A

acellulärt vaccin cellfritt vaccin, det vill säga vaccin som inte innehåller hela bakterier utan endast renframställda delar av dessa

adjuvans ämne som stimulerar immunsystemet så att immunsvaret och därmed skyddet blir bättre

AEFI adverse event following immunization, ogynnsam händelse efter vaccination (= misstänkt vaccinbiverkning)

allmänna reaktioner reaktion som drabbar hela kroppen, till exempel feber, gnällighet, aptitlöshet eller sömnstörning

anafylaktisk reaktion snabbt insättande allvarlig allergisk reaktion

anamnes individens sjukhistoria och läkemedelsbehandling

antigen den del av ett smittämne som utlöser ett immunsvar

antigen drift när ett smittämnes antigen förändras i mindre grad, tidigare bildat immunsvar kan till viss del fortfarande känna igen smittämnet (används enbart för influensa A)

antigent skifte när ett smittämnes antigen har förändrats så mycket att tidigare
bildat immunsvar inte längre kan känna igen smittämnet (används enbart för influensa A)

antikroppar äggviteämnen som har förmåga att binda till (och ibland oskadliggöra) angripande smittämnen

B

BCG Bacille Calmette Guérin, den bakteriestam som ingår i vaccin mot tuberkulos

BHV barnhälsovård

biverkning oönskad reaktion som orsakas av innehållet i ett läkemedel

booster påfyllnadsdos

BVC barnavårdscentral

C

CDC Centers for Disease Control and Prevention. USA:s myndighet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

D

deltoid muskel i överarmen där vaccination ofta ges

DTP vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta

dTp vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta med reducerad antigenmängd

E

ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (Europeiska smittskyddsmyndigheten)

eliminera undanröja (från landet)

EMA The European Medicines Agency (Europeiska läkemedelsmyndigheten), tidigare EMEA

encefalit hjärninflammation

encefalopati sjuklig förändring i hjärnan

endemisk sjukdom som alltid förekommer i ett område, i ett helt land, i en folkgrupp eller i hela världen

epidemi sjukdom som snabbt sprider sig inom ett område eller i en folkgrupp

epidemiologi vetenskapen om sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp

evidens data som tyder på att ett visst förhållande gäller (av latin evidentia,
"tydlighet")

F

FASS Farmaceutiska specialiteter i Sverige, läkemedelskatalog från Läkemedels-industriföreningen, det finns en version för hälso- och sjukvården (FASS) och en för patienter (Patient-FASS)

Flockimmunitet när en så stor del av befolkningen är vaccinerad att spridningen av en sjukdom minskar eller upphör. Ovaccinerade (som nyfödda och de som har sjukdomar som gör att de inte kan vaccineras) får ett indirekt skydd eftersom de inte utsätts för smitta

G

GAVI Global Alliance for Vaccines and Immunization

grundskydd den skyddseffekt som de grundläggande vaccinationerna ger

Guillain-Barrés Syndrom (GBS) en ovanlig neurologisk sjukdom som karakteriseras av uppåtstigande slappa förlamningar i armar och ben. Funktionen återgår oftast till det normala, men det kan ta mycket lång tid (månader)

H

HBV hepatit B-virus

hepatit inflammation i levern

herpes zoster bältros

HHE hypoton hyporesponsiv episod, chockliknande tillstånd efter vaccination med blekt, slappt och svårkontaktat barn, tillståndet viker alltid spontant

Hib bakterien Haemophilus influenzae typ b

HPV humant papillomvirus

I

ikterus gulsot

immun undantagen från risken att insjukna, det vill säga skyddad mot sjukdom

immunförsvar kroppens eget inre försvarssystem, där bl.a. antikroppar, vita blodkroppar och andra ämnen/celler i blod/vävnadsvätska samverkar

immunförsvarsceller kroppsegna celler som samverkar i immunförsvaret, till exempel B-lymfocyter, T-lymfocyter, makrofager, dendritiska celler

immunglobulin koncentrat av antikroppar, framställs från blodplasma (det vill säga blodgivarblod som renats från blodceller)

immunisering när tillfört smittämne (eller delar av) medför ett skyddande immunsvar

immunogen ämne med förmåga att utlösa ett immunsvar

immunsvar utveckling av antikroppar och immunförsvarsceller

incidens antalet sjukdomsfall som inträffar i en viss befolkning under en viss definierad tidsperiod, anges till exempel som antalet insjuknade per 100 000 invånare och år

injicera/injektion ge spruta

inkubationstid tid från smittotillfälle till insjuknande

intradermalt i huden

intrakutant i hudens yttre lager

intramuskulärt i muskel

invasiv förmår ta sig igenom slemhinnornas immunförsvar in i blodbanan

IPV inaktiverat poliovaccin (ges i injektionsform)

