Vissa nya desinfektionsprodukter anges innehålla ämnen som har en långtidsverkande antimikrobiell effekt efter applikation på en yta. Verksamma ämnen i dessa medel kan vara positivt laddade molekyler som binder negativt laddade mikrober till ytorna.

Nackdelen med dessa långverkande ämnen är att de har otillräcklig effekt vid kontaminering av ytor med faeces, sårsekret, infekterad urin eller annat material med hög koncentration av mikroorganismer, att de aktiva ämnena neutraliseras av anjontensider som vanligen används till rengöring, och att effekten reduceras även av organiska ämnen.

Det saknas standardiserade metoder för att utvärdera långtidseffekten av dessa medel. Det är inte tillräckligt studerat om användningen bidrar till minskad smittspridning. Fler studier behövs innan man säkert kan säga att medel som innehåller långtidsverkande ämnen har någon fördel framför medel som saknar dessa.

Långtidsverkande substanser i medel för hygienisk handdesinfektion

Händerna återkontamineras ständigt med nya mikroorganismer under kliniskt arbete. Långtidseffekt av ett medel för hygienisk handdesinfektion är svår att dokumentera och data saknas i hög grad. Det finns ingen standardiserad metod. Studier som visar minskad smittspridning på grund av tillsats av långtidsverkande substans saknas. Även om viss långtidseffekt skulle gå att påvisa är det mycket tveksamt om en sådan effekt skulle minska behovet av upprepad och frekvent handdesinfektion för personal som arbetar inom hälso- och sjukvården.