Pest (Madagaskar, augusti - december 2017)

Lyssna

Detta utbrott av lungpest är över.

Pest orsakas av bakterien Yersinia pestis och sjukdomen förekommer alltjämt på flera håll i världen även om större utbrott är ovanliga. På Madagaskar sker sedan lång tid tillbaka återkommande, årliga utbrott främst i landsbygdsmiljö och där huvuddelen av de drabbade utvecklat böldpest.

Under det nu pågående utbrottets första månad har cirka 70 % av de som smittats diagnosticerats med lungpest, vilket är en allvarligare sjukdomsform jämfört med böldpest. Situationen talar för att det nu föreligger direkt smittspridning mellan människor. Till skillnad från tidigare epidemier på Madagaskar omfattar det nu pågående utbrottet även urbana områden inklusive huvudstaden Antananarivo, staden Toamasina samt distriktet Faratsiho strax söder om Antananarivo. Spridningsvägen i kombination med befolkningstätheten i stadsmiljö har gett upphov till ett mer omfattande utbrott än vad som tidigare setts på ön.

Smittsamhet och skyddsåtgärder

Pest sprids vanligen till människa genom bett av loppor som bär på bakterien efter att ha bitit infekterade gnagare. Sjukdomen kan orsaka hög feber, huvudvärk, förstorade lymfkörtlar och uppkomst av bölder vid bettstället (böldpest). En ovanligare typ av smittspridning sker då upphostningar från en individ där sjukdomen angripit lungorna sprider pestbakterier vidare direkt till andra människor; denna sjukdomsform är höggradigt smittsam vilket leder till utbrott av lungpest. Antibiotikabehandling har i de flesta fall god effekt

I situationer där risken att smittas med pest bedöms som mycket stor finns möjlighet att ge förebyggande antibiotika i tablettform.

Folkhälsomyndigheten bevakar utbrottet av pest på Madagaskar och bedömer idag att risken för smitta till svenska resenärer som besöker ön som mycket liten. Det finns heller inga tidigare fall av pest rapporterade från resenärer från Sverige till Madagaskar. Dock bör resenärer undvika närkontakt med misstänkta fall av lungpest och skydda sig mot loppbett exempelvis genom användande av myggstift. Med tanke på en samtidig hög risk för malaria på Madagaskar bör resenärer söka resemedicinsk rådgivning innan avresa.

Sjukdomsinformation om pest

28 november 2017

WHO rapporterar idag att pestutbrottet på Madagaskar nu är under kontroll. De senaste laboratoriebekräftade fallen av böldpest respektive lungpest rapporterades den 8 respektive 21 november. Sedan dess har endast ett mindre antal misstänkta fall rapporterats.

Pestutbrottet har fram till den 22 november förorsakat totalt 2384 misstänkta fall varav 207 har avlidit till följd av sjukdomen. Samtidigt har mer än 7000 kontakter som identifierats genom smittspårning fått profylaktisk antibiotikabehandling vilket sannolikt har bidragit till att stävja utbrottet.

Fram till nu har landets myndigheter i samråd med bland annat WHO tillämpat hälsokontroll vid utresa från Madagaskar för att förhindra internationell spridning. När utbrottet nu är under kontroll kvarstår inte samma behov av "exit screening" vid internationella flygplatser samtidigt som närliggande länder som har täta transport- och handelskontakter med Madagaskar har fortsatt höjd beredskapen för eventuella importfall av pest.

Som tidigare beskrivits brukar Madagaskar drabbas av återkommande mindre utbrott av främst böldpest, där smittan överförs till människa genom bett av loppor som bär på pestbakterien. Denna zoonotiska smittspridning sker främst under perioden oktober– april med hänsyn till då optimala klimatvillkor. Därför finns en kvarstående risk för att nya pestfall kommer att dyka upp under kommande månader, men i och med ett förbättrat beredskaps- och kunskapsläge bedömer WHO att risken för fortsatt epidemisk smittspridning på Madagaskar nu är måttlig; tidigare beskrevs denna risk som hög. Med hänvisning till det nu förbättrade läget på Madagaskar och den gränsöverskridande övervakning som pågår bedömer WHO risken för internationell spridning som fortsatt låg.

