRC och till närliggande länder bedöms som mycket hög, men risken för global spridning bedöms vara låg. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för importfall till Sverige som mycket låg.

Enligt rådande läge kommer Folkhälsomyndigheten fortsättningsvis endast att publicera uppdateringar om utbrottet utifall att riskbedömningen för Europa och Sverige förändras.

Uppdatering 15 augusti

Ebolautbrottet i DRC fortsätter och antalet bekräftade fall har nu passerat 2 800 personer varav ca 1 900 avlidit.

Två av fyra läkemedel som sedan i november 2018 använts i en bred klinisk studie för att behandla ebolapatienter i DRC har visat lovande resultat. De två preparaten, mAb114 och REGN-EB3, har utvecklats ur antikroppar som tagits från personer som överlevt ebola. Mellan 70 och 90 procent av de insjuknade har överlevt efter behandling med de två preparaten. Den högsta andel överlevande finns bland personer med lägre nivåer av virus i blodet. WHO har beslutat att fortsättningsvis endast använda mAb114 och REGN-EB3 för att behandla patienter med ebola i DRC.

De nya läkemedlen är mycket viktiga verktyg i kampen mot ebola. Samtidigt ska man komma ihåg att det inte kommer att ta oss hela vägen för att stoppa ebolautbrottet, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

I och med det tredje fallet i Goma rapporterades att myndigheterna i Rwanda beslutat att stänga gränsen mot DRC. Rwanda öppnade dock åter gränsen mot DRC den 1 augusti, samma dag som den stängdes.

WHO bedömer risken för fortsatt smittspridning inom DRC och till närliggande länder som mycket hög, men risken för global spridning bedöms fortfararande vara låg. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer fortfarande risken för importfall till Sverige som mycket låg.

Uppdatering 1 augusti

Utbrottet av ebola i DRC har nu pågått över ett år och antalet bekräftade fall har passerat 2 700 personer varav ca 1 800 avlidit. Fler än 170 000 personer har hittills vaccinerats.

I staden Goma med 2 miljoner invånare som ligger nära gränsen till Rwanda har ytterligare två fall av ebola rapporterats tillhörande samma familj. Efter smittspårningsarbete har man inte kunnat finna någon koppling mellan det initiala fallet och de två senare, vilket innebär att ingen sekundär spridning har identifierats i Goma. Ett intensivt arbete pågår för att förbättra beredskapen, utbilda sjukvårdspersonal samt spåra och vaccinera kontakter till de senaste fallen.

Myndigheterna i Rwanda rapporterade i samband med tredje fallet i Goma att de stänger gränsen till DRC som åtgärd att minska risken för spridning över landsgränsen.

WHO bedömer risken för fortsatt smittspridning inom DRC och till närliggande länder som mycket hög, men risken för global spridning bedöms fortfararande vara låg. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer fortfarande risken för importfall till Sverige som mycket låg.

Uppdatering 18 juli

Utbrottet av ebola i DRC fortsätter och antalet bekräftade fall närmar sig 2 500. Nyligen rapporterades om det första fallet i staden Goma, en stad med två miljoner invånare nära gränsen till Rwanda. Personen hade smittats i det eboladrabbade Butembo och någon smittspridning har ännu inte rapporterats i Goma.

Hälsoministeriet i DRC har meddelat att de inte kommer tillåta kliniska försök med andra vaccin än rVSV-ZEBOV-GP. Hittills har drygt 160 000 personer vaccinerats.

Under kvällen den 17 juli tog WHO beslut om att klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). Beslutet togs i syfte att förhindra internationell spridning och rekommendationerna riktar sig främst till de drabbade länderna och deras grannländer.

WHO bedömer risken för fortsatt smittspridning inom DRC och till närliggande länder som mycket hög, men risken för global spridning bedöms fortfararande vara låg. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer fortfarande risken för importfall till Sverige som mycket låg.

