Närvarande

 • Barnhälsovårdsenheterna: Leif Ekholm
 • Svenska barnläkarföreningen (BLF): Ann-Sofie Cavefors
 • Infektionsläkarföreningen (SILF): Rose-Marie Carlsson, Helena Hervius-Askling
 • Svensk förening för allmänmedicin (SFAM): Margareta Ehnebom
 • Barnmorskeförbundet: Anna Palmstierna
 • Skolläkarföreningen: Mats Swensson
 • Sveriges kommuner och regioner (SKR): Mikael Svensson
 • Smittskyddsläkarföreningen: Per Hagstam
 • Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG): Karin Pettersson
 • Socialstyrelsen (SoS): Carl-Erik Flodmark
 • Läkemedelsverket: Charlotta Bergquist, Jessica Mwinyi
 • Riksföreningen för skolsköterskor: Christina Stenhammar
 • Föreningen för klinisk mikrobiologi (FKM): Kristian Riesbeck
 • Folkhälsomyndigheten (Fohm): Sören Andersson, Tiia Lepp, Bernice Aronsson, Hélène Englund, Johanna Rubin, Lina Schollin Ask, Katarina Widgren

Inledning

Sören Andersson är sedan 1 januari 2021 ordinarie chef för enheten för vaccinationsprogram. Enheten har bytt avdelning på myndigheten och tillhör sedan 1 februari 2021 avdelningen Folkhälsoanalys och datautveckling.

Den ordinarie ledamoten för SKR, Agneta Andersson, går i pension. Nuvarande ersättaren Mikael Svensson tar över som ordinarie ledamot tillsvidare. Ersättaren för Socialstyrelsen Ulf Törnebladh har också gått i pension; Socialstyrelsen har nominerat Per-Henrik Zingmark som ersättare.

Folkhälsomyndigheten påminner om att skicka in en ny jävsdeklaration om uppdrag eller engagemang ändrar sig under mandatperioden.

Folkhälsomyndighetens pågående arbete avseende nationella vaccinationsprogram m.m.

TBE-rekommendationer

På grund av pandemin har Folkhälsomyndighetens arbete med nationella rekommendationer för TBE-vaccination pausats tillsvidare.

Referensgruppen undrade hur länge utredningar kan pausas. Fohm tar med sig frågan. När det gäller utredningarna om TBE-rekommendationer och anmälningsplikt för rotavirusinfektion (nedan) har de redan varit på gång i flera år och det är inte heller kritiskt att de skjuts upp.

Anmälningsplikt för rotavirusinfektion

I oktober 2019 skickade Folkhälsomyndigheten en hemställan till regeringen om att göra rotavirusinfektion till en anmälningspliktig sjukdom. Detta då en uppföljning av laboratoriebekräftade fall av rotavirusinfektioner bedömdes ge förbättrade möjligheter att följa upp det nationella vaccinationsprogrammet och möjliggöra en löpande övervakning av sjukdomsförekomsten. Anmälningsplikten skulle enligt förslaget begränsas till läkare som utför diagnostik på mikrobiologiskt laboratorium och de som ansvarar för sådana laboratorier. Behandlande läkare skulle alltså undantas från anmälningsplikten.

På grund av pandemin var det inte möjligt att införa en anmälningsplikt under 2020. Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att det inte heller kommer att vara aktuellt under 2021, men kommer att återuppta frågan när förutsättningarna medger det.

BLF påpekade att det är mycket få fall som provtas och undrade om värdet av en anmälningsplikt. Fohm svarade att de är medvetna om det, men bedömer att de fall som ändå skulle anmälas skulle kunna vara värdefulla för övervakning och uppföljning. BLF undrade vidare om Fohm hade någon uppskattning av hur stort mörkertalet skulle kunna vara. Denna skattning ingår i en förstudie, som också pausats på grund av pandemin.

Utredning om vaccinationsprogram mot vattkoppor och bältros

Folkhälsomyndigheten färdigställde underlagen inom utredningen under 2020 och de föredrogs för generaldirektören och Folkhälsomyndighetens ledningsgrupp i december 2020. Då föreslogs att utredningen skulle pausas fram till hösten 2021 på grund av den höga arbetsbelastningen relaterad till pandemin, men att myndigheten under tiden skulle undersöka möjligheterna att inrätta en egen etikkommitté med särskild kunskap kring etiska frågeställningar inom folkhälsa. Folkhälsomyndigheten avvaktar med publicering av underlagen till dess att utredningen är helt avslutad. Underlagen kan då komma att behöva uppdateras.

