Närvarande

Arbetsmiljöverket, Infektionsläkarföreningen, NAG Vårdhygien, Riksföreningen MAS/MAR, Socialstyrelsen, Svensk Förening för Vårdhygien, Svenska hygienläkarföreningen, Folkhälsomyndigheten

Förhinder

Föreningen för klinisk mikrobiologi, SKR (inga ersättare ännu för tidigare representanter för Avdelningen för vård och omsorg respektive nätverket för patientsäkerhet), Smittskyddsläkarföreningen

Föregående minnesanteckningar

Punkter att följa upp

  • Utvecklingen av en digital projektplats för Samverkansgruppen är lagd på is tills vidare på grund av pandemin.
  • PPM-BHK vt 2021 v 10-11, har genomförts på vissa håll.
  • PPM-VRI planeras att genomföras under hösten 2021 (ställdes in ht 2020 på grund av pandemin).
  • Markörbaserad journalgranskning är genomförd, denna gång med tillägg av covid-19 vård under perioden mars-juni 2020. Socialstyrelsen har varit involverade i rapporten som är publicerad på SKR:s hemsida.
  • Rättelse av föregående minnesanteckningar om tillfälliga tillstånd för skyddsutrustning - tillstånden gäller tom 30 juni (inte hela 2021).

Skador vid vård av covid-19 patienter – Lärdomar från Markörbaserad journalgranskning (SKT.se) [Länk borttagen 2022-11-01]

Patientsäkerhet under extrema förhållanden – lärdomar från markörbaserad journalgranskning av 1 529 covid-19-vårdtillfällen (SKR.se)

Kort runda med informationsutbyte

Aktiviteter på respektive organisation eller förening

Arbetsmiljöverket

Ny medarbetare, Madelene Kais.

Ändringar av föreskrift om smittrisker 2018:4; arbete pågår utifrån EU-direktiv och gäller vissa ändringar av skyddsnivå och agens och riktar sig framför allt till lab. Planeras att träda i kraft nov 2021.

Brist på sticksäkra produkter. Dispens behövs inte för att använda icke sticksäkert men arbetsgivaren behöver, vid inspektion, visa att man försökt köpa in sticksäkert. Bristen beräknas vara avhjälp till sommaren enligt leverantörer.

https://www.av.se/nyheter/2021/arbetsgivarens-ansvar-vid-brist-pa-sticksakraprodukter-
med-integrerad-skyddsfunktion/ [Länk borttagen]

Flera inkomna ärenden kring bristande säkerhetsåtgärder mot covid-smitta (lokaler, ventilation m.m.) framför allt i skola/förskola. Anmälningar om arbetsskada på grund av upplevda besvär av skyddsutrustning ses i större antal än tidigare.

Vid en inspektion i hälso- och sjukvård utifrån ett skydds-stopp har AV krävt att patienter (och medföljande anhörig) ska vara testade negativt för covid-19 när de vårdas av gravid personal. Gravida bör där även skyddas från ev. smitta från kolleger. Vårdhygien får in en del generella frågor angående graviditet hos personal och hänvisar då framför allt till HR. Frågan har väckt en del frågor hos gravid personal.

Infektionsläkarföreningen

Covid-19 webbinarier organiseras 1 gång/månad.

Covid-19 webbinarier (infektion.net)

Nationellt vårdprogram covid-19 är framtaget av Infektionsläkarföreningen, Hygienläkarföreningen och klinisk Mikrobiologi.

https://infektion.net/nationelltvardprogram-covid19/ [Länk inaktiv]

Nationell arbetsgrupp vårdhygien

Kunskapsstyrningsorganisationen organisations- och arbetsform är under utveckling. Principiellt så kommer arbetsuppgifter till NAG vh via NSG patientsäkerhet. Det har skett en viss förskjutning av uppdragen från strategi till expert. Angående strategidokumentet för vårdhygiens arbete så pågår ytterligare omarbetningar efter beredningsgruppens (överordnad NSG) kommentarer.

Nationell harmonisering av Vårdhandboken är antagen av NSG patientsäkerhet och ska återkopplas med Vårdhandboken.

Med utgångspunkt i FOHMS inventering av kunskapsunderlag är två områden högst prioriterade för att tas fram, och godkänt av NSG patientsäkerhet;

  1. desinfektionsmedel och metoder
  2. vårdrelaterad pneumoni.

