Vid infektion med rotavirus är de vanligaste symtomen diarré och kräkningar, ibland med uttorkning som följd. Sjukdomsförloppet varar normalt 4–6 dygn. Rotavirusinfektion är vanligast och allvarligast hos barn i åldern 6–24 månader.

Vaccin

Det finns två vacciner mot rotavirus, båda innehåller levande försvagade virusstammar. Vaccinet ges som lösning i munnen.

Vem rekommenderas vaccination?

Vaccinet kan ges till barn från sex veckors ålder för att skydda mot rotavirusinfektion. Rotavirusvaccin ingår inte i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn men några landsting och regioner erbjuder vaccinet till alla spädbarn.

Dosering

Vaccination omfattar 2 eller 3 doser (beroende på vaccin) med ett intervall på fyra veckor mellan doserna. Vaccinet ges till barn från sex veckors ålder. Första dosen ska ges före 12 veckors ålder. Den sista dosen ska helst ges före 16 respektive 22 veckors ålder, beroende på vilket vaccin används. Vaccinationerna måste vara avslutade vid 24 respektive 32 veckors ålder.

Vem ska inte vaccineras?

Vissa barn ska inte vaccineras mot rotavirus:

  • barn som hade en allvarlig reaktion mot en föregående dos
  • barn som har en svår allergi mot en vaccinkomponent
  • barn som tidigare har haft invagination
  • barn med nedsatt immunförsvar

Barn som är lindrigt sjuka, till exempel förkylda, kan vaccineras. Om barnet har feber och försämrat allmäntillstånd, diarré eller kräkningar är det bäst att vänta med vaccinering tills barnet tillfrisknat.

Skyddseffekt

Rotavirusvaccination är effektiv för att förebygga allvarlig diarré och kräkningar orsakade av rotavirus. Studier har visat att vaccinet skyddar mot ungefär 74 procent av alla fall av rotavirusinfektion och cirka 98 procent av de allvarliga fallen. Om vaccinerade barn får rotavirusinfektion blir det generellt en mildare form av sjukdomen. Vaccinet skyddar inte mot diarré och kräkningar orsakade av andra virus eller bakterier.

Biverkningar

Vanliga biverkningar är lätt feber, diarré eller kräkning. Mindre vanliga biverkningar är magsmärtor och hudutslag.

En mycket sällsynt biverkning är tarminvagination (när sista biten av tunntarmen trycks in i tjocktarmen och det blir stopp i tarmen). Tecken på tarminvagination kan vara intensiv magsmärta som kommer och går i intervaller, kräkningar, ingen avföring eller gaser. Barnet kan bli trött, blekt och medtaget. Vid dessa symtom ska man direkt uppsöka akutmottagning.

Läs mer

Fördjupad information om vaccination mot rotavirus

Frågor och svar om rotavirus

Läs mer på andra webbplatser

FASS
CDC Vaccine Information Statement. Rotavirus Vaccine. What you need to know
CDC:s information om rotavirusImmunise Australia Program: Rotavirus Immunisation – Information for Parents and Guardians