Statens medicinsk-etiska råd (SMER) utlåtande är ännu inte publicerat. De har uttryckt sig villiga att diskutera vaccinationsfrågor i stort vid ett annat tillfälle.

Shingrix är (per den 1 mars 2021) fortfarande inte tillgängligt för receptförskrivning enligt FASS, men kan köpas in av och finnas på vaccinationsmottagningar.

En diskussion följde kring SMER:s etiska resonemang bl.a. om uppfattad lindrig sjukdomsbörda, nytta för individen respektive samhället, och vaccinationsprogram som investeringar. Det konstaterades att liknande etiska resonemang inte förts fram då SMER bedömt andra förslag till nationella vaccinationsprogram (mot rotavirusinfektion respektive HPV-vaccination för pojkar). De särskilda vaccinationsprogrammen som föreslogs 2016 innehöll en etisk bedömning gjord av Socialstyrelsens etiska råd. Svårigheterna med etiska bedömningar av preventiva insatser för folkhälsan lyftes också.

SILF påpekade att det är ett etiskt problem i sig att pandemin förlamar många viktiga utredningar och frågor.

SKR informerade om att vaccinet Shingrix omfattas av nationell samverkan inom NT-rådet (rådet för nya terapier) och att en hälsoekonomisk utvärdering beställts från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Fohm uppmanades att undersöka möjligheterna att samverka med TLV kring den hälsoekonomiska bedömningen.

Shingrix – förebyggande mot Herpes zoster och
postherpetisk neuralgi

Vaccinationer mot covid-19 och vaccinationsprogram under pandemin

Läget vad gäller vaccinationer mot covid-19 förändras ständigt. Senaste nytt återfinns på Folkhälsomyndighetens webbplats: Covid-19. Vaccinationerna mot covid-19 genomförs enligt en upprättad prioriteringslista, och uppföljning av vaccinationstäckning, m.m. pågår.

Den mest aktuella frågan vid tiden för referensgruppsmötet var användningen av covid-19-vaccinet från Astra-Zeneca. Fohm har också nyligen justerat de rekommenderade dosintervallen, så att fler i fas 2 ska kunna få en första dos, innan dos 2 ges.

BLF meddelade att det finns ett stort önskemål från barnläkare om hur barn 16-17 år kan vaccineras. BLF har tagit fram ett förslag om vid vilka allvarliga bakomliggande sjukdomar man kan överväga vaccination av barn och skickat in det till Fohm. Fohm tar frågan vidare bl.a. för diskussion med regionerna. Socialstyrelsen föreslog att även inkludera svår fetma hos barn som riskfaktor. Svårigheten med att lista riskgrupper i vissa fall, som här för barn, men inte i andra fall diskuterades. Det finns också många frågor kring vaccination av barn med Downs syndrom och personal som arbetar nära dessa.

SILF upprepade sin rekommendation om att endast ge en dos till de som haft covid-19 tidigare, t.ex. inom det senaste halvåret. Fohm bedömer att detta skulle kunna vara aktuellt för personer i fas 4. Nu, i fas 2, är det inte så många individer som berörs och inte avgörande för tillgången på vaccin. Till de allra äldsta och sköraste kan fortfarande två doser vara nödvändiga. Det påpekades att regionerna måste ges möjlighet att förbereda sig för ändrade rekommendationer. Fohm är väl medvetna om detta.

Enligt en undersökning från Fohm har barnvaccinationsprogrammet trots perioder av brist på personal och utrustning samt avbokningar fungerat väl fram till sommaren 2020. Vaccinationer har nästan kunnat genomföras som förut, även om det varit sämre möjligheter att genomföra hela barnhälsovårdsprogrammet. Föräldragrupper har nästan inte kunnat äga rum. Resultaten har publicerats i en rapport på Folkhälsomyndighetens webbplats och är insända till en vetenskaplig tidskrift.

Barnvaccinationsprogrammets hållbarhet under den tidiga covid-19-pandemin i Sverige

Referensgruppen informerade om att elevhälsan kommer att göra en liknande undersökning, och att man i Västmanland börjat med digitala föräldragrupper.

