Gula febern (Brasilien, 2018–2019)

Lyssna

Detta utbrott av gula febern är över.

Brasilien har två år i rad drabbats av stora utbrott av gula febern. Världshälsoorganisationen WHO bedömer att det återigen föreligger risk för omfattande smittspridning under säsongen 2018/2019 och påminner därför om aktuella vaccinationsrekommendationer inför resa till Brasilien.

Uppdatering 14 februari 2019

WHO bedömer att det under säsongen 2018/2019 återigen finns risk för omfattande smittspridning av gula febern i Brasilien och har därför aktualiserat sina vaccinationsrekommendationer för internationella resenärer till Brasilien, som nu omfattar hela sydöstra Brasilien liksom tidigare hela inlandet och Amazonas. Det är nu endast ett fåtal delstater i landets nordöstra hörn liksom vissa områden i delstaten Bahia som inte bedöms vara riskområden för gula febern.

Uppdatering 28 juni 2018

Utbrottet av gula febern i Brasilien nådde sin topp i januari 2018. Antalet rapporterade fall har sedan dess successivt minskat under våren och utbrottet bedöms nu vara över. Totalt rapporterades 1266 fall under säsongen 2018, vilket kan jämföras med 771 fall under samma tidsperiod säsongen 2017. Under båda säsongerna avled ca 33 % av fallen.

På grund av utbrottet har WHO utökat de områden som omfattas av vaccinationsrekommendation för internationella resenärer. De nya områdena gäller de tre sydligaste delstaterna Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul som nu omfattas i sina helheter, tidigare var kustremsorna befriade från vaccinationsrekommendation. Vaccinationsrekommendationer omfattar nu hela sydöstra Brasilien liksom tidigare hela inlandet och Amazonas.

Det är nu endast delar av Bahia och delstater i landets nordöstra hörn som inte bedöms vara riskområden för gula febern. För detaljerad lista över riskområden i delstaten Bahia, var god se WHO:s rekommendation från april 2017.

Läs mer

ECDC:s information om gula febern i Brasilien

Uppdatering 20 april 2018

Totalt har 1127 fall bekräftats under perioden juli 2017 till och med 10 april 2018.

Högsäsongen för smittspridning fortsätter maj ut, men utbrottet har avtagit avsevärt de senaste veckorna. Smittspridningen är fortfarande koncentrerad delstaterna Minas Gerais, São Paulo och Rio de Janeiro, men fortfarande rapporteras ingen smittspridning inne i storstadsmiljö.

Delstaterna Rio de Janeiro, Bahia och São Paulo har som mål att vaccinera 95 % av befolkningen till och med maj 2018. Vaccinationstäckningen har reviderats för dessa delstater och närmar sig för närvarande 50 %, vilket innebär att det är en bit kvar till målet. Utöver vaccinationsinsatsen i de mest berörda delstaterna, vill Brasiliens hälsoministerium att hela Brasiliens befolkning ska vaccineras mot gula febern senast april 2019.

Uppdatering 22 mars 2018

Fram till och med vecka 11, mars 2018 har utbrottet sedan juli 2017 orsakat 1098 bekräftade fall inklusive 340 dödsfall, vilket innebär en sjuttioprocentig ökning av antalet fall jämfört med samma tidpunkt under den första utbrottssäsongen 2016/2017. Från en högsta nivå om cirka 200 nya fall per vecka i mitten av januari har cirka 100 nya fall per vecka rapporterats under februari. Smittspridningen är fortfarande koncentrerad delstaterna Minas Gerais, São Paulo och Rio de Janeiro, men fortfarande rapporteras ingen smittspridning inne i storstadsmiljö. I dessa tre delstater sker fortfarande en tillökning av områden från vilka det rapporterats förekomst av gula febern bland apor, vilket utgör en varningssignal för människan om ökad viruscirkulation i den skogliga miljön. När de södra delarna av Brasilien under kommande månader går in i en period av kallare och torrare klimat kan detta förhoppningsvis bidra till att hejda utbrottets fortsatta geografiska expansion.

Under de gånga tre månaderna har åtminstone tio ovaccinerade resenärer till Brasilien insjuknat i gula febern varav fem rapporterats vara resenärer från Europa och av dessa har 2 avlidit till följd av sjukdomen. Områden där dessa turister har smittats genom myggbett anges bland annat vara Brumadinho i Minas Gerais, Mairiporã och Atibaia norr om São Paulo city, Ilhabela utanför São Paulos kust samt Ilha Grande utanför Rio de Janeiros kust.

Enligt den senaste bulletinen från det brasilianska hälsovårdsministeriet har man nu vaccinerat 14 miljoner människor i delstaterna Bahia, São Paulo och Rio de Janeiro vilket motsvarar 62 procent av målbefolkningen om cirka 22 miljoner människor. Under den särskilda vaccinationskampanj som nu genomförs har drygt 90 procent av de vaccinerade erhållit en så kallad fraktionerad vaccindos (en femtedel av ordinarie vaccindos) som säkerställer immunitet mot gula febern under minst ett års tid. Detta vaccinationsförfarande, som tillämpades med gott resultat under ett stort utbrott i Demokratiska Republiken Kongo 2016, möjliggör att vaccinera många fler för att hejda ett sjukdomsutbrott men innebär att man längre fram kan behöva genomföra nya vaccinationskampanjer för att ge befolkningen ett mer långsiktigt skydd mot gula febern.

