Zikavirus (Nord- och Sydamerika 2015–2017)

Lyssna

Utbrottet av Zikavirus är över.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits. Detta har lett till ett omfattande utbrott som i augusti 2016 nådde ett litet begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Zikavirusinfektion sprids för närvarande snabbt framförallt i Syd- och Centralamerika men också i Mexiko och Karibien och i olika ögrupper i Stilla havet och Atlanten. Sjukdomen har nu även nått kontinentala USA inom ett litet begränsat område norr om centrala Miami, Florida. Den senaste epidemiologiska uppdateringen avseende aktuella länder finns på den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDCs webbplats.

Outbreak reports on Zika virus disease (ecdc.europa.eu)

Zikavirusinfektion ger för de allra flesta inga symtom alls, men för de som utvecklar sjukdom rör det sig om milda symtom i form av feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Från utbrotten i Brasilien och Franska Polynesien har det dock rapporterats en ökning av mikrocefalifall och andra missbildningar hos foster samt vuxna fall med Guillain-Barrés syndrom (GBS) som misstänks vara associerade till infektionen.

Kunskapsläget utvecklas kontinuerligt och det finns nu vetenskaplig konsensus kring att mikrocefali och GBS kan orsakas av infektion med zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man dock inte idag. Troligen utvecklar man immunitet efter genomgången infektion.

Även om sjukdomen smittar många personer i de drabbade länderna har hittills ingen omfattande spridning till resenärer rapporterats. Sjukdomen kan endast spridas av myggarter som inte förekommer i Sverige och viruset kan alltså inte överföras på våra breddgrader.

Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera denna text om den geografiska utbredningen förändras eller om ny information om sjukdomen framkommer.

Diagnostik för påvisning av zikavirusinfektion finns vid Folkhälsomyndigheten. Svar på undersökningarna erhålles remitterande läkare senast efter 10-14 dagar efter sista provtagning. Sedan 2015 har Folkhälsomyndigheten mottagit och analyserat flera hundra prover från personer bosatta i Sverige. Bara enstaka av dessa har identifierats som positiva för zikavirus. Med anledning av patientsekretessen kan vi inte lämna någon ytterligare information om patienterna.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning till hälso- och sjukvården för handläggning av misstänkt fall av zikavirusinfektion:

Uppdaterad kunskapssammanställning och rekommendation för handläggning vid misstanke om infektion med zikavirus

21 juni 2017

Spridningen av zikavirus i Central- och Sydamerika har avtagit signifikant. Redan den 18 november 2016 deklarerade WHO att konsekvenserna av utbrottet av zikavirus i Sydamerika, Stilla havet och Karibien inte längre utgör ett internationellt hot mot folkhälsan. I maj 2017 deklarerade även Brasilien, ett av de värst drabbade länderna, att zikavirusutbrottet inte längre ansågs utgöra ett nödläge för landet.

Mellan januari och april 2017 har antalet rapporterade fall av zikavirusinfektion i Brasilien minskat med 95 % i jämförelse med samma period förra året, enligt nationella myndigheter. Detta beror troligtvis på att stora delar av befolkningen i de drabbade områdena utvecklat en immunitet mot viruset, samt genom fortsatta insatser för att begränsa spridningen.

I enlighet med ett mer långsiktigt arbete med zikavirusproblematiken publicerar WHO inte längre några regelbundna lägesrapporter. Folkhälsomyndigheten fortsätter att bevaka zikavirusets epidemiologiska utveckling bland annat med hjälp av nedanstående länkar och uppdaterar utbrottsinformationen liksom handläggningsrekommendationer vid signifikanta förändringar av läget.

13 mars 2017

Världshälsoorganisationen WHO publicerade en ny lägesrapport angående zikavirus den 10 mars 2017. Sedan den föregående uppdateringen av lägesrapporten 2 februari 2017 har inga nya länder/territorier rapporterat fall av infektion med zikavirus. Under samma period har 2 länder (Mexiko och Saint Martin) för första gången rapporterat fall av mikrocefali eller annan fosterskada med koppling till zikavirusinfektion.

I samarbete med amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC har WHO tagit fram en ny klassificering av världens länder, där man i en första kategori listar de länder där myggöverföring av zikavirusinfektion är pågående och kan betraktas vara ny- eller återintroducerad (61 länder), i en andra kategori de länder med fortsatt myggöverföring av mer endemisk karaktär (18 länder), i en tredje kategori de länder där utbrott har upphört men risk för återkommande myggöverföring finns kvar (5 länder) och i en sista kategori de länder där myggan (Aedes aegypti) som är kompetent vektor för överföring av zikavirus är närvarande men där inga utbrott konstaterats fram till nu (64 länder).

I enlighet med ett mer långsiktigt arbete med zikavirusproblematiken kommer WHO inte längre att publicera regelbundna lägesrapporter men man kommer framöver vid behov uppdatera ovanstående landsklassificering, parallellt med glesare lägesanalyser.

Folkhälsomyndigheten fortsätter att bevaka zikavirusets epidemiologiska utveckling bland annat med hjälp av nedanstående länkar och kommer att uppdatera utbrottsinformationen liksom handläggningsrekommendationer vid behov.

3 februari 2017

Enligt WHO:s senaste lägesrapport från den 2 februari har inga nya länder/territorier rapporterat fall av infektion med zikavirus eller microcefali.

WHO meddelar att nästa uppdatering förväntas utkomma den 17 februari. Folkhälsomyndigheten kommer fortsätta att uppdatera information löpande.

24 januari 2017

Enligt WHO:s senaste lägesrapport från den 20 januari har Angola bekräftat två fall av infektion med zikavirus som sannolikt smittats inom landets gränser då inget av fallen har rest till något annat land innan insjuknandet. Mest sannolikt har fallen i Angola orsakats av den afrikanska stammen av zikavirus som funnits i regionen under flera decennier men undersökning pågår som kan klargöra eventuellt släktskap med den asiatiska stammen som ligger bakom den aktuella epidemiska spridningen i världen. Inga nya länder/territorier har rapporterat fall av microcefali eller andra fosterskador som kan kopplas till infektion med zikavirus.

För mer information om zikavirusets spridning, drabbade länder och aktuella siffror hänvisar Folkhälsomyndigheten till WHO:s senaste lägesrapport från den 20 januari. Andra övervakningssidor som myndigheten bevakar kontinuerligt:

9 januari 2017

Enligt WHO:s senaste lägesrapport från den 5 januari har inga nya länder/territorier rapporterat fall av infektion med zikavirus eller microcefali.

WHO meddelar att de sänker uppdateringsfrekvensen för zikarapporteringen till varannan vecka. Folkhälsomyndigheten kommer fortsätta att uppdatera information löpande.

27 december 2016

WHO skriver i sin lägesrapport från den 22 december att 58 länder/territorier har rapporterat utbrott av zikavirus sedan år 2015 och framåt. Tio länder har rapporterat utbrott av zikavirus fram till och med 2015, men har inte dokumenterat några fall under 2016 eller har nu rapporterat avslutad smittspridning. Sju länder anses vara potentiellt endemiska för zikavirus eller har rapporterat lokal myggburen smittspridning under 2016. I USA har delstaten Florida fram till mitten av december 2016 erfarit en begränsad (lokal) myggburen smittspridning. För information om det aktuella läget i Florida hänvisar Folkhälsomyndigheten till de amerikanska hälsomyndigheternas hemsidor.

Fram till nu har 29 länder/territorier (Argentina, Bolivia, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, El Salvador, Franska Guyana, Franska Polynesien, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Kanada, Kap Verde, Marshallöarna, Martinique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Slovenien, Spanien, Surinam, Thailand, Trinidad och Tobago, USA och Vietnam) rapporterat fall av mikrocefali och andra fosterskador som kan kopplas till infektion med zikavirus. Nicaragua är det senaste landet att rapportera (två) fall av mikrocefali som potentiellt kan kopplas till infektion med zikavirus.

Det finns vetenskaplig konsensus kring att mikrocefali och Guillain-Barrés syndrom kan orsakas av infektion med zikavirus. Hur stor risken för fosterskador är om en gravid kvinna drabbas av infektion med zikavirus eller under vilken period av en graviditet risken är som störst, är i nuläget inte klarlagt.

16 december 2016

Enligt WHO:s senaste lägesrapport från den 15 december har inga nya länder/territorier rapporterat fall av infektion med zikavirus eller microcefali. Folkhälsomyndigheten kommer fortsätta att uppdatera information löpande.