BLF undrade om vaccinationstäckningen fortfarande var hög och stabil. Fohm informerade om att andelen vaccinerade mot rotavirusinfektion ligger på jämn nivå, med en nationell 1-dostäckning om cirka 90 procent, och att denna varit stabil över hela året 2020. BLF bedömde att den största risken var att avvakta med hälsobesök och vaccination av 5-åringar. Fohm tog med sig frågan till nästa möte med BHV-nätverket.

Prioritering

Vid referensgruppens tidigare möten, 2018 respektive 2019, bedömdes följande utredningar ha högst prioritet:

 • Allmän vaccination av barn mot vattkoppor och särskild vaccination av äldre mot bältros
  - Utredningen påbörjad, men pausad, se ovan.
 • Ändrad tidpunkt för HPV-vaccination
  - Tidpunkten ändrad hösten 2020 genom HSLF-FS 2020:25.
 • Särskild vaccination av personer boende i eller som vistas mycket i områden med hög förekomst av fästingburen encefalit (TBE)
  - Folkhälsomyndigheten har börjat ta fram nationella rekommendationer för TBE-vaccination, även om arbetet pausats. Inom ramen för detta arbete kommer bl.a. målgrupper definieras som sedan kan utgöra en bas för en utredning om nationellt vaccinationsprogram och tillhörande hälsoekonomisk analys.
 • Vaccination av vuxna mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)
  - Utredning ej påbörjad.
 • Rekommendationer för vaccination av prematurt födda barn mot rotavirus
  - Rekommendationer har tagits fram och publicerats på Folkhälsomyndighetens webbplats.
  Vaccination mot rotavirus till sjukhusvårdade barn på neonatalavdelning
 • Särskild vaccination av gravida kvinnor mot kikhosta, med fokus på implementering och utveckling av en maternell plattform
  - Arbete påbörjat, se nedan.

Ytterligare nya vaccinationsprogram och ändringar av befintliga program har föreslagits (utan inbördes rangordning):

 • Ändrad tidpunkt för andra dosen MPR-vaccin (till en årskurs, eller BVC)
 • Ändrad tidpunkt för femte dosen dTp (till en årskurs)
 • Tidigareläggning av femte dosen dTp (t.ex. till 10 års ålder) för att minska spridningen av kikhosta
 • Ändrat schema för vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och HiB inom befintligt program för barn
 • Allmän vaccination av barn mot hepatit B, influensa respektive tuberkulos.
 • Särskild vaccination av barn med ökad risk mot hepatit A
 • Allmän vaccination av vuxna mot difteri, stelkramp och kikhosta (booster-doser)
 • Allmän vaccination av icke-immuna kvinnor i fertil ålder mot röda hund
 • Särskild vaccination av män som har sex med män mot HPV
 • Allmänt eller särskilt vaccinationsprogram mot meningokocker

Referensgruppen lämnade inte några förslag på nya eller ändrade vaccinationsprogram, och bedömde inte heller att den nuvarande prioriteringen (utan inbördes rangordning) behövde ändras mot bakgrund av pandemin.

SILF upprepade önskemålet om allmän vaccination mot hepatit B, alternativt ett särskilt vaccinationsprogram, samt maternell vaccination mot kikhosta. Pandemin kan bidra till en ökad medvetenhet om luftburen smitta. Om sjukdomar inte förebyggs behövs en annan vårdstruktur.

Beslut och punkter lyfta vid föregående möte

Inlämnade underlag om nationella vaccinationsprogram

Regeringen har ännu inte gått vidare med någon av de utredningar som Folkhälsomyndigheten lämnade in 2016. Utredningarna avser vaccinationsprogram för riskgrupper mot hepatit B, influensa, tuberkulos och pneumokocker.

Pneumokockunderlaget uppdaterades med nya data under slutet av 2019, men det nya underlaget har ännu inte lämnats in till Socialdepartementet.

I samband med budgetprocessen 2020/2021 lämnade flera partier motioner om att införa kostnadsfri vaccination mot pneumokocker för äldre.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (regeringen.se)

Tillagt efter mötet: I regleringsbrevet för Folkhälsomyndigheten (ändringsbeslut 2021-04-22) fick myndigheten i uppgift att uppdatera den hälsoekonomiska analysen och svara på om personer som är 75 år och äldre bör omfattas av ett nationellt särskilt vaccinationsprogram för pneumokockvaccination. Uppdraget redovisades i början av april 2021.

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten

Utbildnings- och kompetenskrav för vaccination

Infektionsläkarföreningen har inrättat en nationell programgrupp för vaccinationer. Se även nyhet från TT: Nya nationella råd om vaccinationer tas fram.