K

kikning långvarig hostattack som avslutas med att barnet ljudligt drar efter andan, typiskt för kikhosta

klinisk prövning eller studie är en undersökning på friska eller sjuka människor för att studera effekten av ett läkemedel eller behandlingsmetod

kohort definierad grupp av individer som kan följas över tid i fråga om en viss egenskap (sjukdom, vaccination, beteende och liknande)

kombinationsvacciner betecknar kombination av vacciner mot olika sjukdomar till exempel DTP (difteri-stelkramp-kikhosta) och MPR (mässling-påssjuka-röda hund)

komponent ett flerkomponent vaccin innehåller flera olika antigener mot samma sjukdom. Används enbart för kikhostevaccin, där det finns 1, 2, 3, 4 och 5 komponentvacciner

komplikation följdsjukdom

konjugatvaccin vaccin där kolhydrat från bakteriens kapsel kopplats till ett protein, vilket gör att även barn under två år kan bilda antikroppar mot bakteriekapseln

kontraindikation omständighet som utgör skäl eller hinder mot att vaccinera

L

latent vilande, används om icke-aktiv form av tuberkulos

levercirrhos skrumplever

lokala reaktioner uppträder vid injektionsstället

M

makrolider en typ av antibiotika som bland annat har effekt mot kikhosta

meningit hjärnhinneinflammation

metaanalys studie av studier, vetenskaplig sammanlagd analys av flera studier med samma frågeställning och upplägg

misstänkt biverkning oönskad medicinsk händelse som tidsmässigt inträffar hos en patient eller försöksperson efter tillförsel av ett läkemedel, men utan säkerställt orsakssamband

MPR vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

N

neonatal tetanus stelkramp som drabbar spädbarn i nyföddhetsperioden

neonatolog barnläkare med nyföddhetsperiodens sjukdomar som specialområde

O

OPV oralt poliovaccin (ges som droppar i munnen)

P

pandemi epidemi omfattande hela världen

patogen som åstadkommer sjukdom, sjukdoms­alstrande

pediatrik vetenskapen om barnsjukdomar

pertussis kikhosta

placebo preparat av läkemedelstyp utan verksamma beståndsdelar

postexpositionsprofylax vaccin eller immunglobulin som ges tidigt efter misstänkt smittotillfälle, vanligtvis inom något eller några dygn

preexpositionsprofylax vaccin eller immunglobulin som ges till osmittad person för att vid senare smittotillfälle förebygga sjukdom

prevalens antalet sjuka i en viss sjukdom vid en bestämd tidpunkt i en definierad befolkning

profylax förebyggande åtgärd

prospektiv framåt i tiden förlöpande

R

REFVAC Smittskyddsmyndighetens tidigare referensgrupp för vaccinfrågor

resistent motståndskraftig

rubella röda hund

S

sepsis blodförgiftning, orsakas av bakterier i blodet

sexvalent vaccin kombinationsvaccin som innehåller sex vacciner

subenhetsvaccin vaccin som inte innehåller hela virus utan endast renframställda delar av dessa

subkutant under hudens yttre lager

Svevac ett nationellt vaccinationsregister som utvecklats av Folkhälsomyndigheten och som sedan juni 2014 ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

systematisk översikt vetenskaplig sammanställning och utvärdering enligt
definierade kriterier av all tillgänglig dokumentation, vilken söks i definierade databaser enligt definierade kriterier

T

TBE tick borne encephalitis, fästingburen encefalit

tetanus stelkramp

tiomersal (på engelska: thimerosal) kvicksilverförening som tidigare användes som konserveringsmedel i flera vacciner. Används fortfarande i låginkomstländer

toxin betyder egentligen "ett giftigt ämne". Används i vaccinsammanhang för en bakterieprodukt som bidrar till att bakterien kan ge sjukdomssymptom

trippelvaccin betyder egentligen tre vacciner i kombination, men uttrycket används vanligen endast för det kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta som användes 1953–1979. Numera används uttrycket ibland i dagspressen för kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund

V

vaccin förebyggande läkemedel som består av delar av det smittämne som orsakar en sjukdom, eller hela smittämnet men i avdödad eller försvagad form

vaccination när en dos av vaccin tillförs (vanligen genom injektion)

vaccinationsprogram en rekommenderad serie vaccinationer med bestämda
intervall/tidpunkter

vaccinatör den som utför vaccination

VACSATC (Vaccine Safety: Attitudes, Training and Communication) europeiskt samarbetsprojekt som koordinerades av Folkhälsomyndigheten

VAESCO (Vaccine Adverse Event Surveillance and Communication) europeiskt samarbetsprojekt som finansierades av ECDC

valens används för en sjukdom där det finns olika antigena varianter av samma mikroorganism. Det finns till exempel tre olika serotyper av poliovaccin. Detta vaccin, är därför 3-valent om det innehåller antigener för alla tre serotyper. Samma gäller pneumokockvaccin. De tre pneumokockvacciner som nu finns är 10-, 13- respektive 23-valenta

varicella vattkoppor

W

WHO World Health Organization, Världshälsoorganisationen

Z

zoonos infektion som kan smitta mellan djur och människor

zoster se herpes zoster