MERS-coronavirus (2012–2015)

Lyssna

Detta utbrott av MERS-coronavirus är över.

Coronaviruset Middle East Respiratory Syndrome (MERS-coronavirus) upptäcktes 2012 och orsakar sjukdomen mers. Flest fall har rapporterats från arabiska halvön och från ett utbrott i Sydkorea med sitt ursprung på den arabiska halvön. Inga fall har påvisats i Sverige. Smittkällan tros vara kameler. Folkhälsomyndigheten följer läget noggrant.

28 november 2016

Fall av mers fortsätter att rapporteras från den arabiska halvön, framför allt från Saudiarabien. Utbrott på sjukhus orsakar många av fallen. WHO rapporterade 23 juni 2016 att sedan 2012 har det nu globalt rapporterats fler än 1700 laboratorieverifierade fall varav drygt 600 dödsfall.

11 november 2015

Fall av mers fortsätter att rapporteras från den arabiska halvön, framför allt från Saudiarabien. Inga fall har dock rapporterats från länder utanför den arabiska halvön i relation till Hadj, som inträffade under slutet av september, då många reser till Saudiarabien. Sedan 2012 har det nu globalt rapporterats 1611 fall varav 575 dödsfall.

10 september 2015

Spridningen av MERS-coronavirus fortsätter på den arabiska halvön. De senaste månaderna har ett flertal fall rapporterats från både Saudiarabien och Jordanien. Ett antal fall i Saudiarabien har varit kopplade till smittspridning vid ett sjukhus i Riyadh. Globalt sett har nu totalt 1542 fall varav 544 dödsfall, av mers rapporterats. Det är framför allt äldre och personer med underliggande sjukdom som riskerar att avlida i mers.

20 juli 2015

Utbrottet av orsakat av MERS-coronavirus i Sydkorea har avstannat och inga nya fall har rapporterats sedan 4 juli. Enligt officiella siffror som publicerats från WHO har totalt 186 fall, varav 36 dödsfall, av orsakat av infektion med MERS-coronavirus rapporterats från Sydkorea. Globalt sett har totalt 1392 fall av mers konfirmerats sedan sjukdomen började spridas 2012. Av dessa har 536 avlidit. De absoluta majoriteten av fallen har rapporterats från den arabiska halvön.
Källa: WHO

30 juni 2015, Sydkorea

Den 29:e juni rapporterade WHO att det i Sydkorea nu totalt inträffat 182 fall av mers varav 32 har avlidit. Elva nya fall har tillkommit under veckan som gått. Antalet nya fall per vecka har minskat successivt under juni.

22 juni 2015, Sydkorea

Utbrottet i Sydkorea rapporteras idag av WHO (data från Republic of Korea, MOH) till totalt 171 fall, vara tre nya fall rapporterades in senaste dygnet. 3833 kontakter monitoreras antingen på sjukhus eller i hemmen. Den senaste officiella dödsiffran från WHO den 19 juni uppger totalt 24 dödsfall. Färre nya fall rapporteras in dagligen än tidigare och det totala antalet kontakter som monitoreras har minskat med nästan 2000 personer sedan den 19 juni. Det finns inga tecken till aktiv spridning av sjukdomen i samhället utanför sjukvårdsmiljö och utbrottet ter sig att avmattas. Den 16 juni sammanträdde WHOs kriskommitté avseende MERS-coronavirus, men fann inte att situationen föranledde att klassa upp spridningen till en global hälsokris. Likaså rådde man inte till några reserestriktioner till Sydkorea.

Figur. Epidemikurva av utbrottet av MERS-coronavirus i Sydkorea, data t.o.m. 18 juni (WHO).

Epidemikurva av utbrottet av Mers-coronavirus i Sydkorea, data tom 18 juni (WHO)

10 juni 2015, Sydkorea

Utbrottet mers fortsätter i Sydkorea och smittspridningen sker framför allt via kontakter på sjukhus innan det att patienterna blivit diagnosticerade. Enligt officiella siffror som publicerats från WHO har nu 64 fall, varav fem dödsfall, av mers rapporterats från Sydkorea. Siffrorna från WHO rapporterats med viss fördröjning. Myndigheter i Sydkorea skriver i ett pressmeddelande att de har uppgifter om 95 bekräftade fall.

9 juni 2015, Sydkorea

Ett MERS-coronavirus har sekvenserats i sin fulla längd vid det Kinesiska smittskyddsinstitutet. Virusprovets togs från en patient som rest från Korea. Viruset uppvisar inga förändringar i sin arvsmassa som indikerar att det skulle ha förändrats jämfört med prover som tagits på arabiska halvön.