12 december 2016

WHO skriver i lägesrapporten från den 8 december att 58 länder/territorier har rapporterat utbrott av zikavirus sedan 2015 och framåt. Tio länder har rapporterat utbrott av zikavirus under 2015 eller dessförinnan, men har inga dokumenterade fall 2016, eller har avbrutit fortsatt smittspridning. Sju länder anses vara potentiellt endemiska för zikavirus och har rapporterat lokal myggburen smittspridning under 2016. I USA har delstaten Florida en begränsad (lokal) myggburen smittspridning. För mer information om det aktuella läget i Florida hänvisar Folkhälsomyndigheten till de amerikanska hälsomyndigheternas hemsidor.

Det är 29 länder/territorier (Argentina, Brasilien, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, El Salvador, Franska Guyana, Franska Polynesien, Grenada, Guatemala, Guadeloupe, Haiti, Honduras, Kanada, Kap Verde, Martinique, Marshallöarna, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Slovenien, Spanien, Surinam, Trinidad och Tobago, Thailand, USA och Vietnam) som rapporterat fall av mikrocefali och andra fosterskador som kan kopplas till infektion med zikavirus. Nicaragua är det senaste landet att rapportera (två) fall av mikrocefali som potentiellt kan kopplas till infektion med zikavirus.

Det finns vetenskaplig konsensus kring att mikrocefali och GBS kan orsakas av infektion med zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är som störst, vet man dock inte idag.

2 december 2016

Enligt WHO:s senaste lägesrapport från den 1 december har inga nya länder/territorier rapporterat fall av infektion med zikavirus eller microcefali. Folkhälsomyndigheten kommer fortsätta att uppdatera information löpande.

25 november 2016

Enligt WHO:s senaste lägesrapport från den 24 november har inga nya länder/territorier rapporterat fall av infektion med zikavirus eller microcefali. Folkhälsomyndigheten kommer fortsätta att uppdatera information löpande.

21 november 2016

Den 18 november deklarerade WHO att konsekvenserna av utbrottet av zikavirus i Sydamerika, Stilla havet och Karibien inte längre utgör ett internationellt hot mot folkhälsan. I praktiken innebär det att WHO inte längre behöver arbeta med utbrottet under ett ökat beredskapsläge.

WHO betonade dock att infektion med zikavirus och dess konsekvenser – mikrocefali och andra neurologiska åkommor – fortfarande utgör en stor utmaning. Omfattande insatser krävs för att minimera effekterna och förhindra fortsatt spridning av zikavirus. Olika typer av insatser kan bäst identifieras genom fortsatt forskning och ökad förståelse för infektionen, enligt WHO.

Utbrottet av zikavirus i Sydamerika, Stillahavet och Karibien kommer att ha fortsatt hög prioritet. WHO:s kriskommitté har föreslagit att fortsatta insatser ska ske inom WHO:s fortlöpande arbete men inom ett specifikt arbetsprogram med dedikerade resurser för att ta itu med sjukdomens långsiktiga konsekvenser.

Utöver detta ställningstagande från WHO har situationen inte förändrats efter den senaste uppdateringen (18 november).

Folkhälsomyndigheten kommer fortsatt att uppdatera information löpande.

18 november 2016

WHO skriver i lägesrapporten från den 17 november att 58 länder/territorier har rapporterat utbrott av zikavirus sedan 2015 och framåt. Tio länder har rapporterat utbrott av zikavirus under 2015 eller dessförinnan, men har inga dokumenterade fall 2016, eller har avbrutit fortsatt smittspridning. Sju länder anses vara potentiellt endemiska för zikavirus och har rapporterat lokal myggburen smittspridning under 2016. I USA har delstaten Florida en begränsad (lokal) myggburen smittspridning. För mer information om det aktuella läget i Florida hänvisar Folkhälsomyndigheten till de amerikanska hälsomyndigheternas hemsidor.

Det är 28 länder/territorier (Argentina, Brasilien, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, El Salvador, Franska Guyana, Franska Polynesien, Grenada, Guatemala, Guadeloupe, Haiti, Honduras, Kanada, Kap Verde, Martinique, Marshallöarna, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Slovenien, Spanien, Surinam, Trinidad och Tobago, Thailand, USA och Vietnam) som rapporterat fall av mikrocefali och andra fosterskador som kan kopplas till infektion med zikavirus. Argentina och Guadeloupe är det senaste landet respektive territoriet att rapportera microcefalifall i potentiellt samband med infektion av zikavirus. Sedan april 2016 har sex fall av microcefali rapporterats i Guinea-Bissau. Vid undersökning har man funnit att tre av fallen har utvecklat antikroppar mot zika- och/eller chikungunyavirus vilket tyder på att infektion med båda eller ettdera viruset kan ha förekommit.

Det finns vetenskaplig konsensus kring att mikrocefali och GBS kan orsakas av infektion med zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är som störst, vet man dock inte idag.

11 november 2016

WHO skriver i lägesrapporten från den 10 november att 58 länder/territorier har rapporterat utbrott av zikavirus sedan 2015 och framåt. Tio länder har rapporterat utbrott av zikavirus under 2015 eller dessförinnan, men har inga dokumenterade fall 2016, eller har avbrutit fortsatt smittspridning. Sju länder anses vara potentiellt endemiska för zikavirus och har rapporterat lokal myggburen smittspridning under 2016. I USA har delstaten Florida en begränsad (lokal) myggburen smittspridning. För mer information om det aktuella läget i Florida hänvisar Folkhälsomyndigheten till de amerikanska hälsomyndigheternas hemsidor.

Det är 26 länder/territorier (Brasilien, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, El Salvador, Franska Guyana, Franska Polynesien, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Kanada, Kap Verde, Martinique, Marshallöarna, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Slovenien, Spanien, Surinam, Trinidad och Tobago, Thailand, USA och Vietnam) som rapporterat fall av mikrocefali och andra fosterskador som kan kopplas till infektion med zikavirus. Sedan april 2016 har sex fall av microcefali rapporterats i Guinea-Bissau. Undersökningen för att identifiera om det finns någon koppling till infektion med zikavirus fortgår. Burma rapporterade ett bekräftat fall av infektion med zikavirus den 2 november. Fallet är under fortsatt utredning, enligt WHO.

Det finns vetenskaplig konsensus kring att mikrocefali och GBS kan orsakas av infektion med zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är som störst, vet man dock inte idag.

8 november 2016

WHO skriver i lägesrapporten från den 3 november att 56 länder/territorier har rapporterat utbrott av zikavirus sedan 2015 och framåt. Tio länder har rapporterat utbrott av zikavirus under 2015 eller dessförinnan, men har inga dokumenterade fall 2016, eller har avbrutit fortsatt smittspridning. Sju länder anses vara potentiellt endemiska för zikavirus och har rapporterat lokal myggburen smittspridning under 2016. I USA har delstaten Florida en begränsad (lokal) myggburen smittspridning. För mer information om det aktuella läget i Florida hänvisar Folkhälsomyndigheten till de amerikanska hälsomyndigheternas hemsidor.

Det är 26 länder/territorier (Brasilien, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, El Salvador, Franska Guyana, Franska Polynesien, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Kanada, Kap Verde, Martinique, Marshallöarna, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Slovenien, Spanien, Surinam, Trinidad och Tobago, Thailand, USA och Vietnam) som rapporterat fall av mikrocefali och andra fosterskador som kan kopplas till infektion med zikavirus. Sedan april 2016 har sex fall av microcefali rapporterats i Guinea-Bissau. En undersökning har påbörjats för att identifiera om det finns någon koppling till infektion med zikavirus.

Det finns nu vetenskaplig konsensus kring att mikrocefali och GBS kan orsakas av infektion med zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är som störst, vet man dock inte idag.

28 oktober 2016

Enligt WHO:s senaste lägesrapport från den 27 oktober har inga nya länder/territorier rapporterat fall av infektion med zikavirus, microcefali eller Guillain-Barré syndrom.

WHO skriver att 56 länder/territorier har rapporterat utbrott av zikavirus sedan 2015 och framåt. Tio länder har rapporterat utbrott av zikavirus under 2015 eller dessförinnan, men har inga dokumenterade fall 2016, eller har avbrutit fortsatt smittspridning. Sju länder anses vara potentiellt endemiska för zikavirus och har rapporterat lokal myggburen smittspridning under 2016.

WHO meddelar att de fortsättningsvis inte klassar Salomonöarna som potentiellt endemiskt område för zikavirus. WHO rapporterade i sin lägesrapport från den 21 oktober om en australiensisk turist som återvänt från resa på Salomonöarna med misstänkt infektion av zikavirus. Nu meddelar WHO att turisten troligtvis blivit infekterad med zikavirus under resan. Dock kan detta inte bekräftas. Sålunda har ögruppen inte rapporterat några bekräftade fall av infektion med zikavirus under 2016.

