Uppföljning av orsaker till lägre vaccinationstäckning

I Sverige väljer de allra flesta att vaccinera sig enligt de nationella vaccinationsprogrammen och har därför ett gott skydd mot tio smittsamma sjukdomar. Under de senaste åren har begränsade utbrott dock skett kring importfall av mässling och röda hund. Utbrotten talar för att det finns områden där vaccinationstäckningen lokalt är lägre och där vaccinationsprogrammet inte når alla grupper.

WHO-Europa har tagit fram en tvärvetenskaplig metod, Tailoring Immunization Programmes (TIP), som kan användas för att identifiera faktorer som främjar eller hindrar vaccination. Folkhälsomyndigheten genomförde under 2013 en pilotstudie utifrån TIP-metoden i samarbete med WHO-Europa, den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, Karolinska Institutet samt Smittskyddsenheten och Barnhälsovården i Stockholms läns landsting.

Läs mer om projektet, resultat och insatser
Reasons for low vaccination coverage, in English

ECIIS – European Conference on Immunisation Information Systems

En konferens hölls i Stockholm i december 2010 för att diskutera utveckling och användning av vaccinationsregister.

Ur programmet:

  • Utveckling av informationssystem för vaccinationer i Europa och i USA
  • Användning register – i vården och för uppföljning av vaccinationsprogram
  • E-hälsa och vaccinationsregister
  • Europeiskt samarbete för utveckling av vaccinationsregister

Medverkande: Experter inom folkhälsa, epidemiologi, juridik och informatik från Europa och USA.

Konferensen arrangerades av Folkhälsomyndigheten (då Smittskyddsinstitutet) och Svenska Läkaresällskapet med stöd från Europeiska kommissionen. Mötet hölls i samarbete med ECDC, den Europeiska smittskyddsmyndigheten.

VAESCO – Vaccine Adverse Event, Surveillance and Communication

VAESCO är ett nätverk av vaccinsäkerhetsexperter som tillsammans jobbar för att förbättra övervakningen av vaccinsäkerhet i Europa. Det övergripande målet har varit att utveckla riktlinjer för bedömning av vaccinsäkerhet efter licensiering.

VAESCO I genomfördes under 2008 och finansierades av ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). Projektet koordinerades av Folkhälsoinstitutet (KTL) i Finland och Folkhälsomyndigheten ledde en arbetsgrupp med uppdrag att utveckla riktlinjer för kommunikation av vaccinsäkerhet. Arbetsgruppskoordinator var Dr. Harald Heijbel. I arbetsgruppen ingick experter från sex europeiska länder.

Samarbetet fortsatte i VAESCO II som avslutades 2012.

VACSATC – Vaccine Safety: Attitudes, Training and Communication

VACSATC var ett treårigt europeiskt samarbetsprojekt som avslutades hösten 2009. Smittskyddsinstitutet koordinerade projektet som hade 14 deltagande länder. Projektledare var Dr. Harald Heijbel.

Syfte

Projektet syftade till att förbättra vaccinationsprogrammen genom:

  • Ÿ kopplade databaser
  • Ÿ kunskap om attityder till vaccinationer
  • Ÿ utbildning av hälsopersonal
  • Ÿ webbsidor som lever upp till krav satta av Världshälsoorganisationen (WHO)

Resultat

En enkät skickades ut till föräldrar i Sverige och flera andra länder för att ta reda på deras inställning till vaccinationer. Gemensamma resultat från deltagande länder redovisades 2010, se nedan publikation. Material för användning i utbildning av hälsopersonal har utvecklats av universitet i Antwerpen, Belgien. En undersökning av utbildningar för läkare och sjuksköterskor gjordes i europeiska länder och ligger till grund för utbildningsmaterialet.

WHO har startat ett nätverk som utvärderar webbsidor för att motverka att felaktig information sprids om vaccinationer. De godkända sidorna ska leva upp till krav på trovärdighet, innehåll, tillgänglighet och design. Folkhälsomyndighetens webbplats är en av dem som har utvärderats och godkänts.

Resultat

Tracking parental attitudes on vaccination across European countries: The Vaccine Safety, Attitudes, Training and Communication Project (VACSATC)
Vaccine. 2010 Aug 9;28(35):5731-7

Utbildningsmaterial Universitetet i Antwerpen