Middle East respiratory syndrome coronavirus strain ChinaGD01, complete genome (ncbi.nlm.nih.gov)

8 juni 2015, Sydkorea

Enligt information från WHO den 6:e juni har nu sammanlagt 41 fall av mers varav fyra dödsfall rapporterats från Sydkorea. Alla fall har en epidemiologisk länk till den man som rest på den arabiska halvön och sedan insjuknat i Sydkorea. Det är framför allt anhöriga och vårdpersonal som smittats. Ett stort arbete med smittspårning och isoleringsvård av fallen pågår.

Globalt sett har 1190 fall varav 444 dödsfall i mers rapporterats sedan 2012. De absoluta majoriteten av fallen har rapporterats från den arabiska halvön.

26 maj 2015, Sydkorea

WHO rapporterar att en koreansk man som rest på arabiska halvön insjuknat i mers den 20 maj. Insjuknandet skedde efter det att han återvänt till Korea. Mannen han smitta sin fru och en annan patient på det sjukhus han vårdades på innan diagnosen ställdes och han isolerades. Sedan april 2012 har nu 1134 fall av mers varav 427 dödsfall rapporterats enligt WHO. Alla fall har haft en epidemiologisk koppling till arabiska halvön. WHO manar till fortsatt vaksamhet. I Sverige finns rekommendationer från Socialstyrelsen om hur misstänkta fall av mers ska handläggas.

Källa: WHO

17 mars 2015

Mellan april 2012 och mars 2015 har 1082 fall, varav 439 dödsfall, av mers rapporterats globalt enligt det europeiska smittskyddsinstitutet ECDC. Liksom under tidigare år ses en ökning av antalet rapporterade fall under våren. De allra flesta fallen har rapporterats från den arabiska halvön och alla fall har haft en epidemiologisk koppling dit. Nyligen rapporterades ett fall från Tyskland efter att en man som smittats i Förenade Arabemiraten rest till Tyskland och blivit diagnosticerad där. Viruset sprids inte särskilt effektivt mellan människor och ECDC bedömer att risken för EU som låg. Det finns dock en fortsatt risk för att enskilda fall av personer som smittats på den arabiska halvön reser till Europa och insjuknar här.

Källa: ECDC

13 februari 2015

Saudiarabien rapporterar 12 nya fall av mers under den gångna veckan. Under 2014 sågs en ökning i antalet rapporterade fall som inleddes under slutet av februari och nådde sin topp under april. Möjligen följer viruset samma mönster i år och det är början på en uppgång som vi nu ser.

Källa: WHO, Saudiarabiens hälsovårdsministerium

5 februari 2015

Enligt WHO har till och med den 23 januari 2015 totalt 956 fall av mers rapporterats sedan sjukdomen började spridas 2012. Av dessa har minst 352 avlidit. Majoriteten (504) insjuknade under perioden mars till maj 2014. Men fortfarande rapporteras nya fall. De rapporteras nästan alltid från mellanöstern och framförallt från Saudiarabien. De fall som rapporterats från andra delar av världen har antingen varit resenärer som smittats i mellanöstern eller kunnat länkas till annat fall som smittats där.

Källa: WHO

17 december 2014

Enligt den senaste epidemiologiska uppdateringen från European centre for disease prevention and control (ECDC) har totalt 929 fall av mers konfirmerats sedan sjukdomen började spridas 2012. Av dessa har 372 avlidit. Ett ökat antal fall har rapporterats mellan juli och oktober 2014. Fortfarande rapporteras nästan alla fallen från mellanöstern och framförallt Saudiarabien. De fall som rapporterats från andra delar av världen har antingen varit resenärer som smittats i mellanöstern eller kunnat länkas till annat fall som smittats där.

19 september 2014

Per den 4 september rapporterar European centre for disease prevention and control (ECDC) att det hittills identifierats 858 fall av mers, varav 335 har avlidit. Antalet nya fall har minskat sedan i början av maj men rapporter om enstaka nya fall inkommer kontinuerligt, framför allt från Saudiarabien. Alla fall av mers har antingen konstaterats i Mellanöstern, kunnat länkas till annat fall i Mellanöstern eller varit resenärer som tidigare vistats i Mellanöstern.