Uppdatering 5 juni 2019

Antal rapporterade fall av ebola har nu överstigit tvåtusen och hälften av dem har rapporterats sedan slutet av mars. Av fallen är 56 % kvinnor och 30 % barn under 18 år. Mest utsatta är barn under 5 år och 15 % av fallen tillhör den åldersgruppen. Under de senaste tre veckorna har rapporteringen visat att smittspridningen är mest intensiv i sju huvudsakliga områden: Beni, Butembo, Kalunguta, Katwa, Mabalako, Mandima, och Musienene.

Säkerhetssituationen och den humanitära krisen, liksom lokalbefolkningens bristande tillit till sjukvården, utgör stora utmaningar för utbrottshanteringen. Väpnade gruppers närvaro påverkar vårdpersonal genom direkta hot vilket leder till en viss ovilja att använda personlig skyddsutrustning och rädsla att genomföra infektionskontroll hos enskild vårdpersonal och vid sjukvårdsinrättningar.

Hittills har nästan 130 000 personer fått vaccinet rVSV-ZEBOV. Uppskattningsvis har cirka 900 kontakter, som identifierats genom smittspårning, inte kunnat ges vaccin på grund av graviditet eller amning. Hälsoministeriet i DRC har dock nyligen informerat om att även smittutsatta ammande och gravida (efter den första trimestern) nu ska erbjudas vaccinet.

I WHO:s senaste riskbedömning konstaterades att de nationella och regionala risknivåerna fortfarande är mycket höga, medan de globala risknivåerna förblir låga.

Uppdatering 9 april 2019

Antal fall av ebola har nu överstigit 1 100 och smittspridningen fortsätter i framförallt åtta hälsozoner i provinserna Norra Kivu och Ituri. Antal nya fall per vecka har ökat under de senaste veckorna och bland de nya fallen som rapporteras finns även vårdpersonal vilket medför risk för nosokomial smitta.

Säkerhetssituationen, den humanitära krisen samt befolkningens motstånd och bristande tillit utgör alla stora utmaningar för utbrottshanteringen. I en del områden har mycket fokus har lagts på att engagera lokalbefolkningen, vilket har gett positiv effekt. Men det är fortfarande osannolikt att utbrottet kommer att kunna kontrolleras inom en snar framtid.

WHO bedömer att risken för ytterligare smittspridning inom landet och till grannländer ökar på grund av att många dödsfall fortfarande sker i hemmet istället för på vårdinrättningar, samt att misstänkta fall inte kan följas upp och isoleras tillräckligt fort. Risken för global smittspridning bedöms fortfarande vara låg.

Uppdatering 7 mars 2019

Under de sju månader som utbrottet nu pågått har över 900 fall rapporterats med en dödlighet kring 60 procent. Smittspridningen pågår nu främst i distrikten Katwa och Butembo som samtidigt drabbats av våldshandlingar mot sjukvårdsinrättningar och dess personal vilket påverkar möjligheterna till vård av sjuka och smittspårning. Inga bekräftade fall har hittills rapporterats från grannländer i regionen.
Världsbanken har i dagarna bekräftat ett stöd om totalt 80 miljoner dollar till den fortsatta utbrottsbekämpningsplanen som täcker perioden fram till juli 2019.
Hittills har drygt 85 000 personer vaccinerats. Det har ännu inte publicerats någon utvärdering av vaccinets skyddseffekt i samband med det pågående utbrottet.

Ebola Escalated Response: US$80 Million Commitment to the Democratic Republic of the Congo (worldbank.org)

Uppdatering 31 januari 2019

Under januari rapporterades att utbrottet som nu pågått i sex månader har passerat 700 fall. Totalt har 62 procent av de insjuknade avlidit. Utbrottsområdet håller sig fortfarande inom Demokratiska Republiken Kongos gränser, men har spridit sig till ytterligare distrikt inom de drabbade provinserna. I Beni, som var det initiala epicentret, har utbrottstakten avtagit något. Däremot har alltfler fall under den senaste månaden rapporterats från Katwa, som nu bedöms utgöra fokus för den fortsatta smittspridningen.

