Vaccin mot rotavirus

Rotavirus förekommer globalt och kan ge upphov till en ibland allvarlig diarrésjukdom, framför allt bland barn. Praktiskt taget alla barn drabbas en eller flera gånger före fem års ålder.

Vid infektion med rotavirus är de vanligaste symtomen diarré och kräkningar, ibland med uttorkning som följd. Sjukdomsförloppet varar normalt 4–6 dygn. Rotavirusinfektion är vanligast och allvarligast hos barn i åldern 6–24 månader.

Vaccin

Det finns två vacciner mot rotavirus, båda innehåller levande försvagade virusstammar. Vaccinet ges som lösning i munnen.

Vem rekommenderas vaccination?

Vaccinet kan ges till barn från sex veckors ålder för att skydda mot rotavirusinfektion. Rotavirusvaccin införs i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn den 1 september 2019. I några regioner erbjuds vaccinet till alla spädbarn redan inom regionala program.

Dosering

Vaccination omfattar 2 eller 3 doser (beroende på vaccin) med ett intervall på fyra veckor mellan doserna. Vaccinet ges till barn från sex veckors ålder. Första dosen ska ges före 12 veckors ålder. Den sista dosen ska helst ges före 16 respektive 22 veckors ålder, beroende på vilket vaccin används.

Vem ska inte vaccineras?

Vissa barn ska inte vaccineras mot rotavirus:

  • barn som hade en allvarlig reaktion mot en föregående dos
  • barn som har en svår allergi mot en vaccinkomponent
  • barn som tidigare har haft invagination
  • barn med nedsatt immunförsvar

Barn som är lindrigt sjuka, till exempel förkylda, kan vaccineras. Om barnet har feber och försämrat allmäntillstånd, diarré eller kräkningar är det bäst att vänta med vaccinering tills barnet tillfrisknat.

Skyddseffekt

Rotavirusvaccination är effektiv för att förebygga allvarlig diarré och kräkningar orsakade av rotavirus. Studier har visat att vaccinet skyddar mot ungefär 74 procent av alla fall av rotavirusinfektion och cirka 98 procent av de allvarliga fallen. Om vaccinerade barn får rotavirusinfektion blir det generellt en mildare form av sjukdomen. Vaccinet skyddar inte mot diarré och kräkningar orsakade av andra virus eller bakterier.

Biverkningar

Vanliga biverkningar är lätt diarré eller kräkning. Mindre vanliga biverkningar är magsmärtor och hudutslag.

En mycket sällsynt biverkning är tarminvagination som innebär att tarmen hakar upp sig i sig själv och det blir stopp i tarmen. Tecken på tarminvagination kan vara intensiva magsmärtor och därmed skrikattacker som kommer och går i intervaller, blod och slem i avföringen, kräkningar och ett allmänpåverkat barn. Barnet kan bli trött, blekt och väldigt medtaget. Vid dessa symtom och misstanke om invagination ska man direkt uppsöka akutmottagning.

Läs mer

Fördjupad information om vaccination mot rotavirus

Frågor och svar om rotavirus

Läs mer på andra webbplatser

FASS

CDC Vaccine Information Statement. Rotavirus Vaccine. What you need to know
CDC:s information om rotavirus

Immunise Australia Program: Rotavirus Immunisation – Information for Parents and Guardians

Dela med e-post

Gå till toppen av sidan