25 oktober 2016

WHO skriver i lägesrapporten från den 20 oktober att 56 länder/territorier har rapporterat utbrott av zikavirus sedan 2015 och framåt. Nio länder har rapporterat utbrott av zikavirus under 2015 eller dessförinnan, men har inga dokumenterade fall 2016, eller har avbrutit fortsatt smittspridning. Åtta länder anses vara potentiellt endemiska för zikavirus och har rapporterat lokal myggburen smittspridning under 2016.

WHO rapporterar att en australiensisk turist återvänt med infektion av zikavirus efter resa på Salomonöarna. Ögruppen klassas nu som ett potentiellt endemiskt område för zikavirus, enligt WHO.

Det är 23 länder/territorier (Brasilien, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, El Salvador, Franska Guyana, Franska Polynesien, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Kanada, Kap Verde, Martinique, Marshallöarna, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Slovenien, Spanien, Surinam, Thailand och USA) som rapporterat fall av mikrocefali och andra fosterskador som kan kopplas till infektion med zikavirus. Vietnams hälsomyndighet har rapporterat ett fall av mikrocefali för vilka tester pågår för att fastställa orsaken.

Det är 19 länder/territorier (Brasilien, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, El Salvador, Franska Guyana, Franska Polynesien, Grenada, Guadalupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Mexico, Panama, Puerto Rico, Surinam och Venezuela) som har rapporterat en ökning av Guillain-Barrés syndrom (GBS) och/eller laboratoriebekräftade fall av infektion med zikavirus hos fall av GBS. Under den gånga veckan har Puerto Rico sett en ökning av antalet GBS fall, rapporterar WHO.

Länder i västra Stillahavsregionen samt Sydostasien (Filippinerna, Malaysia, Singapore, Thailand och Vietnam) fortsätter rapportera fall av infektion med zikavirus. Det är inte kartlagt huruvida den senaste tidens rapporterade fall av infektion med zikavirus beror på en faktisk ökning av zikavirustransmission eller om detta är ett resultat av förbättrad övervakning, testning och/eller medvetenhet i regionen.

I USA har delstaten Florida en begränsad (lokal) myggburen smittspridning. Totalt har 166 personer infekterats av zikavirus, enligt Floridas folkhälsomyndighet. Aktuell smittspridning av zikavirus har lokaliserats till två områden i Miami Dade. Insatser för myggbekämpning pågår. För mer information om det aktuella läget i Florida hänvisar Folkhälsomyndigheten till de amerikanska hälsomyndigheternas hemsidor. För resenärer som besöker området i Florida där zikavirus förekommer gäller samma råd som för resa till annat område i världen med aktiv smittspridning av zikavirus.

14 oktober 2016

Enligt WHO:s senaste lägesrapport från den 13 oktober har inga nya länder/territorier rapporterat fall av infektion med zikavirus, microcefali eller Guillain-Barré syndrom.

Den 13 oktober rapporterade Floridas folkhälsomyndighet att spridningen av zikavirus har identifierats i ytterligare en stadsdel, North Miami Beach, i Miami-Dade. Det begränsade området utgör ca 2.6 kvadratkilometer. Sedan tidigare har lokal myggburen smittspridning av zikavirus identifierats i stadsdelen Miami Beach (nu kallat South Miami Beach). Totalt har 155 personer infekterats av lokalt myggburet zikavirus. Insatser för myggbekämpning pågår. För mer information om det aktuella läget i Florida hänvisar Folkhälsomyndigheten till de amerikanska hälsomyndigheternas hemsidor. För resenärer som besöker området i Florida där zikavirus förekommer gäller samma råd som för resa till annat område i världen med aktiv smittspridning av zikavirus.

7 oktober 2016

WHO skriver i lägesrapporten från den 6 oktober att 56 länder/territorier har rapporterat utbrott av zikavirus sedan 2015 och framåt. 10 länder har rapporterat utbrott av zikavirus under 2015 eller dessförinnan, men har inga dokumenterade fall 2016, eller har avbrutit fortsatt smittspridning. Sju länder anses vara potentiellt endemiska för zikavirus och har rapporterat lokal myggburen smittspridning under 2016.

En genomgång av historisk data från ögruppen Nya Kaledonien indikerar att infektion med zikavirus kan ha rapporterats så sent som i juni 2016. Ögruppen klassas nu som ett potentiellt endemiskt område för zikavirus, enligt WHO.

Det är 22 länder/territorier (Brasilien, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, El Salvador, Franska Guyana, Franska Polynesien, Guatemala, Haiti, Honduras, Kanada, Kap Verde, Martinique, Marshallöarna, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Slovenien, Spanien, Surinam, Thailand och USA) som rapporterat fall av mikrocefali och andra fosterskador som kan kopplas till infektion med zikavirus.

Det är 19 länder/territorier (Brasilien, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, El Salvador, Franska Guyana, Franska Polynesien, Grenada, Guadalupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Mexico, Panama, Puerto Rico, Surinam och Venezuela) som har rapporterat en ökning av Guillain-Barrés syndrom (GBS) och/eller laboratoriebekräftade fall av infektion med zikavirus hos fall av GBS.

Länder i västra Stillahavsregionen samt Sydostasien (Filippinerna, Malaysia, Singapore, Thailand och Vietnam) fortsätter rapportera fall av infektion med zikavirus. Det är inte kartlagt huruvida den senaste tidens rapporterade fall av infektion med zikavirus beror på en faktisk ökning av zikavirustransmission eller om detta är ett resultat av förbättrad övervakning, testning och/eller medvetenhet i regionen, rapporterade WHO den 22 september. Den 30 september har två fall av mikrocefali kopplat till infektion med zikavirus bekräftats hos två spädbarn i Thailand. Detta är första gången zika-relaterade mikrocefalifall har bekräftats i Sydostasien.

I USA har delstaten Florida sedan den 29 juli en begränsad (lokal) myggburen smittspridning. Totalt har 141 personer infekterats av zikavirus, enligt Floridas folkhälsomyndighet. Aktuell smittspridning av zikavirus har lokaliserats till Miami-Beach området. Insatser för myggbekämpning pågår. För mer information om det aktuella läget i Florida hänvisar Folkhälsomyndigheten till de amerikanska hälsomyndigheternas hemsidor. För resenärer som besöker området i Florida där zikavirus förekommer gäller samma råd som för resa till annat område i världen med aktiv smittspridning av zikavirus.

30 september 2016

WHO skriver i lägesrapporten från den 29 september att 56 länder/territorier har rapporterat utbrott av zikavirus sedan 2015 och framåt. 11 länder har rapporterat utbrott av zikavirus under 2015 eller dessförinnan, men har inga dokumenterade fall 2016, eller har avbrutit fortsatt smittspridning. Sex länder anses vara potentiellt endemiska för zikavirus och har rapporterat lokal myggburen smittspridning under 2016.

Under veckan har två fall av infektion med zikavirus rapporterats hos europeiska turister efter vistelse på Maldiverna. Ögruppen klassas nu som ett potentiellt endemiskt område för zikavirus, enligt WHO.

Det är 21 länder/territorier (Brasilien, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, El Salvador, Franska Guyana, Franska Polynesien, Guatemala, Haiti, Honduras, Kanada, Kap Verde, Martinique, Marshallöarna, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Slovenien, Spanien, Surinam och USA) som rapporterat fall av mikrocefali och andra fosterskador som kan kopplas till infektion med zikavirus.

Det är 18 länder/territorier (Brasilien, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, El Salvador, Franska Guyana, Franska Polynesien, Grenada, Guadalupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Panama, Puerto Rico, Surinam och Venezuela) som har rapporterat en ökning av Guillain-Barrés syndrom (GBS) och/eller laboratoriebekräftade fall av infektion med zikavirus hos fall av GBS. I WHO:s lägesrapport den 22 september uppges Ecuador ingå i denna grupp. Den informationen har visat sig felaktig, rapporterar WHO.

Länder i västra Stillahavsregionen samt Sydostasien (Filippinerna, Malaysia, Singapore, Thailand och Vietnam) fortsätter rapportera fall av infektion med zikavirus. Det är inte kartlagt huruvida den senaste tidens rapporterade fall av infektion med zikavirus beror på en faktisk ökning av zikavirustransmission eller om detta är ett resultat av förbättrad övervakning, testning och/eller medvetenhet i regionen, rapporterar WHO.