Oroligheterna i landet och misstron mot sjukvårdspersonal fortsätter att försvåra utbrottshanteringen. Flertalet åtgärder fortsätter dock för att förhindra ytterligare smittspridning och dessa inkluderar bland annat vaccinering av hittills drygt 69 000 personer.

Uppdatering 28 december 2018

Över 500 fall har nu rapporterats under de fem månader som utbrottet hittills pågått. Smittspridningen är fortfarande begränsad till provinserna Norra Kivu och Ituru men i vissa områden har utbrottsarbetet försvårats av våldshandlingar och misstro hos delar av befolkningen mot sjukvårdspersonal och fältarbetare. Misstänkta fall som rapporterats från omgivande provinser liksom grannländerna Sydsudan och Uganda har kunnat avfärdas.

Inom Demokratiska Republiken Kongo har beredskapen gradvis utvidgats och man har nu påbörjat vaccination av vårdpersonal i provinshuvudstaden Goma. Vaccination av sjukvårdspersonal pågår även i Uganda och planeras i Sydsudan.

Uppdatering 21 november 2018

Utbrottet utgör nu det mest omfattande i landets historia, med över 370 fall rapporterade i mitten av november. Utbrottet har fortsatt att sprida sig inom de redan drabbade provinserna Norra Kivu och Ituri, men inga fall har påvisats i omgivande provinser eller grannländer. Uganda har nu påbörjat förebyggande vaccination av vårdpersonal i landets västra distrikt som gränsar mot Demokratiska Republiken Kongo, en beredskapsåtgärd som landet förberett sedan september 2018.

Det råder fortsatt oro för okontrollerad smittspridning i Béni, utbrottsområdets epicenter, då säkerhetssituationen präglas av våldshandlingar mellan rebellgrupper, regeringsstyrkor och civila. Från utbrottsområdet rapporteras om fortsatt misstro hos delar av befolkningen mot sjukvårdspersonal och fältarbetare vilket försvårar utbrottsarbetet.

Sveriges regering har beslutat att avsätta 40 miljoner kronor till Världshälsoorganisationens krishanteringsfond (Contingency Fund for Emergencies).

Uppdatering 19 oktober 2018

Utbrottet har hittills under oktober inte mattats av trots arbete på alla smittskyddsfronter inklusive fortsatta vaccinationsinsatser. Säkerhetssituationen som bland annat präglas av våldshandlingar mellan rebellgrupper och regeringsstyrkor har under september och oktober förhindrat utbrottshantering i vissa områden. Dessutom har landets hälsoministerium och WHO beskrivit svårigheter att få en del smittutsatta individer i Béni, staden som utgör utbrottets nuvarande epicentrum, att följa smittskyddsråd och söka vård.

Med anledning av läget hölls ett möte den 17 oktober med WHO IHR (International Health Regulation) Emergency Committee för att bedöma om utbrottssituationen kan klassificeras som ett PHEIC (Public Health Emergency of International Concern), en lägesbeskrivning som tillämpades under ebolautbrottet 2014–2016. Efter genomlysningen av utbrottsarbetet beslutades att situationen inte motsvarar nivån för ett PHEIC. I utlåtandet uppmanas till fortsatta ansträngningar för bland annat förbättrad säkerhet för både befolkning och sjukvårdspersonal, intensifierat smittspårningsarbete samt fortsatt beredskapsplanering i grannländer till Demokratiska Republiken Kongo.

Enligt WHO är risken för fortsatt smittspridning inom landet och till närliggande länder mycket hög, men risken för global spridning bedöms fortfararande vara låg. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer fortfarande risken för importfall till Sverige som mycket liten. För aktuella uppgifter om antal fall, se vidstående länkar till WHO och Demokratiska Republiken Kongos hälsoministerium.