Fohm har inte kunnat prioritera frågan om utbildnings- och kompetenskrav, mot bakgrund av pandemin.

SFAM poängterade att detta är en viktig fråga.

Vaccination av prematurt födda barn mot rotavirus

Fohm genomförde under 2020 en litteraturgenomgång, diskuterade frågan med en nationell arbetsgrupp (utsedd av NPO), och utarbetade rekommendationer som nu är publicerade på Fohm:s webbplats. Fohm rekommenderar att vaccin mot rotavirus ges till inneliggande barn på neonatalavdelning. Även barn med kirurgiska åkommor under spädbarnsperioden, åldersaktuella för vaccinationen tas upp i rekommendationen. Aktuella målgrupper är informerade och uppfattningen är att rekommendationerna har tagits emot väl. Fohm planerar att följa upp rekommendationerna preliminärt i slutet av 2021 eller början av 2022 och då även följa upp hur rekommendationen om en extra dos hexavalent vaccin implementerats.

Vaccination mot rotavirus till sjukhusvårdade barn på neonatalavdelning

Vaccination av barn till mödrar som behandlas med immunosuppressiva läkemedel under graviditet

Folkhälsomyndigheten tittar vidare på detta, bl.a. i samarbete med representanter för BHV.

Stärkt samarbete med mödrahälsovården rörande vaccinationsprogram

Folkhälsomyndigheten har bl.a. planer på en enkät till de centrala MHV-enheterna och djupintervjuer av personal inom mödrahälsovården.

HPV-vaccination av kvinnor

Vid föregående möte sades att Barnmorskeförbundet skulle undersöka möjligheten för de sköterskor som utför cervixcancerscreening att även förskriva HPV-vaccination, och Socialstyrelsen skulle se över behörigheter och kunskapskrav. Sjuksköterskors ordinationsrätt är i många fall kopplade till rekommendationer för vaccination från Fohm, men några rekommendationer för vaccination mot HPV för kvinnor har hittills inte diskuterats.

Barnmorskeförbundet lyfte målet om att utrota cervixcancer och önskemålet om att kunna vaccinera kvinnor i samband med den första screeningprovtagningen, som erbjuds vid 23 års ålder. En preliminär bedömning är att barnmorskor skulle behöva 20 högskolepoäng extra sjukdomslära och farmakologi. Socialstyrelsens representant kände inte till något pågående arbete, men skulle aktualisera frågan och undersöka möjligheten att lägga in något i legitimationskraven.

SmF påpekade att det fyrvalenta HPV-vaccinet med fördel skulle kunna användas till dessa unga kvinnor eftersom det ingår i högkostnadsskyddet upp till 26 års ålder. Tyvärr tillhandahålls vaccinet inte längre, och det är inte självklart att regionerna kan avropa HPV-vaccin genom upphandlingen för barnvaccinationsprogrammet.

HPV-vaccination i skolan

Den 1 augusti 2020 implementerades det nya vaccinationsprogrammet mot HPV, med vaccination av pojkar och vaccination av såväl flickor som pojkar företrädesvis i årskurs 5. I slutet av 2020 var 83 % av flickorna och 78 % av pojkarna födda 2009 vaccinerade med HPV. Detta visar att de flesta skolor som tidigare vaccinerat i årskurs 6 har flyttat vaccinationen till årskurs 5.

Frågeformulär inför BCG-vaccination

Vid förra mötet efterfrågades ett enhetligt frågeformulär för föräldrar inför BCG-vaccination samt stöd från Folkhälsomyndigheten. I rekommendationerna för preventiva insatser mot tuberkulos finns ett exempel på frågeformulär inför BCG-vaccination, och Rikshandboken för barnhälsovård hänvisar också till detta.

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination

NAG BHV Vaccinationsgrupp har sedan dess utvecklat en checklista inför BCG- och rotavirusvaccination.

Tillagt efter mötet: Checklistan och en manual finns nu publicerad i Rikshandboken.

Information från respektive organisation om aktuella frågor

Barnhälsovårdsenheterna

Relevanta frågor har diskuterats. Barnhälsovårdens företrädare vet att pandemin försvårar arbetet på BVC, men bedömer att vaccinationerna prioriteras högt.

Barnmorskeförbundet

Lyfte sin fråga tidigare.