I USA har delstaten Florida sedan den 29 juli en begränsad (lokal) myggburen smittspridning, rapporterar CDC. Spridningen av zikavirus har identifierats i två specifika stadsdelar i Miami-Dade (Miami Beach och Wynwood). Miami Beach-området utgör ca 11.5 kvadratkilometer. Enligt lokala myndigheter har Wynwood-området, där lokal smittspridning först identifierats, förklarats fritt från lokal myggburen smittspridning då inget nytt fall rapporterats under en nedräkningsperiod om 45 dagar. Dock bör försiktighetsåtgärder alltjämt vidtas inom Wynwood-området. Totalt har 119 personer infekterats av zikavirus, troligtvis enbart inom dessa två områden, enligt Floridas folkhälsomyndighet. Stora insatser för myggbekämpning pågår. Svenska resenärer till Miami bör vid resa hålla sig uppdaterad om var smittspridning av zikavirus förekommer via de amerikanska hälsomyndigheternas hemsidor. För resenärer som besöker områden i Florida där zikavirus förekommer gäller samma råd som för resa till annat område i världen med aktiv smittspridning av zikavirus.

26 september 2016

WHO skriver i lägesrapporten från den 22 september att 56 länder/territorier har rapporterat utbrott av zikavirus sedan 2015 och framåt. 12 länder har rapporterat utbrott av zikavirus under 2015 eller dessförinnan, men har inga dokumenterade fall 2016, eller har avbrutit fortsatt smittspridning. Fem länder anses vara potentiellt endemiska för zikavirus och har rapporterat lokal myggburen smittspridning under 2016.

Saint Kitts and Nevis är det senaste nya territoriet som har rapporterat myggburen zikavirus transmission. Länder i västra Stillahavsregionen samt Sydostasien (Filippinerna, Malaysia, Singapore, Thailand och Vietnam) fortsätter rapportera fall av infektion med zikavirus. Det är inte kartlagt huruvida den senaste tidens rapporterade fall av infektion med zikavirus beror på en faktisk ökning av zikavirustransmission eller om detta är ett resultat av förbättrad övervakning, testning och/eller medvetenhet i regionen, rapporterar WHO.

Det är 21 länder/territorier (Brasilien, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, El Salvador, Franska Guyana, Franska Polynesien, Guatemala, Haiti, Honduras, Kanada, Kap Verde, Martinique, Marshallöarna, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Slovenien, Spanien, Surinam och USA) som rapporterat fall av mikrocefali och andra fosterskador som kan kopplas till infektion med zikavirus.

Det är 19 länder/territorier (Brasilien, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, Ecuador, El Salvador, Franska Guyana, Franska Polynesien, Grenada, Guadalupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Panama, Puerto Rico, Surinam och Venezuela) som har rapporterat en ökning av Guillain-Barrés syndrom (GBS) och/eller laboratoriebekräftade fall av infektion med zikavirus hos fall av GBS.

I USA har delstaten Florida sedan den 29 juli en begränsad (lokal) myggburen smittspridning, rapporterar CDC. Spridningen av zikavirus har identifierats i två specifika stadsdelar i Miami-Dade (Miami Beach och Wynwood). Floridas folkhälsomyndighet har utvidgat Miami Beach-området till ca 11.5 kvadratkilometer (tidigare 4.5 km2). Enligt lokala myndigheter har Wynwood-området, där lokal smittspridning först identifierats, förklarats fritt från lokal myggburen smittspridning då inget nytt fall rapporterats under en nedräkningsperiod om 45 dagar. Dock bör försiktighetsåtgärder alltjämt vidtas inom Wynwood-området. Totalt har 95 personer infekterats av zikavirus, troligtvis enbart inom dessa två områden, enligt Floridas folkhälsomyndighet. Stora insatser för myggbekämpning pågår. Svenska resenärer till Miami bör vid resa hålla sig uppdaterad om var smittspridning av zikavirus förekommer via de amerikanska hälsomyndigheternas hemsidor. För resenärer som besöker områden i Florida där zikavirus förekommer gäller samma råd som för resa till annat område i världen med aktiv smittspridning av zikavirus.

16 september 2016

WHO skriver i lägesrapporten från den 15 september att 55 länder/territorier har rapporterat utbrott av zikavirus sedan 2015 och framåt. Tolv länder har rapporterat utbrott av zikavirus under 2015 eller dessförinnan, men har inga dokumenterade fall 2016, eller har avbrutit fortsatt smittspridning. Fem länder anses vara potentiellt endemiska för zikavirus och har rapporterat lokal myggburen smittspridning under 2016.

Inga nya territorier har rapporterat myggburen zikavirus transmission.

Det är 20 länder/territorier (Brasilien, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, El Salvador, Franska Guyana, Franska Polynesien, Haiti, Honduras, Kanada, Kap Verde, Martinique, Marshallöarna, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Slovenien, Spanien, Surinam och USA) som rapporterat fall av mikrocefali och andra fosterskador som kan kopplas till infektion med zikavirus.

Det är 18 länder/territorier (Brasilien, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, El Salvador, Franska Guyana, Franska Polynesien, Grenada, Guadalupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Panama, Puerto Rico, Surinam och Venezuela) som har rapporterat en ökning av Guillain-Barrés syndrom (GBS) och/eller laboratoriebekräftade fall av infektion med zikavirus hos fall av GBS.

I USA har delstaten Florida sedan den 29 juli en begränsad (lokal) myggburen smittspridning, rapporterar CDC. Spridningen av zikavirus har identifierats i två specifika stadsdelar i Miami-Dade (Miami Beach och Wynwood), varav Miami Beach-området utgör ca. 4 kvadratkilometer och Wynwood-området ca. 2.5 kvadratkilometer, enligt CDC. Totalt har 77 personer infekterats av zikavirus, troligtvis enbart inom dessa två områden, enligt Floridas Folkhälsomyndighet. Stora insatser för myggbekämpning pågår. Svenska resenärer till Miami bör vid resa hålla sig uppdaterad om var smittspridning av zikavirus förekommer via de amerikanska hälsomyndigheternas hemsidor. För resenärer som besöker områden i Florida där zikavirus förekommer gäller samma råd som för resa till annat område i världen med aktiv smittspridning av zikavirus.

Baserat på en systematisk genomgång av vetenskaplig litteratur har WHO konstaterat att infektion med zikavirus under graviditet är en tydligt bidragande orsak till mikrocefali, samt att zikavirus med stor sannolikhet kan länkas till GBS.

Den 6 september publicerade WHO nya rekommendationer angående förebyggande av sexuell överföring av zikavirus. Se uppdatering från den 7 september.

9 september 2016

WHO skriver i lägesrapporten från den 8 september att 56 länder/territorier har rapporterat utbrott av zikavirus sedan 2015 och framåt. 12 länder har rapporterat utbrott av zikavirus under 2015 eller dessförinnan, men har inga dokumenterade fall 2016, eller har avbrutit fortsatt smittspridning. 4 länder anses vara potentiellt endemiska för zikavirus och har rapporterat lokal myggburen smittspridning under 2016.

Inga nya territorier har rapporterat myggburen zikavirus transmission. Malaysia har tidigare förmått avbryta lokal smittspridning av zikavirus men den 3:e september bekräftade myndigheterna två nya fall av infektion med zikavirus på grund av lokal myggburen smittspridning. Patienterna hade ingen resehistorik till områden utanför Malaysia.

Det är 20 länder/territorier (Brasilien, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, El Salvador, Franska Guyana, Franska Polynesien, Haiti, Honduras, Kanada, Kap Verde, Martinique, Marshallöarna, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Slovenien, Spanien, Surinam och USA) som rapporterat fall av mikrocefali och andra fosterskador som kan kopplas till infektion med zikavirus. Amerikanska smittskyddsinstitutet (United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) har rapporterat 17 fall av nyfödda barn med fosterskador samt 6 händelser av missfall inom USA och dess territorier där infektion med zikavirus har bekräftats, efter smitta i andra länder.

Det är 18 länder/territorier (Brasilien, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, El Salvador, Franska Guyana, Franska Polynesien, Grenada, Guadalupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Panama, Puerto Rico, Surinam och Venezuela) som har rapporterat en ökning av GBS och/eller laboratoriebekräftade fall av infektion med zikavirus hos fall av GBS.

I USA har delstaten Florida sedan den 29 juli en begränsad (lokal) myggburen smittspridning, rapporterar CDC. Spridningen av zikavirus har identifierats i två specifika stadsdelar i Miami-Dade (Miami Beach och Wynwood), varav Miami Beach-området utgör ca. 4 kvadratkilometer och Wynwood-området ca. 2.5 kvadratkilometer, enligt CDC. Totalt har 56 personer infekterats av zikavirus, troligtvis enbart inom dessa två områden, enligt Floridas Folkhälsomyndighet. Stora insatser för myggbekämpning pågår. Svenska resenärer till Miami bör vid resa hålla sig uppdaterad om var smittspridning av zikavirus förekommer via de amerikanska hälsomyndigheternas hemsidor. För resenärer som besöker områden i Florida där zikavirus förekommer gäller samma råd som för resa till annat område i världen med aktiv smittspridning av zikavirus.