Folkhälsomyndigheten fortsätter att bevaka pestsituationen på Madagaskar.

Källa: Week 47 (apps.who.int)

21 november 2017

Enligt den lägesuppdatering som WHO publicerat den 20 november och som täcker perioden fram till och 17 november, har utbrottet förorsakat totalt 2267 fall av pest varav 195 har avlidit till följd av sjukdomen. Men insjukningskurvan som presenteras i WHO-rapporten (se nedanstående länk) uppvisar en tydlig minskning av antalet nya fall: under första halvan av oktober rapporterades som mest cirka 70 nya fall per dag, men under den första veckan i november rapporterades som mest cirka 20 nya fall per dag och under den andra veckan i november cirka 5 nya fall per dag. Av de rapporterade fallen har 1732 diagnostiserats med lungpest och av dessa har 389 (22 %) kunnat bekräftas genom laboratorieundersökning.

Läget på Madagaskar anses fortsatt som allvarligt och smittspridning kan fortsätta fram till april då den reguljära, årligen återkommande pestsäsongen på Madagaskar brukar upphöra.

WHO:s, ECDC:s och Folkhälsomyndighetens tidigare riskbedömningar har inte förändrats.

WHO regional office for Africa Weekly bulletin on outbreaks and other emergencies, se sidan 3:

Week 46 (apps.who.int)

8 november 2017

Enligt den lägesuppdatering som WHO publicerat den 7 november och som täcker perioden fram till och 3 november, omfattar utbrottet nu totalt 1947 fall av pest varav 143 har avlidit till följd av sjukdomen. Men insjukningskurvan som presenteras i WHO-rapporten (se nedanstående länk) uppvisar en tydlig minskning av antalet nya fall: under första halvan av oktober rapporterades cirka 70 nya fall per dag, under de första dagarna i november rapporterades som mest cirka 10 nya fall per dag. Av de rapporterade fallen har 1437 diagnostiserats med lungpest och av dessa har 364 (25 %) kunnat bekräftas genom laboratorieundersökning.

Läget på Madagaskar anses fortsatt som allvarligt och WHO antyder att fler fall kan komma att upptäckas och rapporteras fram till april 2018, vilket är den period då den reguljära pestsäsongen på Madagaskar brukar upphöra. WHO, lokala myndigheter och andra internationella organisationer fortsätter med intensivt arbete för att bekämpa utbrottet.

WHO:s, ECDC:s och Folkhälsomyndighetens tidigare riskbedömningar har inte förändrats.

WHO regional office for Africa Weekly bulletin on outbreaks and other emergencies, se sidan 5:

Week 44 (apps.who.int)

30 oktober 2017

Enligt den lägesuppdatering som WHO publicerat den 30 oktober och som täcker perioden fram till och 27 oktober, har utbrottet nu orsakat 1 554 misstänkta fall av pest varav 113 dödsfall. Av de rapporterade fallen har 985 diagnostiserats med lungpest och av dessa har 245 (25 %) kunnat bekräftas genom laboratorieundersökning. Antalet bekräftade och misstänkta fall av böldpest uppgår nu till 230, och rapporten anger även ett fall av septisk pest (blodförgiftning).

Insjukningskurvan som presenteras i WHO-rapporten uppvisar en fortsatt sjunkande tendens beträffande antalet nya fall som rapporterats per dag under utbrottets senaste tre veckor. Det är svårt att bedöma om detta beror på att antalet insjuknade personer faktiskt minskar genom de pågående smittskydds- och vårdinsatserna eller om det återspeglar förändring i rapporteringsmönster.

Dödligheten under det nu pågående utbrottet ligger för närvarande på 7 procent räknat på både bekräftade och misstänkta fall. Under tidigare utbrott på Madagaskar har motsvarande siffra för dödlighet legat på cirka 20 procent. Det är oklart vad den nu förhållandevis lägre dödligheten beror på men ökad medvetenhet, beredskap och snabba smittskydds- och sjukvårdsinsatser kan vara en förklaring, men även rapporteringsmönster kan inverka: dödligheten i pest kan påverkas om man inom gruppen misstänkta fall inbegriper en stor andel som i själva verket kan ha haft andra sjukdomar med likartade symtom (annan lunginflammation eller septisk sjukdom, malaria).