Uppdatering 2 oktober 2018

WHO har uppgraderat riskbedömningen för fortsatt smittspridning inom landet och till närliggande länder från hög till mycket hög, men fortsatt låg gällande risken för global spridning. Förändringen görs på grund av svårigheter som man stött på i utbrottsbekämpningen under de senaste veckorna. Till exempel har ebolafall undsluppit smittspårning och sedan dykt upp på nya orter i östra DR Kongo, bland annat två bekräftade fall som identifierats i hamnstad vid Albertsjön som utgör gräns mot Uganda. Våldshandlingar mellan rebellgrupper och regeringsstyrkor i staden Béni förhindrade allt smittskyddsarbete under flera dagar i slutet av september. Parallellt med detta noterar dock WHO att epidemikurvan under de gångna veckorna ändå visar ett sjunkande antal nyinsjuknade per vecka, även om dessa data måste tolkas med stor försiktighet med tanke på säkerhetssituationen och dess inverkan på utbrottsarbetet.

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen i DRC kontinuerligt och bedömer fortfarande risken för importfall till Sverige som mycket liten.

Uppdatering 26 september 2018

Under september har ett mindre kluster av ebolafall rapporterats från staden Butembo, söder om utbrottets nuvarande epicentrum i samhället Béni. Fall med koppling till Béni har även rapporterats från samhället Tchomia nära gränsen till Uganda. Enligt rapporter från DR Kongos hälsoministerium utgörs dessa fall av individer som motsatt sig sjukvård och erbjudande om vaccination.

Under september har WHO tillsammans med landets hälsoministerium tagit fram en beredskapsplan för de fem provinser i östra DR Kongo som ligger närmast det utbrottsdrabbade området, så att man där snabbt kan upptäcka och sätta in åtgärder för att förhindra och begränsa eventuella nya utbrott.

Som ett led i arbetet med att förebygga gränsöverskridande hälsohot genomför Uganda nu förberedelser för att snabbt kunna ringvaccinera sjukvårdspersonal och kontakter vid ett eventuellt utbrott. Skärpt övervakning och beredskap för eventuella utbrott pågår även i andra grannländer till DR Kongo; utöver Uganda föreligger enligt WHO högst risk för import av ebolafall i Rwanda, Sydsudan och Burundi.

Över 11000 personer har vaccinerats under augusti och september i de två drabbade provinserna. Specialiserade behandlingskliniker för ebolafall finns nu på fyra platser i utbrottsområdet och man har där behandlat ett flertal patienter med något av de tre läkemedel som fortfarande är under utprovning men som ges i DR Kongo efter särskilt etiskt godkännande.

På grund av säkerhetsläget i området uttrycker nationella och internationella myndigheter fortsatt oro för att utbrottet ännu kan spridas till nya områden i regionen. Därför bedömer WHO fortfarande risken för fortsatt smittspridning inom landet och till närliggande länder som hög, men låg för global spridning.

Uppdatering 31 augusti

Enligt den utbrottsövervakning som landets hälsoministerium genomför tillsammans med WHO är utbrottet fortfarande begränsat till ett antal närliggande områden i provinserna Norra Kivu och Ituri. Under de gångna veckorna har misstänkta fall även utretts i andra delar av östra DR Kongo inklusive i provinshuvudstaden Goma liksom i grannländerna Uganda, Rwanda, Burundi och Centralafrikanska Republiken, men hittills har förekomst av ebola kunnat uteslutas i dessa områden. För aktuella uppgifter om antal fall, var god se nedanstående länkar till WHO och DR Kongos hälsoministerium.

Övervakning av möjligen smittutsatta i utbrottsområdet fortsätter parallellt med erbjudande om vaccination till dessa. Under de gångna veckorna har det från enstaka platser rapporterats om uppkomna konfliktsituationer mellan lokalbefolkning och den personal som sköter utbrottsövervakningen men särskilda kommunikationsinsatser har ändå möjliggjort fortsatt smittspårningsarbete. Över 4000 smittutsatta har kunnat vaccineras under de tre första veckorna som vaccinet har varit tillgängligt i utbrottsområdet.

Vid behandlingsklinikerna i utbrottsområdet har tre läkemedel som fortfarande är under utprovning givits till patienter efter särskilt etiskt godkännande inom DR Kongo.

