Fyra olika klassificeringar är möjliga:

  1. Läkemedel
  2. Medicinteknisk produkt
  3. Kosmetika
  4. Biocid

Läkemedel

Desinfektionsmedel som ska användas på patienter, till exempel inför en operation, med syftet att förebygga infektion klassificeras som läkemedel.

Medicinteknisk produkt

Desinfektionsmedel som är speciellt avsedda för desinfektion av medicintekniska produkter klassificeras som medicintekniska produkter (klass IIa eller IIb). Dessa medel ska enligt gällande lagstiftning ha dokumenterad antimikrobiell aktivitet, vilket kan visas genom godkända provningar i CEN-standarder som är harmoniserade till det medicintekniska direktivet. Godkända desinfektionsmedel kan CE-märkas.

Kosmetika

Verksamma ämnen som ingår i desinfektionsmedel kan också ingå i kosmetika, men då oftast i lägre koncentration. Säkerhetsaspekterna är viktigast i denna lagstiftning, antimikrobiell aktivitet utvärderas inte.

Biocider

En biocidprodukt definieras som ett kemiskt bekämpningsmedel som är avsett att förebygga eller motverka mikroorganismer som orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa. Desinfektionsmedel för händer och ytor som används inom hälso-och sjukvården är exempel på biocidprodukter. Ytdesinfektionsmedel avsedda för allmänt bruk och som även används till ytdesinfektion av medicintekniska produkter definieras också som en biocid och inte som en medicinteknisk produkt. Biocidprodukter regleras i Sverige enligt Miljöbalken och Biocidförordningen.