Läs mer

ECDC:s uppdaterade riskbedömning avseende vaccinationsbehov hos resenärer (19 mars 2018)

Fem fall av gula febern hos ovaccinerade europeiska turister - fallbeskrivningar publicerade i MMWR mars 2018 (cdc.gov)

Uppdatering 19 februari 2018

Enligt Brasiliens hälsovårdsministerium har det pågående utbrottet orsakat 464 bekräftade fall inklusive 154 dödsfall under perioden juli 2017 fram till mitten av februari. Utbrottets numerära omfattning överstiger dock inte motsvarande siffror vid samma tidpunkt under den första utbrottssäsongen 2016/2017. Dock sker den största smittspridningen nu i delstaterna São Paulo, Minas Gerais och Rio de Janeiro i områden som inte tidigare bedömts vara riskområden för gula febern-smitta. Smittspridning har skett mycket nära storstäderna São Paulo, Belo Horizonte och Rio de Janeiro men hittills har myndigheterna inte kunnat påvisa smittspridning inne i stadsmiljö.

Under de gångna två månaderna har två ovaccinerade turister från Europa smittats under resa till delstaterna São Paulo respektive Minas Gerais vilket illustrerar betydelsen av att resenärer söker vaccinationsrådgivning innan resa till utbrottsområden.

De brasilianska hälsovårdsmyndigheternas målsättning att vaccinera strax över 20 miljoner invånare i landets sydöstra delstater har hittills endast nått ut till 21 % av målbefolkningen varför vaccinationskampanjerna kommer att förlängas.

Epidemiologisk utveckling 2017–2018

Efter en lugnare period under sommaren 2017 har humanfall åter rapporterats under senhösten från fyra delstater i sydöstra Brasilien, parallellt med en rejäl ökning i antalet infekterade djur nära storstäder. Några mil utanför storstaden São Paulo med 12 miljoner invånare rapporterades fyra nya fall strax efter årsskiftet 2017/2018, parallellt med rapporter om apor som dött till följd av gula febern i omgivande naturparker. Fram till nu har smittspridningen varit begränsad till djungelmiljö där stickmyggor av arten Haemagogus utgör både reservoar och vektor för gula febern-viruset. Det finns i nuläget inga uppgifter om att smitta har skett i urban miljö där främst Aedes-myggor utgör transmissionsvektor, vilket vore mycket bekymmersamt. I São Paulo anger WHO att 10 miljoner människor saknar vaccinationsskydd mot gula febern.

Enligt statistik från WHO har 35 laboratoriebekräftade fall av gula febern rapporterats under det gångna halvåret fram till och med 14 januari 2018; huvuddelen av dessa fall anges ha smittats i delstaterna São Paulo, Rio de Janeiro och Minas Gerais. Dödligheten bland rapporterade fall har varit relativt hög (20/35 fall). Under de första veckorna i januari har Brasiliens hälsovårdsministerium rapporterat en fortsatt snabb ökning av antalet bekräftade och misstänkta fall under utredning.

Landets hälsovårdsmyndigheter inleder i januari och februari stora vaccinationskampanjer som ska ge skydd åt över 21 miljoner människor i landets sydöstra delstater. Månaderna december till maj anges i Brasilien vara den optimala säsongen för smittspridning med hänsyn till miljöfaktorer såsom klimat och förekomst av myggor.

Uppdaterade vaccinationsrekommendationer från WHO

Till följd av den fortsatta smittspridningen i Brasilien rekommenderar nu WHO att resenärer vaccinerar sig mot gula febern vid resor till följande delstater:

Acre, Amapá, Amazonas, delar av delstaten Bahia, Distrito Federal inklusive huvudstaden Brasília, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná inklusive sevärdheten Iguazu Falls, Piauí, Rio de Janeiro inklusive delstatshuvudstaden Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo inklusive delstatshuvudstaden São Paulo, Tocantins.

Vaccination och myggprevention

Vaccinet som ges mot gula febern är godkänt från och med nio månaders ålder. En vaccination mot gula febern ger livslångt skydd. Det ska inte ges till personer med nedsatt immunförsvar eller till personer med allvarliga allergier mot ägg, kyckling eller gelatin. För vissa grupper såsom gravida kvinnor och personer över 60 år rekommenderas inte vaccination om denna inte är absolut nödvändig. För mer information och rådgivning gällande gula febern-vaccination hänvisar Folkhälsomyndigheten till närmaste vaccinationsmottagning.

Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för gula febern och samtidigt också för denguefeber och andra insektsöverförda smittor. Risken för stick minskar om man använder myggmedel och heltäckande kläder samt sover under myggnät eller i rum med luftkonditionering.

Övervakning

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen i Brasilien kontinuerligt.

Läs mer

Yellow fever (who.int)