Fågelinfluensa H5N1 (Egypten 2015)

Lyssna

Detta utbrott av fågelinfluensa är över.

Under 2015 har fler fall än tidigare av fågelinfluensa H5N1 rapporterats från Egypten.

10 november 2015

Enligt en uppdatering från WHO den 15:e oktober har inga nya fall av H5N1 tillkommit i Egypten sedan den 23:e juni. Utbrottet där tycks därför vara över.

Globalt har nu totalt 844 fall varav 449 dödsfall rapporterats sedan 2003.

Folkhälsomyndigheten kommer fortsättningsvis endast att uppdatera informationen om H5N1 vid större förändringar av läget.

Källa: Cumulative number of confirmed human cases of avian influenza A(H5N1) reported to WHO

Rapport 3 juli 2015

WHO rapporterade att det mellan 1:a maj och den 23:e juni insjuknat två personer i fågelinfluensa H5N1 i Egypten. Detta var en klar minskning jämfört med perioden 31:e mars till 1:e maj då 14 fall rapporterades från Egypten. Detta kan tala för att utbrottet i Egypten är på väg att klinga av.

Totalt har 842 fall varav 447 dödsfall av H5N1 rapporterats från sammanlagt 16 länder sedan 2003.

Folkhälsomyndigheten kommer fortsättningsvis endast att uppdatera informationen av H5N1 i Egypten vid större förändringar av läget.

Källa: WHO Influenza at the human-animal interface

Rapport 28 april 2015

Den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, rapporterar att det per den 6:e april 2015 rapporterats 134 fall varav 38 dödsfall av influensa av typen H5N1 från Egypten under 2015. Detta är det högsta antal som rapporterats under en tremånaders period. Någon liknande ökning har inte rapporterats från andra länder där H5N1-smitta förekommer. ECDC bedömer att ökningen kan bero på faktorer såsom en ökad cirkulation av viruset och att människor och fjäderfä vistas närmare varandra under den kallare delen av året. De anser inte att risken för smittspridning i Europa ökat men manar liksom tidigare till vaksamhet och fortsatt övervakning av influensa bland vilda fåglar och fjäderfä.

Källa: ECDC: News 10 April 2015

Rapport 13 mars 2015

Influensa av typen H5N1 har rapporterats orsaka utbrott bland fåglar sedan 2003. Från slutet av 2003 till mars 2015 har 784 fall, varav 429 dödsfall, bland människor rapporterats. Sedan november 2014 har en ökning i antalet fall i Egypten setts och under januari och februari rapporterades 65 fall därifrån. Den oberoende organisationen FluTrackers, som uppdaterar sin information oftare än WHO, rapporterar totalt 94 fall i Egypten under 2015.

Orsaken till det ökade antalet fall bland människor i Egypten är förmodligen att viruset också blivit vanligare bland fjäderfä. Under samma tidsperiod har också flera utbrott bland fjäderfä setts i Egypten. H5N1 har också påvisats hos fjäderfä i andra länder i mellanöstern och Afrika. I och med att människa-till-människa smitta inte förekommer i större utsträckning bedömer WHO och den europeiska smittskyddsorganisationen ECDC inte detta som en ökad risk men ECDC manar till vaksamhet och fortsatt övervakning av influensa bland vilda fåglar och fjäderfä i Europa.

Källor

FluTrackers: Egypt - 2015 WHO/MoH/Provincial Health Depts H5N1 Confirmed Case List