Folkhälsomyndigheten

Stramadagen 19 maj arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Stramanätverket och Nationella Strama, anmälan och information om programmet se, https://www.folkhalsomyndigheten.se/anmalningsformular-dolda/210519-stramadagen/ [Länk inaktiv]

Riksföreningen för MAS/MAR

Arbetet med vårdhygienisk kompetens hos medarbetare fortsätter med utgångspunkt i pandemin med webutbildningar, tester, hygienkörkort mm. Följsamheten till BHK är generellt förbättrad men utrymme finns för ytterligare förbättringar.

Nationell samsyn vore önskvärd bland annat kring hur avtal med/tillgång till vårdhygienisk expertis för kommuner och bör se ut, inte minst med utgångspunkt i en jämlik vård. I nuläget skiljer det sig något mellan olika kommuner och regioner.

Socialstyrelsen

Revidering av dokumentet Tillgång till vårdhygienisk kompetens pågår. Skallkrav kommer inte att ingå eftersom SoS inte har bemyndigande att göra det. Dokumentet kommer att kommuniceras ut i regionerna och planering kring kommunikationsinsatserna pågår för närvarande.

Arbete har påbörjats kring föreskrift inom kommunala verksamheter för att förebygga smittspridning. Arbetet har utvecklats en del sedan uppdragsbeskrivningen gjordes i januari-februari, och som det ser ut idag kommer främst 3 saker regleras

  1. Krav på rutiner för att förebygga smitta/smittspridning i verksamheten
  2. Krav på riskanalys specifikt avseende smitta/smittspridning i verksamheten
  3. Krav på utbildning om smitta/smittspridning och basal hygien för personalen

Utbildning om basala hygienrutiner togs fram i december 2020. Cirka 33 000 har gått utbildningen och 80% av dessa slutfört den (tom 22 april).

SFVH

Hygiendagarna är genomförda digitalt och hade cirka 290 deltagare. Hygienpriset delades i år ut till Febe Nyman vid Folktandvården Västernorrland och Strama Stockholm.

Hygiensjuksköterskesektionen kommer att upplösas och gå upp i SFVH, datum är inte fastställt i nuläget.

Nordisk hygienkonferens organiseras var tredje år, och är uppskjuten på grund av pandemin och planeras till september 2022.

Tydligt ökande intresse för hygienfrågor kan ses, bland annat i samband med hygiendagarna och symposium för tandvårdssektionen.

Ny ledamot för tandvårdssektionen kommer att nomineras.

Hygienläkarföreningen

SHLF deltog vid hygiendagarna vid en sejour om luftburen smitta, andningsskydd etc.

Styrelsen har fått en samordnare för SPUR-utbildning.

HALT – Kommande mätning och planer framåt

(Olle Aspevall)

Rapporten av mätningen av VRI och antibiotikaanvändning i säbo ht 2020 håller på att sammanställas. En digital publikation är planerad. Små skillnader mot tidigare mätningar ses, dock var deltagandet lägre, 11.000 i år mot 23.000 2018. I HALT- mätningen ses inte den minskade antibiotikaanvändning som man ser generellt i FOHMs statistik.

Ny mätning är planerad till v 46-47 2021 inklusive utbildningstillfällen med frågestunder, allmän information inledningsvis mm.

Svenska HALT

Plan för fortsatt arbete och utveckling pågår.

Aktuellt om Covid-19-vaccination

(Johanna Rubin)

Vaccinationerna i fas 1 har genomförts effektivt, särskilt i säbo för äldre, se presentation i bilaga 1.

Antibiotikasmart Sverige

(Ulrica Dohnhammar)

En innovationsmiljö inom Vinnovas satsning på visionsdriven hälsa, se presentation i bilaga 2.

Anpassning av åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19

(Ulrica Dohnhammar)

Dokumentet riktar sig till vård och omsorg och publicerades 210415, se presentation i bilaga 3.

Övriga frågor

Dags för nomineringar av ledamöter då mandattiden löper ut. Man kan antingen bli omnominerad (max tre perioder) eller så nominerar förening/ motsvarande två alternativa personer så att FoHM kan välja utifrån jämlikhet och geografisk spridning inom samverkansgruppen. Hittills har omsättningen fungerat genom att visst byte sker med ”naturlig rotation”. Vi vill undvika risk för att alla slutar samtidigt efter maximalt antal mandatperioder då det skulle kunna innebära att kontinuiteten brister.

Intresset för Magisterprogrammet i Skövde har ökat, i år var det 130 sökande till 30 platser.

Arbete pågår hos Sos och FOHM kring PPE och MTP kring terminologi för skyddsutrustning framför allt baserat på syftet med skyddsutrustningen.

Nästa möte

Förslag: vecka 42-46 (ej 44), doodle skickas inom kort.