Under veckan publicerade WHO nya rekommendationer angående förebyggande av sexuell överföring av zikavirus. Se uppdatering från den 7 september.

7 september 2016

WHO uppdaterade den 6 september 2016 rekommendationer angående förebyggande av sexuell överföring av zikavirus. Rekommendationerna skiljer inte på om en hemvändande resenär från berörda områden har drabbats av symtom eller ej och såväl kvinnor som män rekommenderas att undvika oskyddat sex under 6 månader efter hemkomst från områden där smittspridning av zikavirus förekommer. En kvinna som kan bli gravid bör avvakta minst 6 månader efter hemkomst från områden där smittspridning av zikavirus förekommer innan hon försöker bli gravid och bör under samma tidsrymd undvika oskyddat sex.

ECDC:s webbsida angående zikadrabbade områden – 6 september

2 september 2016

WHO skriver i lägesrapporten från den 1 september att 55 länder/territorier har rapporterat utbrott av zikavirus sedan 2015 och framåt. 13 länder har rapporterat utbrott av zikavirus under 2015 eller dessförinnan, men har inga dokumenterade fall 2016, eller har avbrutit fortsatt smittspridning. 4 länder anses vara potentiellt endemiska för zikavirus och har rapporterat lokal myggburen smittspridning under 2016.

Brittiska Jungfruöarna och Singapore är det senaste nya territorierna som har rapporterat myggburen zikavirus transmission.

Det är 20 länder/territorier (Brasilien, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, El Salvador, Franska Guyana, Franska Polynesien, Haiti, Honduras, Kanada, Kap Verde, Martinique, Marshallöarna, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Slovenien, Spanien, Surinam och USA) som rapporterat fall av mikrocefali och andra fosterskador som kan kopplas till infektion med zikavirus. Amerikanska smittskyddsinstitutet (United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) har rapporterat 17 fall av nyfödda barn med fosterskador samt 6 händelser av missfall inom USA och dess territorier där infektion med zikavirus har bekräftats, efter smitta i andra länder.

Det är 18 länder/territorier (Brasilien, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, El Salvador, Franska Guyana, Franska Polynesien, Grenada, Guadalupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Panama, Puerto Rico, Surinam och Venezuela) som har rapporterat en ökning av GBS och/eller laboratoriebekräftade fall av infektion med zikavirus hos fall av GBS.

I Guinea-Bissau har totalt 7 fall av infektion med zikavirus laboratoriebekräftats och de preliminära resultaten från prover tagna i juli identifierar subtypen att tillhöra den afrikanska stammen av zikavirus och fallen har därför ingen koppling till utbrottet på amerikanska kontinenten.

I USA har delstaten Florida sedan den 29 juli en begränsad (lokal) myggburen smittspridning, rapporterar CDC. Spridningen av zikavirus har identifierats i två specifika stadsdelar i Miami-Dade (Miami Beach och Wynwood), varav Miami Beach-området utgör ca. 4 kvadratkilometer och Wynwood-området ca. 2.5 kvadratkilometer, enligt CDC. Totalt har 49 personer infekterats av zikavirus, troligtvis enbart inom dessa två områden, enligt Floridas Folkhälsomyndighet. Stora insatser för myggbekämpning pågår.

Svenska resenärer till Miami bör vid resa hålla sig uppdaterad om var smittspridning av zikavirus förekommer via de amerikanska hälsomyndigheternas hemsidor. För resenärer som besöker områden där zikavirus förekommer gäller samma råd som för resa till annat område i världen med aktiv smittspridning av zikavirus.

22 augusti 2016

WHO skriver i lägesrapporten från den 18 augusti att 53 länder/territorier har rapporterat utbrott av zikavirus sedan 2015 och framåt. 13 länder har rapporterat utbrott av zikavirus under 2015 eller dessförinnan, men har inga dokumenterade fall 2016, eller har avbrutit fortsatt smittspridning. 4 länder anses vara potentiellt endemiska för zikavirus och har rapporterat lokal myggburen smittspridning under 2016.

Bahamas är det senaste nya territoriet som har rapporterat myggburen zikavirus transmission.

Det är 17 länder/territorier (Brasilien, Colombia, El Salvador, Franska Guyana, Franska Polynesien, Honduras, Kanada, Kap Verde, Martinique, Marshallöarna, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Slovenien, Spanien, Surinam och USA) som rapporterat fall av mikrocefali och andra fosterskador som kan kopplas till infektion med zikavirus. Amerikanska smittskyddsinstitutet (United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) har rapporterat 17 fall av nyfödda barn med fosterskador samt 6 händelser av missfall inom USA och dess territorier där infektion med zikavirus har bekräftats, efter smitta i andra länder.

Det är 18 länder/territorier (Brasilien, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, El Salvador, Franska Guyana, Franska Polynesien, Grenada, Guadalupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Panama, Puerto Rico, Surinam och Venezuela) som har rapporterat en ökning av GBS och/eller laboratoriebekräftade fall av infektion med zikavirus hos fall av GBS (tidigare var det 16 länder/territorier).

I Guinea-Bissau har totalt 7 fall av infektion med zikavirus laboratoriebekräftats och man väntar nu på resultat från en genetisk analys för att identifiera vilken subtyp det handlar om.

I USA har delstaten Florida sedan den 29 juli en begränsad (lokal) myggburen smittspridning, rapporterar CDC. Spridningen av zikavirus har identifierats i två specifika stadsdelar i Miami-Dade (Miami Beach och Wynwood), varav Miami Beach-området utgör cirka 4 kvadratkilometer och Wynwood-området cirka 2,5 kvadratkilometer, enligt CDC. Totalt har 36 personer infekterats av zikavirus, troligtvis enbart inom dessa två områden, enligt Floridas Folkhälsomyndighet. Sedan en tid tillbaka besprutas Wynwood-området med insektsmedel för ökad vektorkontroll.

Svenska resenärer till Miami bör vid resa hålla sig uppdaterad om var smittspridning av zikavirus förekommer via de amerikanska hälsomyndigheternas hemsidor. För resenärer som besöker områden där zikavirus förekommer gäller samma råd som för resa till annat område i världen med aktiv smittspridning av zikavirus.

9 augusti 2016

Florida Health har rapporterat ytterligare tre fall, och rapporterar nu sammanlagt 17 fall av inhemskt zikasmittade individer i ett mindre begränsat område i Miami. Det finns inget fall av någon inhemskt zikasmittad individ rapporterad från något annat område i USA.

1 augusti 2016

Florida Health rapporterar 14 fall av inhemskt zikasmittade individer i ett mindre område norr om centrala Miami. Amerikanska smittskyddsmyndigheten intensifierar bekämpning av de myggor som sprider sjukdomen i området och avråder gravida kvinnor från att besöka det ca 2x2 km stora området där fallen påvisats. Att viruset sprids från de drabbade områden i Karibien och Sydamerika till kontinentala USA är helt förväntat då det förekommer täta kontakter med de drabbade områdena och Florida. USA har dock vid tidigare utbrott av det närbesläktade dengueviruset lyckats stoppa spridning med myggbekämpning. Att zikaviruset får fäste i USA, så som skett i Syd- och Mellanamerika i områden som har myggarter som kan sprida viruset, är därmed inte troligt.

26 juli 2016

WHO skriver i den senaste lägesrapporten att 48 länder/territorier har rapporterat utbrott av zikavirus sedan 2015 (för första gången) och framåt. 13 länder har rapporterat utbrott av zika under 2015 eller dessförinnan, men har inga dokumenterade fall 2016. 4 länder anses vara potentiellt endemiska för zika och har rapporterat myggburen smittspridning under 2016.

Inget nytt land/territorium har rapporterat myggburen smittspridning sedan föregående lägesrapport (18 juli). I Brasilien som just nu har vinterperiod minskar antalet fall av zika (som det även gjorde under vinterperioden 2015).

Det är fortsatt 11 länder som har rapporterat lokal smittspridning, troligtvis via sexuell transmission (Frankrike, Italien, USA, Argentina, Nya Zeeland, Chile, Peru, Kanada, Portugal, Tyskland och Spanien).