På grund av säkerhetsläget i området uttrycker nationella och internationella myndigheter fortfarande oro för att utbrottet ännu kan spridas till nya områden i regionen. Därför bedömer WHO fortfarande risken för fortsatt smittspridning inom landet och till närliggande länder som hög, men låg för global spridning.

Email Campaign Archive (us13.campaign-archive.com)

Uppdatering 17 augusti

Landets hälsoministerium, WHO och andra samarbetsorganisationer arbetar för att fastställa den fulla omfattningen av detta utbrott som varit känt sedan början av augusti. För närvarande har fall rapporterats från sex områden i provinsen Norra Kivu (Masereka, Beni, Butembo, Oicha, Mabalako och Musienene) samt från Mandima i provinsen Ituri.

På grund av pågående konflikter i området kan arbetet med kartläggning och bekämpning av utbrottet försvåras. Men tack vare goda erfarenheter från det nyss avslutade utbrottsarbetet i västra DR Kongo har nu personal och utrustning snabbt mobiliserats för att bemanna såväl mobila laboratorier som ebola-behandlingskliniker i utbrottsområdet. Vaccination av hälsovårdspersonal och smittutsatta har påbörjats i Mabalako, Beni och i Mandima.

För aktuella uppgifter om antal fall, var god följ nedanstående länkar till WHO och DR Kongos hälsoministerium. I det totala antalet fall som anges ingår både bekräftade och misstänkta fall. Skillnaden mellan dessa är att de bekräftade fallen har verifierats vara ebolasmittade genom ett positivt blodprov. De misstänkta fallen har symtom som stämmer med ebola, men har av olika anledningar inte provtagits.

WHO koordinerar arbetet mellan DR Kongo och dess grannländer för att minska risken för smittspridning över landgränserna. WHO bedömer fortfarande risken för fortsatt smittspridning inom landet och till närliggande länder som hög, men låg på det globala planet.

Email Campaign Archive (us13.campaign-archive.com)

Uppdatering 8 augusti

Den 7 augusti bekräftade WHO att det handlar om ett utbrott av ebola. Genetisk analys har visat att det handlar om en virusstam skild från den som i början av sommaren spreds i västra DR Kongo, vilket bekräftar att det är ett nytt utbrott och inte en fortsättning på det tidigare. Det är dock samma typ av ebolavirus (Ebola Zaire) som i det tidigare utbrottet, vilket innebär att samma sorts vaccin som användes i maj-juni kan sättas in även denna gång för att motverka fortsatt smittspridning.

Hittills har 16 av de 43 misstänkta fallen bekräftats vara smittade av ebola. Totalt 36 personer har avlidit.

WHO bedömer risken för fortsatt smittspridning inom landet och till närliggande länder som hög, men låg på det globala planet.

Läs mer

Peter Salama WHO (twitter)

Email Campaign Archive (us13.campaign-archive.com)

3 augusti

En vecka efter att utbrottet i provinsen Equateur förklarades avslutat har ett kluster av sannolik ebola även blivit känt i den krigsdrabbade provinsen norra Kivu i DR Kongo. Det är i dagsläget oklart om det finns någon koppling med det tidigare utbrottet. Ett expertteam från DR Kongos hälsoministerium är på plats för att kartlägga situationen tillsammans med bland annat WHO. Det komplicerade säkerhetsläget försvårar en insats, och WHO bedömer risken för fortsatt spridning i DR Kongo, och även till närliggande Uganda, som hög.

Ebola (Demokratiska Republiken Kongo, maj–juli 2018)

Fallen har rapporterats från staden Mangina, cirka tre mil från storstaden Beni och cirka 10 mil från gränsen till Uganda. Hittills har det rapporterats om 26 personer som insjuknat. Ebolavirus har bekräftats i fyra av sex testade prover. Totalt rapporteras 20 personer ha avlidit.

Folkhälsomyndighetens bedömning

Risken för importfall till Sverige bedöms i nuläget som mycket liten.

Övervakning

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen i DR Kongo kontinuerligt och uppdaterar informationen här vid behov.

Läs mer