Föreningen för klinisk mikrobiologi

Noterar att det inte finns många pneumokockisolat att analysera, då det tas färre prover och blir bättre hygien. Har inget att tillägga ur vaccinationsperspektiv.

Infektionsläkarföreningen

Inget mer att tillföra från styrelsen, tillfrågade kollegor eller SILF:s vaccingrupp.

Läkemedelsverket

Har stort fokus på vaccin mot covid-19, men annat arbete pågår också parallellt.

Riksföreningen för skolsköterskor

-

Skolläkarföreningen

Har inte gjort någon undersökning kring hur vaccinationer har kunnat fullföljas inom elevhälsan i stort, men indikationer från olika skolor är att vaccinationer prioriteras. Det finns ett lagstadgat antal hälsobesök som ska genomföras, men många skolor har haft fler. Dessa kan nu ha skalats ner för att prioritera vaccinationer.

Smittskyddsläkarföreningen

SmF lyfte behovet av en behandling av inlämnade förslag till särskilda vaccinationsprogram, och då särskilt bedömningen av hepatit B-vaccination. Det är många barn som faller mellan stolarna, framförallt nyanlända barn i skolåldern från högendemiska länder. SILF instämde i behovet.

Socialstyrelsen

Påminner om utredningen om bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås. Inom denna utredning har man beräknat att elevhälsan behöver förstärkas med över 800 miljoner kronor och har föreslagit en lägsta bemanning för elevhälsan.

Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås (regeringen.se)

En utredning om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga pågår också, och ett delbetänkande ska lämnas senast den 1 maj 2021. Fohm hade nyligen ett möte med utredningen, och lyfte då bland annat vikten av att ha vaccinationer i skolan, där barn finns.

En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (regeringen.se)

Svensk förening för allmänmedicin

SFAM:s representant lyfte önskemålet om ett nationellt vaccinationsregister som omfattar samtliga vaccinationer, från vaggan till graven, och som är transparent för privatpersoner liksom för hälso- och sjukvårdspersonal. En sådan frågeställning ingick i regeringsuppdraget om digitala vaccinationskort, men har ännu inte konkretiserats. Covid-19-pandemin har aktualiserat behovet av digitala vaccinationskort och Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har fått ett regeringsuppdrag på temat.

Uppdrag att genomföra en förstudie om tillgång till information om vaccinationer (regeringen.se)

Uppdrag att vara projektledare för utvecklingen av en digital infrastruktur för vaccinationsintyg (regeringen.se)

Svensk förening för obstetrik och gynekologi

Föreningen har fått många frågor från barnmorskemottagningar och gravida, efter nyheten från Socialstyrelsen om att gravida kvinnor som får en covid-19-infektion har en ökad risk för att föda för tidigt. Föreningen samverkar med Läkemedelsverket och Fohm i frågor relaterade till gravida och covid-19.

Covid-19 ökar risken att föda för tidigt (Socialstyrelsen)

Föreningen har också fått många frågor om vaccination mot covid-19 och amning. Det finns dock ett tydligt underlag att vacciner kan ges.

Svenska barnläkarföreningen

I bl.a. Skåne ser man stora utmaningar för verksamheter att få ihop tillräckligt många barn omkring 6 veckors ålder för samordnad vaccination mot tuberkulos. De upplever att det fanns en större flexibilitet när vaccinationen erbjöds vid 6 månaders ålder. Detta relaterar till de rekommendationer för vaccination som nyligen ändrats. BCG-vaccinet innehåller 10-20 doser per ampull och BVC vill inte gärna kassera vaccin.

Barnhälsovårdens representant informerade om att man i Örebro samordnar vaccination av barn mellan 4 och 8 veckors ålder, 1 gång per månad.

BLF följer upp hur många regioner som ändrat vaccinationsåldern.

Sveriges kommuner och regioner

SKR informerade om att regionerna går samman i en upphandling av några riskgruppsvacciner och några resevacciner, genom SKL Kommentus. En nyhet är att man i anbudsförfrågan för vissa vacciner vill ha ett säkerhetslager på en viss andel av den årliga förbrukningen för att minska risken för restnoteringar. Det levande försvagade bältrosvaccinet finns inte längre med i upphandlingen på grund av TLV:s bedömning, och inte heller vanliga influensavaccin, men däremot högdosvaccin mot influensa (i en volym som motsvarar behovet på landets äldreboenden). Det finns en plan för att upphandla vanliga influensavaccin inför säsongen 2022/2023.

Vacciner 2020 (Adda)