Det är fortsatt 13 länder/territorier (Brasilien, Kap Verde, Colombia, El Salvador, Martinique, Panama, Marshallöarna, Martinique, Puerto Rico, Spanien, Slovenien, USA, Franska Guyana) som rapporterat fall av mikrocefali och andra missbildningar hos foster.

Det är fortsatt 15 länder/territorier som har rapporterat en ökning av GBS och/eller laboratoriebekräftade fall av zikainfektion hos fall av GBS (tidigare var det 14 länder/territorier).

I USA utreder man för närvarande ett fall där en person troligtvis smittats med zikavirus av en patient med höga virusnivåer och det är oklart hur smittan ska ha överförts.

Den 15 juli rapporterade USA det första kända fallet av sexuell smitta från kvinna till man.

I Guinea-Bissau har 4 fall av zikavirusinfektion laboratoriekonfirmerats och man väntar nu på resultat från en genetisk analys för att se vilken subtyp det är.

18 juli 2016

WHO skriver i den senaste lägesrapporten att 48 länder/territorier har rapporterat utbrott av zikavirus sedan 2015 (för första gången) och framåt. 13 länder har rapporterat utbrott av zika under 2015 eller dessförinnan, men har inga dokumenterade fall 2016. 4 länder anses vara potentiellt endemiska för zika och har rapporterat myggburen smittspridning under 2016.

Inget nytt land/territorium har rapporterat myggburen smittspridning sedan föregående lägesrapport (7 juli). Det är fortsatt 11 länder som har rapporterat lokal smittspridning, troligtvis via sexuell transmission (Frankrike, Italien, USA, Argentina, Nya Zeeland, Chile, Peru, Kanada, Portugal, Tyskland och Spanien).

Det är fortsatt 13 länder/territorier (Brasilien, Kap Verde, Colombia, El Salvador, Martinique, Panama, Marshallöarna, Martinique, Puerto Rico, Spanien, Slovenien, USA, Franska Guyana) som rapporterat fall av mikrocefali och andra missbildningar hos foster.

Det är fortsatt 15 länder/territorier som har rapporterat en ökning av GBS och/eller laboratoriebekräftade fall av zikainfektion hos fall av GBS (tidigare var det 14 länder/territorier).

11 juli 2016

WHO skriver i den senaste lägesrapporten att 48 länder/territorier har pågående utbrott av zikavirus sedan 2015 (för första gången), 13 länder har rapporterat utbrott av zika mellan 2007 och 2014 (och har pågående smittspridning), 4 länder har rapporterat utbrott sedan 2015 som nu är över.

Guinea-Bissau är det landet som senast har rapporterat myggburen smittspridning.

11 länder har även rapporterat lokal smittspridning, troligtvis via sexuell transmission (Frankrike, Italien, USA, Argentina, Nya Zeeland, Chile, Peru, Kanada, Portugal, Tyskland och Spanien). Spanien är det land som tillkommit sedan WHO:s föregående lägesrapport.

Det är fortsatt 13 länder/territorier (Brasilien, Kap Verde, Colombia, El Salvador, Martinique, Panama, Marshallöarna, Martinique, Puerto Rico, Spanien, Slovenien, USA, Franska Guyana) som rapporterat fall av mikrocefali och andra missbildningar hos foster.

USA rapporterar 7 fall av missbildningar hos foster samt 5 fall av spontanaborter med fosterskador med laboratorieresultat som tyder på zikainfektion (tidigare 4 respektive 4 fall).

Det är nu 15 länder/territorier som har rapporterat en ökning av GBS och/eller laboratoriebekräftade fall av zikainfektion hos fall av GBS (tidigare var det 14 länder/territorier).

1 juli 2016

WHO skriver i den senaste lägesrapporten att 47 länder/territorier har pågående utbrott av zikavirus sedan 2015 (för första gången), 14 länder har rapporterat utbrott av zika mellan 2007 och 2014 (och har pågående smittspridning), 4 länder har rapporterat utbrott sedan 2015 som nu är över.

Det senaste territoriet som har rapporterat lokal spridning är Anguilla. 10 länder har även rapporterat lokal smittspridning, troligtvis via sexuell transmission (Frankrike, Italien, USA, Argentina, Nya Zeeland, Chile, Peru, Kanada, Portugal och Tyskland).

USA har rapporterat 1 fall där smitta skett på laboratorium.

Det är fortsatt bara Brasilien och Franska Polynesien som har rapporterat en ökning av fall av mikrocefali och andra missbildningar hos foster. Enstaka fall av mikrocefali och missbildningar hos foster med misstänkt koppling till zikavirusinfektion har även rapporterats från Kap Verde, Colombia, Martinique, Panama, Marshallöarna, Martinique, Puerto Rico, Spanien (smittland Colombia och Venezuela) och Slovenien (smittland Brasilien). Ett fall har även identifierats i USA hos en gravid kvinna med resehistorik till Mexiko, Guatemala och Belize.

Franska Guyana har rapporterat sitt första fall av mikrocefali hos foster med konstaterad zikavirusinfektion hos mamman.

USA har rapporterat 8 fall av missbildningar hos foster med laboratoriebekräftad zikainfektion.

I Guadeloupe har 1 patient diagnosticerats med Guillain-Barrés syndrom (GBS) och zikavirusinfektion. 6 andra fall är under utredning. Det är nu således 14 länder/territorier som har rapporterat en ökning av GBS och/eller laboratoriebekräftade fall av zikainfektion hos fall av GBS (tidigare var det 13 länder/territorier).

20 juni 2016

Inget nytt land har rapporterat fall av zikavirus sedan senaste uppdateringen (se uppdateringen 10 juni).

Ett första fall av mikrocefali associerat med zikavirusinfektion har konfirmerats i El Salvador. Tre patienter med allvarliga neurologiska symtom har diagnosticerats med zikavirusinfektion i Guadeloupe.

WHO:s säkerhetskommitté har i sitt senaste möte slagit fast att det råder vetenskaplig konsensus kring att zikavirus kan orsaka mikrocefali och Guillain-Barrés syndrom. Man konstaterar också att zikautbrottet fortsätter och att rekommendationer som tidigare utfärdats fortsatt gäller.

10 juni 2016

Inget nytt land har rapporterat fall av zikavirus sedan senaste uppdateringen. WHO skriver i den senaste lägesrapporten att fortsatt 46 länder har pågående utbrott av zikavirus sedan 2015 (för första gången), 14 länder har rapporterat utbrott av zika mellan 2007 och 2014 (och har pågående smittspridning), 4 länder har rapporterat utbrott sedan 2015 som nu är över. 10 länder har även rapporterat lokal smittspridning, troligtvis via sexuell transmission, Frankrike, Italien, USA, Argentina, Nya Zeeland, Chile, Peru, Kanada, Portugal och Tyskland.

Det är fortsatt bara Brasilien och Franska Polynesien som har rapporterat en ökning av fall av mikrocefali och andra missbildningar hos foster. Enstaka fall av mikrocefali och missbildningar hos foster med misstänkt koppling till zikavirusinfektion har även rapporterats från Kap Verde, Colombia, Martinique, Panama, Marshallöarna, Martinique, Puerto Rico, Spanien (smittland Colombia) och Slovenien (smittland Brasilien). Ett fall har även identifierats i USA hos en gravid kvinna med resehistorik till Mexiko, Guatemala och Belize.

Kap Verde har fram tills den 8 juni rapporterat 6 fall av mikrocefali och andra neurologiska missbildningar med serologisk indikation på tidigare zikavirusinfektion.

13 länder/territorier har rapporterat en ökning av Guillain-Barrés syndrom (GBS) och/eller laboratoriebekräftade fall av zikainfektion hos fall av GBS.

20 maj 2016

WHO skriver i den senaste lägesrapporten att 46 länder har pågående utbrott av zikavirus sedan 2015 (för första gången), 14 länder har rapporterat utbrott av zika mellan 2007 och 2014 (och har pågående smittspridning), 4 länder har rapporterat utbrott sedan 2015 som nu är över. Det senaste landet som har rapporterat lokal spridning är Argentina. 10 länder har även rapporterat lokal smittspridning, troligtvis via sexuell transmission, Frankrike, Italien, USA, Argentina, Nya Zeeland, Chile, Peru, Kanada, Portugal och Tyskland.

Det är fortsatt bara Brasilien och Franska Polynesien som har rapporterat en ökning av fall av mikrocefali och andra missbildningar hos foster. Enstaka fall av mikrocefali och missbildningar hos foster med misstänkt koppling till zikavirusinfektion har även rapporterats från Kap Verde, Colombia, Martinique, Panama, Marshallöarna, Martinique, Puerto Rico och Slovenien (med resehistorik till Brasilien). Ett fall har även identifierats i USA hos en gravid kvinna med resehistorik till Mexiko, Guatemala och Belize.

