Direktiv för Folkhälsomyndighetens referensgrupp för nationella vaccinationsprogram

Lyssna

Referensgruppen för nationella vaccinationsprogram är ett rådgivande samverkansorgan till Folkhälsomyndigheten.

Uppdrag

Referensgruppen för nationella vaccinationsprogram är ett rådgivande samverkansorgan till Folkhälsomyndigheten. Gruppens uppgifter är att:

 • stödja Folkhälsomyndigheten i arbetet att identifiera behov av förändringar av nationella vaccinationsprogram, t.ex. avseende introduktion av nya sjukdomar, antal doser, dosintervall, ålders- och riskgrupper
 • stödja Folkhälsomyndigheten inför beslut om vilka förslag till ändringar av nationella vaccinationsprogram som bör utredas
 • lämna synpunkter på underlag och förslag som arbetsgrupper tar fram, så att relevanta aspekter blir adekvat belysta
 • främja förankringen av myndighetens arbete vad gäller nationella vaccinationsprogram.

Avgränsningar

Referensgruppen har ingen beslutande roll. Generaldirektören för Folkhälsomyndigheten fattar beslut gällande förändringar av föreskrifter och remissförfarande samt innehåll och publicering av underlag respektive om underlag gällande införande av ett vaccinationsprogram mot en ny sjukdom ska skickas till regeringen.

Vägledande principer

Viktiga principer för att upprätthålla förtroendet för nationella vaccinationsprogram är transparens, oberoende och opartiskhet.

Nominering och sammansättning

Referensgruppen ska bestå av representanter från hälso- och sjukvården och myndigheter och spegla den bredd och de olika funktioner som berörs av vaccinationsprogram i landet. Gruppen ska vara ett forum för professionernas synpunkter. (Synpunkter från verksamhetsansvariga inhämtas i samband med respektive utredning och då förslag på ändringar av vaccinationsprogram skickas ut på remiss.)

Följande myndigheter, specialistföreningar, organisationer och verksamhetsområden ska tillfrågas om att nominera en ledamot och en ersättare vardera:

 • Barnhälsovårdsenheterna
 • Distriktssköterskeföreningen
 • Föreningen för klinisk mikrobiologi
 • Läkemedelsverket
 • Riksföreningen för skolsköterskor
 • Skolläkarföreningen
 • Smittskyddsläkarföreningen
 • Socialstyrelsen
 • Svensk förening för allmänmedicin
 • Svensk förening för obstetrik och gynekologi
 • Svenska barnläkarföreningen
 • Svenska barnmorskeförbundet
 • Svenska infektionsläkarföreningen
 • Sveriges kommuner och regioner
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Jävsdeklarationer och beslut om ledamöter

Alla tilltänkta ledamöter och ersättare i referensgruppen ska lämna en jävsdeklaration till Folkhälsomyndigheten i samband med nomineringen. Myndighetens blankett ska användas. Engagemang som är pågående eller som varit aktuella under de senaste fem åren ska redovisas. Blanketterna arkiveras på myndigheten och utgör allmänna handlingar. Under mandatperioden ska ändrade jävsförhållanden snarast meddelas till referensgruppens ordförande genom en uppdaterad blankett.

Innehållet i jävsdeklarationerna bedöms av referensgruppens sekreterare och chefen för enheten för vaccinationsprogram. Vid behov diskuteras deklarerade engagemang med myndighetens jurister. Alla bedömningar dokumenteras i anslutning till jävsdeklarationerna.

Jävsdeklarationerna lämnas sedan till chefen för avdelningen för folkhälsoanalys och datautveckling för granskning. Om inga hinder föreligger för medverkan fattar avdelningschefen beslut om att utse personen till ledamot i referensgruppen.

Ledamöter utses för den treårsperiod som är aktuell vid utnämnandet. Enskilda ledamöter kan ingå i gruppen över flera mandatperioder. Förfrågan om nominering ska ske i god tid före förra mandatperiodens slut.

Möten och agenda

Gruppen ska sammanträda minst två gånger per år. Vid behov kan extra sammanträden hållas fysiskt eller via telefonkonferens. En möteskallelse ska skickas ut senast två veckor före mötet och alla underlag minst en vecka före mötet.

Förslag till agendan kan lämnas av alla ledamöter i referensgruppen. En punkt om jäv ska alltid finnas på agendan.

Enhetschefen för Folkhälsomyndighetens enhet för vaccinationsprogram är sammankallande och ordförande vid referensgruppens möten. Folkhälsomyndigheten adjungerar utredare och sakkunniga från myndigheten utifrån behov och relevans till referensgruppens möten. Vid behov kan externa experter med särkompetens inom ett aktuellt vaccinområde inbjudas till ett möte.

Minnesanteckningar från referensgruppens möten publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Ersättning

Ledamöterna får inte någon ersättning för sin medverkan i referensgruppen, utan arbetet sker inom ramen för deras ordinarie tjänster. Resekostnader med anledning av referensgruppsmöten ersätts dock enligt Folkhälsomyndighetens policy.

Information till allmänheten om referensgruppen

Gruppens sammansättning, uppgifter, datum för möten och mötesanteckningar publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Administrativt stöd

Folkhälsomyndighetens enhet för vaccinationsprogram sköter den administrativa handläggningen av referensgruppen.