Läget på Madagaskar anges fortsatt som allvarligt bland annat då stor del av utlovade resurser för fortsatt utbrottsbekämpning ännu saknas. WHO anser att risk för fortsatt smittspridning på Madagaskar är mycket hög. WHO upprepar dock att risken för spridning till grannländer på Afrikas östkust och i Indiska oceanen är moderat och att risken för global spridning är fortsatt låg. WHO avråder från alla typer av handels- eller reserestriktioner till Madagaskar med anledning av utbrottet.

WHO, lokala myndigheter och andra internationella organisationer fortsätter med intensivt arbete för att bekämpa utbrottet. Sjukdomens korta inkubationstid gör att risken för global spridningen minskar i takt med att ett flertal åtgärder för att förhindra internationell spridning har vidtagits, bland annat genomförs hälsoscreening av passagerare på internationella flygplatser av WHO och dess partners.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smitta till svenska resenärer som besöker ön som mycket liten men man bör uppmärksamma de skyddsåtgärder som omnämns ovan.

WHO regional office for Africa Weekly bulletin on outbreaks and other emergencies:

Week 43 (apps.who.int)

Understanding the Persistence of Plague Foci in Madagascar (journals.plos.org)

25 oktober 2017

WHO anger i sin senaste uppdatering att 1365 fall rapporterats från lokal myndigheter, varav 915 insjuknat i lungpest och 275 i böldpest. Dödligheten ligger på cirka 8 %. Av de fall som insjuknat i lungpest har 160 fall laboratoriebekräftats, 375 fall anses som troliga fall och 380 fall anges som misstänkta.

Enligt rapporten syns en sjunkande tendens beträffande antalet nya fall som rapporterats per dag under de senaste två veckorna. Det är i nuläget svårt att bedöma om detta beror på att antalet insjuknade personer faktiskt minskar genom de pågående smittskydds- och vårdinsatserna eller om det återspeglar förändring i rapporteringsmönster.

Läget på Madagaskar anses fortsatt som allvarligt. WHO, lokala myndigheter och andra internationella organisationer fortsätter med intensivt arbete för att bekämpa utbrottet.
WHO:s, ECDC:s och Folkhälsomyndighetens tidigare riskbedömningar har inte förändrats.

WHO regional office for Africa Weekly bulletin on outbreaks and other emergencies:

Week 42 (apps.who.int)

19 oktober 2017

Sedan utbrottet upptäcktes i slutet av augusti 2017 uppger nu landets myndigheter att antalet drabbade uppgår till 849 fall, varav 78 laboratoriebekräftade, 304 troliga samt 467 misstänkta fall. Cirka 568 av fallen har insjuknat med lungpest och 155 med böldpest. Dödligheten ligger hittills på cirka 10 %. Vid tidigare pestutbrott på Madagaskar har dödligheten legat på cirka 20 %.

Grannländer till Madagaskar kan vara i riskzonen för import av enstaka pestfall, men den regionala beredskapen är hög efter att misstänkta importfall (som senare visade sig vara negativa) har rapporterats från bland annat Seychellerna.

WHO har tillsammans med lokala myndigheter och andra internationella organisationer initierat stora insatser för att bekämpa pestutbrottet. WHO har bland annat sänt 1,4 miljoner antibiotikadoser som möjliggör behandling av de som insjuknat liksom förebyggande antibiotikabehandling till de som kan ha blivit utsatta för smitta (postexpositionsprofylax).

Världshälsoorganisationen (WHO) och Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) bedömer risken för fortsatt spridning på Madagaskar som hög men att risken för global spridning är låg. På Madagaskar har man satt upp kontroll av utresande på landets flygplatser för att förhindra smittspridning utanför landets gränser. Det finns i nuläget inga reserestriktioner till eller från Madagaskar.

Läs mer