Biocidförordningen syftar till att harmonisera den inre marknaden för biocidprodukter i EU samt att säkerställa en hög skyddsnivå för människor, djur och miljö.

För mer information om regler gällande biocidprodukter se Kemi.se.

Kemikalieinspektionen som står för godkännandet

Biocidprodukter måste vara godkända av en myndighet för att få släppas ut på marknaden. I Sverige är det Kemikalieinspektionen som står för godkännandet. I nuläget finns det dock fortfarande produkter som är undantagna från godkännandekravet, däribland desinfektionsmedel. När detta undantag kommer att hävas är idag inte klart.

Godkännandeprocessen innebär att en sammantagen bedömning av miljöaspekter, toxikologiska aspekter och dokumenterad antimikrobiell effekt för de biocidprodukter som släpps ut på marknaden skall göras. Tillämpningen av direktivet sker stegvis.