Den information som ska rapporteras är datum för vaccinationen, den vaccinerades personnummer, samordningsnummer eller reservkod, vilket vaccin som använts, satsnummer och den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen. Den vaccinerades folkbokföringsort hämtas direkt från folkbokföringsregistret.

Följande vaccinationer som ges inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ska rapporteras i det nationella vaccinationsregistret från och med den 1 januari 2013:

  • difteri
  • stelkramp
  • kikhosta
  • polio
  • Haemophilus influenzae typ b
  • pneumokocker
  • mässling
  • påssjuka
  • röda hund
  • humant papillomvirus