2 rapporterade fall av misstänkt mikrocefali och/eller annan neurologisk missbildning utreds för närvarande i Spanien och Venezuela.

13 länder/territorier har rapporterat en ökning av Guillain-Barrés syndrom (GBS) och/eller laboratoriebekräftade fall av zikainfektion hos fall av GBS.

Inför OS och Paralympics i Brasilien har Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO) publicerat riskbedömningar med råd om vad man särskilt ska tänka på vid besök i landet. För mer information om detta se, Infektionsrisker vid OS i Brasilien.

11 maj 2016

WHO skriver i den senaste lägesrapporten att 44 länder har pågående utbrott av zikavirus sedan 2015 (för första gången), 13 länder har rapporterat utbrott av zika mellan 2007 och 2014 (och har pågående smittspridning), 4 länder har rapporterat utbrott sedan 2015 som nu är över. De senaste länderna som har rapporterat lokal spridning är Peru och Saint-Barthélemy. 9 länder har även rapporterat lokal smittspridning, troligtvis via sexuell transmission, Frankrike, Italien, USA, Argentina, Nya Zeeland, Chile, Peru, Kanada och Portugal.

Det är fortsatt bara Brasilien och Franska Polynesien som har rapporterat en ökning av fall av mikrocefali och andra missbildningar hos foster (två fall med koppling till vistelse i Brasilien har även upptäckts i USA och Slovenien). Enstaka fall av mikrocefali och missbildningar hos foster med misstänkt koppling till zikavirusinfektion har även rapporterats från Kap Verde, Colombia, Martinique och Panama. Ett fall har även identifierats i USA hos en gravid kvinna med resehistorik till Mexiko, Guatemala och Belize. Ett fall har nyligen rapporterats från Marshallöarna men är ännu ej konfirmerat.

13 länder/territorier har rapporterat en ökning av Guillain-Barrés syndrom (GBS) och/eller laboratoriebekräftade fall av zikainfektion hos fall av GBS.

29 april 2016

WHO skriver i den senaste lägesrapporten att mellan 1 januari 2007 och 27 april 2016 har totalt 67 länder och territorier rapporterat spridning av zikavirus. 9 länder har rapporterat lokal smittspridning, troligtvis via sexuell transmission, Frankrike, Italien, USA, Argentina, Nya Zeeland, Chile, Peru, Kanada och Portugal (Madeira).

Det är fortsatt bara Brasilien och Franska Polynesien som har rapporterat en ökning av fall av mikrocefali och andra missbildningar hos foster (två fall med koppling till vistelse i Brasilien har även upptäckts i USA och Slovenien). Enstaka fall av mikrocefali och missbildningar hos foster med misstänkt koppling till zikavirusinfektion har även rapporterats från Kap Verde, Colombia, Martinique och Panama. Ett fall har även identifierats i USA hos en gravid kvinna med resehistorik till Mexiko, Guatemala och Belize.

13 länder/territorier har rapporterat en ökning av Guillain-Barrés syndrom (GBS) och/eller laboratoriebekräftade fall av zikainfektion hos fall av GBS.

26 april 2016

WHO skriver i den senaste lägesrapporten att mellan 1 januari 2007 och 20 april 2016 har totalt 66 länder och territorier rapporterat spridning av zikavirus. 8 länder har rapporterat lokal smitta, troligtvis via sexuell transmission, Frankrike, Italien, USA, Argentina, Nya Zeeland, Chile, Peru och Portugal (Madeira).

På den amerikanska kontinenten har 35 länder/territorier rapporterat lokal spridning till dags dato. Sedan 2007 så har fall av zikavirusinfektion rapporterats från 17 länder/territorier i Västra Stillahavsregionen. För en komplett och uppdaterad översikt av den geografiska spridningen hänvisar vi till ECDC:s epidemiologiska uppdateringar.

Det är fortsatt bara Brasilien och Franska Polynesien som har rapporterat en ökning av fall av mikrocefali och andra missbildningar hos foster (två fall med koppling till vistelse i Brasilien har även upptäckts i USA och Slovenien). Enstaka fall av mikrocefali och missbildningar hos foster med misstänkt koppling till zikavirusinfektion har även rapporterats från Kap Verde, Colombia, Martinique och Panama. Ett fall har även identifierats i USA hos en gravid kvinna med resehistorik till Mexiko, Guatemala och Belize.

13 länder/territorier har rapporterat en ökning av Guillain-Barrés syndrom (GBS) och/eller laboratoriebekräftade fall av zikainfektion hos fall av GBS.

14 april 2016

WHO skriver i den senaste lägesrapporten om att mellan 1 januari 2007 och 13 april 2016 har totalt 64 länder och territorier rapporterat spridning av zikavirus. 2 nya länder har rapporterat inhemsk spridning av zikavirus hos människa; Belize och Sant Lucia. Det är fortsatt 7 länder som har rapporterat lokal smittspridning, troligtvis via sexuell transmission, Frankrike, Italien, USA, Argentina, Nya Zeeland, Chile och Madeira/Portugal (enligt uppgift från ECDC).

På den amerikanska kontinenten har nu 35 länder/territorier rapporterat lokal spridning till dags dato. Sedan 2007 så har fall av zikavirusinfektion rapporterats från 17 länder/territorier i Västra Stillahavsregionen. För en komplett och uppdaterad översikt av den geografiska spridningen hänvisar vi till ECDC:s epidemiologiska uppdateringar.

Det är fortsatt bara Brasilien och Franska Polynesien som har rapporterat en ökning av fall av mikrocefali och andra missbildningar hos foster (två fall med koppling till vistelse i Brasilien har även upptäckts i USA och Slovenien). Enstaka fall av mikrocefali och missbildningar hos foster med misstänkt koppling till zikavirusinfektion har även rapporterats från Kap Verde, Colombia, Martinique och Panama.

13 länder/territorier har rapporterat en ökning av Guillain-Barrés syndrom (GBS) och/eller laboratoriebekräftade fall av zikainfektion hos fall av GBS.

8 april 2016

WHO skriver i den senaste lägesrapporten om att mellan 1 januari 2007 och 16 mars 2016 har totalt 62 länder och territorier rapporterat spridning av zikavirus. Vietnam är det senaste landet som rapporterat spridning av zikavirus. 5 länder har rapporterat ett utbrott av zikavirus som nu är över (Franska Polynesien, Cooköarna, Yap, Påskön och Nya Kaledonien). Total är det 7 länder som har rapporterat lokal smittspridning, troligtvis via sexuell transmission, Frankrike, Italien, USA, Argentina, Nya Zeeland, Chile och Madeira/Portugal (enligt uppgift från ECDC).

I världsdelen Amerika har 33 länder/territorier rapporterat lokal spridning till dags dato. Sedan 2007 så har fall av zikavirusinfektion rapporterats från 17 länder/territorier i Västra Stillahavsregionen. För en komplett och uppdaterad översikt av den geografiska spridningen hänvisar vi till ECDC:s epidemiologiska uppdateringar.

Hittills är det fortsatt bara Brasilien och Franska Polynesien som har rapporterat en ökning av fall av mikrocefali och andra missbildningar hos foster (två fall med koppling till vistelse i Brasilien har även upptäckts i USA och Slovenien). Enstaka fall av mikrocefali och missbildningar hos foster med misstänkt koppling till zikavirusinfektion har även rapporterats från Kap Verde (2 fall), Colombia (7 fall), Martinique (3 fall) och Panama (1 fall).

Tretton länder/territorier har rapporterat en ökning av Guillain-Barrés syndrom (GBS) och/eller laboratoriebekräftade fall av zikainfektion hos fall av GBS.

WHO konstaterar att det nu föreligger vetenskaplig konsensus att zikavirus kan orsaka mikrocefali och GBS.

1 april 2016

WHO skriver i den senaste lägesrapporten om att mellan 1 januari 2007 och 16 mars 2016 har totalt 61 länder och territorier rapporterat spridning av zikavirus. 4 av dessa länder har rapporterat ett utbrott av zikavirus som nu är över (Franska Polynesien, Cooköarna, Påskön och Nya Kaledonien). Total är det nu 6 länder som har rapporterat lokal smittspridning, troligtvis via sexuell transmission, Frankrike, Italien, USA, Argentina, Nya Zeeland och Chile. Enligt uppgifter i media rapporterar Madeira två misstänkta importfall av zikavirusinfektion varav ett fall utreds för att utröna om sexuell transmission förekommit.

