Norovirus är ett icke höljeförsett virus och relativt svåravdödat. När virucid effekt provas i EN 14476 testar man aktivitet mot poliovirus, adenovirus och murint norovirus. Man kan räkna med att medel som klarar EN 14476 har effekt även mot humant norovirus. Många vanliga alkoholbaserade medel som används för hand- och ytdesinfektion inom svensk hälso- och sjukvård är provade och godkända endast enligt EN 1500 och har möjligen otillräcklig effekt mot norovirus.

I publicerade studier har man visat bättre effekt med etanol- än med isopropanolbaserade medel mot murint norovirus. Det är därför möjligt att vissa etanolbaserade medel kommer att visa sig ha tillräcklig effekt mot murint norovirus om de provas enligt EN 14476 och i två kommande, ännu ej färdiga EN-standarder, fas 2, steg 2, för hand- respektive ytdesinfektionsmedel. I icke standardiserade provningsförsök har man påvisat bra effekt mot norovirus med vissa oxiderande desinfektionsmedel, natriumhypoklorit, kaliummonopersulfat och väteperoxid , som kan användas för ytdesinfektion.

Clostridium difficile bildar sporer. De flesta vanliga hand- och ytdesinfektionsmedlen, inklusive alla alkoholbaserade medel, saknar effekt mot bakteriesporer. Det är endast ett fåtal desinfektionsmedel som har effekt mot bakteriesporer. Hit hör natriumhypoklorit, perättiksyra och väteperoxid.. Vissa av dessa medel används utan problem för instrumentdesinfektion. När det gäller ytdesinfektion uppstår problem med många av dessa medel eftersom det behövs höga koncentrationer alternativt långa inverkningstider för att få bra effekt mot bakteriesporer. Detta komplicerar användningen av praktiska och arbetsmiljömässiga skäl då många av dessa medel är toxiska. De måste därför hanteras utifrån kunskap om riskerna. Så kallad accelererad väteperoxid det vill säga väteperoxid i synergi med ytaktiva ämnen, har miljömässigt stora fördelar, men klinisk dokumentation som visar att användningen leder till färre fall av Clostridium difficile-diarré bör efterfrågas.

Eftersom effekten av vanliga hand- och ytdesinfektionsmedel är begränsad för norovirus och Clostridium difficile rekommenderas att desinfektionen kombineras med rengöring, det vill säga ett mekaniskt avlägsnande av smittämnena. Rengöringen bör föregå desinfektionen. Händerna tvättas med tvål och vatten och torkas före desinfektion, ytor rengörs före desinfektion med detergent och vatten, alternativt görs en kombinerad rengöring och desinfektion med medel som har denna dubbla effekt (t. ex alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid eller kaliummonopersulfat med tensid).