11 juli 2014

Middle east respiratory syndrome (mers) är en virusorsakad luftvägssjukdom som identifierades i Saudiarabien 2012. Sjukdomen orsakas av ett coronavirus (MERS-coronavirus) som dessförinnan inte hade setts hos människa. Inom samma familj av virus återfinns virus som orsakar allt från vanliga förkylningsvirus till den allvarliga infektionen sars som orsakade utbrott under åren 2002-2003.

Viruset tros ha sitt ursprung hos dromedarer i Mellanöstern, men den exakta källan som smittar människor har ännu inte identifierats. Infektion av MERS-coronavirus hos människa orsakar feber, hosta och lunginflammation och ibland ses även symtom från mag-tarmkanalen som t ex diarré. Allvarlig sjukdomsbild ter sig vanligare hos människor med försvagat immunförsvar, hög ålder eller kroniska sjukdomar såsom diabetes och KOL. Dödligheten hos patienter med diagnosticerad mers ligger kring 30 %, men sannolikt finns många fall av infektion som inga eller milda symtom som inte diagnosticerats.

Viruset är smittsamt mellan människor men då mest sjukvårdspersonal som vårdat mers-patienter samt familjemedlemmar till infekterade smittats, ter sig smittsamheten begränsad till nära kontakter. Andelen av fallen som smittats av andra människor och andelen som smittas av den ännu okända källan i naturen är oklar. Spridningen mellan människor är dock så begränsad att epidemin upphört om inte nya fall smittad från naturen hela tiden uppkommit.

Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot virusinfektionen.

European centre for disease prevention and control (ECDC) rapporterar idag att det hittills identifierats 851 fall av mers, varav 324 har avlidit. Alla fall av mers har antingen konstaterats i Mellanöstern, kunnat länkas till annat fall i Mellanöstern eller varit resenärer som tidigare vistats i Mellanöstern. Antalet nya fall har minskat sedan i början av maj men rapporter av enstaka nya fall inkommer kontinuerligt, framför allt från Saudiarabien.

Risken att smittas vid resa till länder på arabiska halvön bedöms av WHO som mycket liten och man avråder inte till resa i området, men det är bra att vara medveten om sjukdomen och vad man kan göra för att förebygga smitta.

ECDC och WHO uppmanar därför resande där sjukdomen sprids (arabiska halvön) att vidta följande försiktighetsåtgärder:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten alternativt om det inte finns synlig smuts använd handdesinfektion.
 • Ät väl genomstekt eller kokt mat, skölj grönsaker och frukt väl och undvik opastöriserade produkter, i synnerhet kamelmjölk.
 • Undvik kontakt med djur i synnerhet kameler. Skydda dig vid kontakt med personer som är sjuka med luftvägssymtom, diarré eller andra infektionssymptom.
 • Rådfråga läkare inför resa om du lider av någon kronisk sjukdom som kan öka risken att insjukna i svår sjukdom.
 • Kontakta sjukvården om man insjuknar med signifikanta luftvägssymtom med feber och hosta under resan, eller upptill två veckor efter hemkomsten, då man också bör informera sjukvården tydligt om att man rest i område där smittan förekommer.

18 juni 2014

Under våren har antalet diagnosticerade fall av mers ökat, men denna ökning har nu avtagit. För det aktuella antalet bekräftade fall, se WHO:s hemsida.

9 juni 2014

Fortsatt spridning av mers på Arabiska halvön. (Nyhet från Folkhälsomyndigheten, inklusive reseråd för pilgrimer på svenska.)

3 juni 2014

WHO har uppdaterat råden för pilgrimer till Umrah och Hajj.

 • 14 maj 2014: Ökade insatser mot mers i Saudiarabien. (Nyhet från Folkhälsomyndigheten.)
 • 29 april 2014: Antalet fall av mers ökar på Arabiska halvön. (Nyhet från Folkhälsomyndigheten.)
 • 24 april 2014: WHO publicerar en riskvärdering om MERS-CoV.
 • Februari 2014: Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers
 • 19 juli 2013: MERS-CoV: fortsatt allvarligt men inget akut hot. (Nyhet från Smittskyddsinstitutet)
 • 9 juli 2013: Nya fall av coronaviruset MERS i Saudiarabien. (Nyhet från Smittskyddsinstitutet)
 • 21 maj 2013: Det nya coronaviruset MERS följs noga. (Nyhet från Smittskyddsinstitutet)
 • 16 maj 2013: Viktigt med uppmärksamhet för nya coronaviruset. (Nyhet från Smittskyddsinstitutet)
 • 12 maj 2013: Fler fall av det nya coronaviruset. (Nyhet från Smittskyddsinstitutet)

Läs mer