I världsdelen Amerika har 33 länder/territorier rapporterat lokal spridning till dags dato (i Västra Stillahavsregionen har det rapporterats fall av zikavirusinfektion i 16 länder/territorier).

För en komplett och uppdaterad översikt av den geografiska spridningen hänvisar vi till ECDC:s epidemiologiska uppdateringar

Hittills är det fortsatt bara Brasilien och Franska Polynesien som har rapporterat en ökning av fall av mikrocefali och andra missbildningar hos foster (två fall med koppling till vistelse i Brasilien har även upptäckts i USA och Slovenien). Enstaka fall av mikrocefali och missbildningar hos foster med misstänkt koppling till zikavirusinfektion har även rapporterats från Kap Verde (2 fall), Colombia (32 fall), Martinique (1 fall) och Panama (1 fall).

13 länder/territorier har rapporterat en ökning av Guillain-Barrés syndrom (GBS) och/eller laboratoriebekräftade fall av zikainfektion hos fall av GBS.

Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera informationen om utbrottet vid större förändringar av läget.

24 mars 2016

Sedan den senaste uppdateringen den 18 mars har ingen större förändring skett av situationen. Hittills är det fortsatt bara Brasilien och Franska Polynesien som har rapporterat en ökning av mikrocefalifall och andra missbildningar hos foster.

För en komplett och uppdaterad översikt av den geografiska spridningen av zikavirus hänvisar vi till ECDC:s epidemiologiska uppdateringar.

Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera informationen om utbrottet vid större förändringar av läget

18 mars 2016

WHO skriver i den senaste lägesrapporten om att mellan 1 januari 2007 och 16 mars 2016 har totalt 59 länder och territorier rapporterat spridning av zikavirus (41 länder sedan 1 januari 2015). 3 länder har rapporterat lokal smittspridning, troligtvis via sexuell transmission, Frankrike, Italien och USA. I världsdelen Amerika har 33 länder/territorier rapporterat lokal spridning till dags dato. Kuba (14 mars) och Dominikanska republiken (15 mars) är de senaste länderna i regionen som har rapporterat lokal smittspridning av zikavirus under 2016. För en komplett och uppdaterad översikt av den geografiska spridningen hänvisar vi till ECDC:s epidemiologiska uppdateringar.

Nyligen rapporterade zikafall från Bangladesh och Papua New Guinea härrör från retrospektiva studier som identifierat fall från tidigare år (2014 i Bangladesh och 2015 i Papua New Guinea).

Ytterligare studier har publicerats som stödjer antagandet att infektion med zikavirus kan orsaka neurologiska komplikationer (observationsstudier, kohortstudier och fallkontrollstudier). Det kvarstår dock att räkna ut hur risken ser ut för eventuella komplikationer vid infektion och att utreda vilken den biologiska orsaksmekanismen är.

Hittills är det fortsatt bara Brasilien och Franska Polynesien som har rapporterat en ökning av mikrocefalifall och andra missbildningar hos foster (två fall med koppling till vistelse i Brasilien har även upptäckts i USA och Slovenien).

12 länder/territorier har rapporterat en ökning av Guillain-Barrés syndrom (GBS) och/eller laboratoriebekräftade fall av zikainfektion hos fall av GBS.

Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera informationen om utbrottet vid större förändringar av läget.

9 mars 2016

WHO har vid ett uppföljningsmöte bedömt att spridningen av zikavirus och de kluster av neurologiska komplikationer som rapporterats fortsatt utgör ett internationellt hälsohot.

8 mars 2016

Fler länder rapporterar sina första inhemska fall i regionen och ytterligare studier har publicerats som stödjer antagandet att infektion med zikavirus kan orsaka neurologiska komplikationer. Kunskapsläget utvecklas kontinuerligt och just nu finns tydliga tecken på att mikrocefali kan orsakas av Zika men hur stor risken är om en kvinna drabbas under graviditeten vet vi ännu inte. Kunskapen om infektion med zikavirus och eventuell koppling till Guillain-Barrés syndrom är mindre tydlig; i vissa länder har man sett en ökning av antalet fall under utbrott men i andra inte.

WHO skriver i den senaste lägesrapporten om att mellan 1 januari 2007 och 3 mars 2016 har totalt 52 länder och territorier rapporterat lokal spridning av zikavirus globalt (41 länder sedan 1 januari 2015). 5 av dessa länder/territorier har rapporterat utbrott som nu är över. Vidare har 3 länder/territorier rapporterat lokal smittspridning, troligtvis via sexuell transmission. Det senaste landet att rapportera sin första inhemska spridning är Laos. I världsdelen Amerika har 31 länder/territorier rapporterat lokal spridning till dags dato. För en komplett och uppdaterad översikt av den geografiska spridningen hänvisar vi till:

Outbreak reports on Zika virus disease (ecdc.europa.eu)

Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera informationen om utbrottet vid större förändringar av läget.

26 februari 2016

Fler länder rapporterar sina första inhemska fall i regionen. I princip kan man förvänta sig att alla länder i regionen där myggarten Aedes aegypti finns kommer att drabbas. För en komplett och uppdaterad översikt hänvisar vi till ECDC:s epidemiologiska uppdateringar:

Outbreak reports on Zika virus disease (ecdc.europa.eu)

Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera informationen om utbrottet vid större förändringar av läget.

2 februari 2016

Ytterligare länder i regionen har rapporterat inhemska fall av zikavirusinfektion, Costa Rica och Jamaica.

1 februari 2016

Ytterligare länder i regionen har rapporterat inhemska fall av zikavirusinfektion, Nicaragua och Curaçao.

WHO har deklarerat att det pågående utbrottet av zikavirus utgör ett internationellt hot mot folkhälsan (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC). Man befarar att zikaviruset kommer fortsätta att spridas omfattande och fort i de drabbade länderna och det finns en stark misstanke om ett samband mellan infektion med zikavirus under graviditet och mikrocefali samt andra neurologiska komplikationer baserat på de kluster av rapporterade fall framförallt i Brasilien och Franska Polynesien. Se även: WHO klassar utbrottet av zikavirus i Latinamerika som globalt hot mot folkhälsan.

27 januari 2016

Ytterligare länder i regionen har rapporterat inhemska fall av zikavirusinfektion, Dominikanska republiken och Amerikanska Jungfruöarna.

25 januari 2016

Ytterligare ett land i regionen har rapporterat ett inhemskt fall av zikavirusinfektion, Guadeloupe.

21 januari 2016

Ytterligare ett land i regionen har rapporterat ett inhemskt fall av zikavirusinfektion, Bolivia.

19 januari 2016

Ytterligare länder i regionen har rapporterat inhemska fall av zikavirusinfektion, Barbados, Ecuador, Guyana, Haiti och Saint Martin.

11 januari 2016

Ytterligare länder i Sydamerika har rapporterat inhemska fall av zikavirusinfektion, Franska Guyana, Martinique och Puerto Rico.

22 december 2015

Ytterligare ett land i Sydamerika har rapporterat inhemska fall av zikavirusinfektion, Honduras.

Inga inhemska fall av zikavirusinfektion har rapporterats i EU under 2015.

Man utreder fortfarande om det finns en koppling mellan zikavirusinfektion och de neurologiska komplikationer hos nyfödda som rapporterats från Brasilien. Med anledning av detta rekommenderar den europeiska smittskyddsmyndigheten bland annat att gravida resenärer till drabbade områden använder sig av preventiva åtgärder för att försöka minimera myggbett.

8 december 2015

Fyra länder i Sydamerika har rapporterat inhemska humanfall av zikavirusinfektion: Mexiko, Paraguay, Venezuela och Panama. Smittspridningen är således nu konstaterad i tio länder i Sydamerika. Med anledning av det ökade antalet inrapporterade fall av mikrocefali och den neurologiska sjukdomen Guillain-Barrés syndrom, som rapporterats från delar av Brasilien, publicerade PAHO/WHO en epidemiologisk uppdatering den 1 december. Det finns i dagsläget inget säkert fastställt orsakssamband och man utreder fortfarande om det föreligger en eventuell koppling mellan infektion och dessa komplikationer. Tillsvidare rekommenderar man bland annat en förhöjd vaksamhet inom hälso- och sjukvården och en utökad övervakning av neurologiska syndrom i regionen.

Mer information

Tidigare publicerat om ämnet

  • WHO klassar zikautbrottet i Latinamerika som internationellt hälsohot (1 februari 2016)
  • WHO: Zikautbrottet kräver ökade insatser (9 mars 2016)
  • Första bekräftade fallen av zikavirus på Kap Verde (13 november 2015)
  • Zikavirus hos människor i Sydamerika (27 maj 2015)