Finns det biverkningar?

Liksom alla läkemedel kan vaccinet ge biverkningar. De flesta barn kommer inte att få några symtom alls. Några barn får övergående lös avföring och eventuellt magont. En mycket sällsynt men allvarlig biverkan är stopp i tarmen, så kallad tarminvagination. Risken uppskattas till 1–6 extra fall bland 100 000 vaccinerade barn utöver de fallen av tarminvagination
som redan förekommer utan vaccination.